Strategia podatkowa 2022 – zbliża się ważny termin

Strategia podatkowa 2022 – zbliża się ważny termin 

29.09.2022
Strategia podatkowa 2022 – zbliża się ważny termin
Zbliża się termin przygotowania i opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2021 rok. Upływa z końcem 12. miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, którego sprawozdanie dotyczy. Za niedopełnienie obowiązku grożą sankcje do 250 000 złotych.

Kogo dotyczy i czym jest strategia podatkowa

Obowiązek publikowania strategii podatkowej dotyczy:

  • wszystkich podatników, których przychody w roku podatkowym przekroczyły równowartość 50 mln EUR,
  • grup kapitałowych.

Strategia podatkowa zawiera informacje o wypełnianiu obowiązków podatkowych oraz o stosowanych procedurach i działaniach, które mogą mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych. Uwzględnia się w niej także informacje o wszelkich transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz rozliczeniach podatkowych w tzw. rajach podatkowych.

Dowiedz się więcej o strategii podatkowej i ważnych wytycznych dotyczących jej przygotowania.

Strategia podatkowa 2022 – które firmy nie muszą jej publikować?

Podatnicy, którzy są stroną umowy o współdziałanie zawieranej z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej są zwolnieni z obowiązku publikacji strategii podatkowej. Taką umowę mogą zawrzeć duże podmioty, które w jej ramach ustalają z Szefem KAS istotne kwestie związane z ich rozliczeniami podatkowymi.

Kary i sankcje

Opublikowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej jest ustawowym obowiązkiem, a za jego niedopełnienie grozi kara w wysokości do 250 000 zł. Przewidziane są również sankcje osobiste dla osób odpowiedzialnych za niedopatrzenia. Warto mieć na uwadze, że karze podlega nie tylko nieopublikowanie sprawozdania z realizacji strategii na czas, ale również przygotowanie go w sposób niezgodny z wymaganym standardem.

Prawidłowo opracowane sprawozdanie powinno potwierdzać, że sposób organizacji procesów podatkowych w firmie wspiera terminowe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków wobec organów skarbowych. Jej przygotowanie wymaga zatem szczegółowej analizy takich procesów w organizacji i wdrożenia zmian, jeśli analiza wykaże jakiekolwiek nieprawidłowości.

Każdego rodzaju nierzetelność w opracowaniu sprawozdania z realizacji strategii podatkowej może skutkować nałożeniem sankcji. Wysokość kary będzie uzależniona od rodzaju niedopatrzenia, niezmiernie ważne jest jednak, aby dbać o prawidłowość strategii, aby uniknąć niechcianych konsekwencji.

Strategia podatkowa 2022 – jak możemy pomóc?

Eksperci Crowe zapewniają wsparcie dla firm obejmujące opracowanie zarówno strategii podatkowej, jak i sprawozdania z jej realizacji:

  • Przeprowadzenie audytu polityk i procedur podatkowych
  • Analiza procesów podatkowych w organizacji
  • Wskazanie obszarów, w których występuje lub może wystąpić ryzyko podatkowe
  • Pomoc przy opracowaniu procedur należytej staranności
  • Przygotowanie strategii podatkowej
  • Aktualizacja już istniejącej strategii podatkowej
  • Opracowanie polityki ładu podatkowego
  • Opracowanie sprawozdania z realizacji strategii podatkowej

Nasz ekspert

Agata Nieżychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego, Partner
Crowe

Strategia podatkowa

Doradztwo podatkowe