Nowelizacja ustawy o CIT podpisana przez prezydenta

Nowelizacja ustawy o CIT podpisana przez prezydenta

04.11.2022
Nowelizacja ustawy o CIT podpisana przez prezydenta
21 października 2022 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o CIT, która opóźni o dwa lata wejście w życie przepisów o podatku minimalnym. Co jeszcze zmieni się dla przedsiębiorców?

Duża część regulacji z podpisanej przez prezydenta nowelizacji ustawy o CIT jest korzystna dla przedsiębiorców. Jedną z najważniejszych modyfikacji jest odroczenie do 1 stycznia 2024 r. wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym. Zmienią się także, m.in. przepisy dotyczące obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych.

Nowelizacja ustawy o CIT – najważniejsze zmiany dla firm

Pośród wielu modyfikacji wprowadzonych znowelizowaną ustawą z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw znajduje się kilka szczególnie ważnych dla przedsiębiorców przepisów:

 • Zawieszenie stosowania przepisów o minimalnym CIT na dwa lata tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.,
 • Zmiana przepisów dotyczących podatku minimalnego, od 2024 r. m.in. podwyższenie do 2%, wskaźnika rentowności, przy jednoczesnej zmianie metodologii wyliczania podatku,
 • Uchylenie stosowania przepisów o ukrytej dywidendzie (miały wejść w życie 1 stycznia 2023 r.),
 • Obowiązek dokumentacyjny w pośrednich transakcjach rajowych w okrojonym zakresie, brak konieczności weryfikowania kontrahentów, zmiana z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r.,
 • Odejście od kwartalnej aktualizacji podawanych do publicznej wiadomości indywidualnych danych dużych podatników, na rzecz aktualizacji dokonywanej raz w roku w terminie do dnia 30 września,
 • Zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC), m.in. wprowadzenie przepisów eliminujących podwójne lub wielokrotne opodatkowania CFC w przypadku kaskadowej wypłaty dywidendy w strukturach holdingowych, niezaliczanie ulg i zwolnień wymienionych w ustawie o CIT w kalkulacji dochodu zagranicznej jednostki,
 • Podatek u źródła (WHT) - zmiany m.in. w zakresie składania oświadczeń, pierwotne oświadczenie płatnika składane nie później niż do ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia limitu 2 mln zł, a oświadczenie następcze składane w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego,
 • Zmiana w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego - wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów podlegają koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przekracza wyższą ze wskazanych kwot:
  • kwotę 3 000 000 PLN albo,
  • kwotę obliczoną według wzoru wskazanego przez ustawodawcę.
 • Zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH) w ramach której przewidziano:
  • wprowadzenie zmian do definicji spółki zależnej – spółka zależna będzie mogła posiadać udziały w spółkach osobowych, jak również posiadać ponad 5% udziałów w kapitale innych spółek,
  • umożliwienie, aby w ramach PSH spółki zależne mogły korzystać ze zwolnienia przewidzianego dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub tzw. Polskiej Strefy Inwestycji,
  • doprecyzowanie przepisów m.in. w zakresie 1 roku posiadania przez spółkę holdingową udziałów (akcji) w spółkach zależnych,
  • spółka holdingowa może być o prostą spółką akcyjną, czyli rozszerzenie katalogu form prawnych dla PSH,
  • wprowadzenie 100% zwolnienia z dywidend (aktualnie zwolnienie dla 95% dywidendy),

Dowiedz się więcej: Wejście w życie przepisów prawa holdingowego

 • Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, w tym:
  • termin na złożenie przez podatnika zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (ZAW-RD) upływa przed końcem przyjętego przez podatnika roku podatkowego,
  • zobowiązanie podatkowe z tytułu tzw. korekty wstępnej wygasa w całości po upływie co najmniej jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem tj. 4 lat podatkowych,
  • w przypadku zapłaty podatku od dochodu z przekształcenia w całości, podatnik uiszcza podatek w terminie przewidzianym na złożenie zeznania CIT-8 za rok podatkowym poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem,
 • terminu zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu zysku netto oraz podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat – do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego (następującego po roku, w którym podjęto uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto), do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą nie zalicza się wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości w związku z używaniem np. samochodów osobowych:
 • w wysokości 50% (w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej),
 • w pełnej wartości (w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej).

Ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 25 października 2022 r.

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z nami

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe