Pośrednie transakcje rajowe do zmiany - projekt przepisów

Pośrednie transakcje rajowe do zmiany - projekt przepisów 

08.09.2022
Pośrednie transakcje rajowe do zmiany - projekt przepisów
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej przepisy o CIT, w tym regulacje dotyczące obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych.

25 sierpnia 2022 r. do Sejmu wpłynął przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Jednym z założeń projektu jest udoskonalenie zapisów dotyczących podatku od osób prawnych, w tym zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych (art. 11o ustawy CIT i art. 23za ustawy PIT), oraz podniesienie progów dokumentacyjnych dla bezpośrednich transakcji rajowych.

Pośrednie transakcje rajowe - mniej obowiązków dokumentacyjnych

W ramach zmian przepisów ustawodawca rezygnuje z obowiązku stosowania zasady ceny rynkowej oraz obowiązku dokumentacyjnego do pośrednich transakcji rajowych, uregulowanych w art. 11i pkt 2 i art. 11o ust. 1a i 1b ustawy CIT oraz w art. 23u pkt 2 i art. 23za ust. 1a i 1b ustawy PIT.

Obecnie podatnik, aby wywiązać się z obowiązku dokumentacyjnego w zakresie pośrednich transakcji rajowych dokonuje badania rzeczywistego właściciela należności wynikającej z każdej transakcji, również tej pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, przekraczającej progi dokumentacyjne. Zmiana przepisów ma odciążyć podmioty dokonujące w/w transakcji.

Wyższe progi dokumentacyjne dla bezpośrednich transakcji rajowych

W projektowanej ustawie zaproponowano także podniesienie dokumentacyjnego progu istotności w odniesieniu do bezpośrednich transakcji rajowych innych niż kontrolowane. Podstawowy próg istotności ma wynosić 500 tys. zł, a dla transakcji finansowych ma on być pięciokrotnie wyższy i wynosić 2,5 mln zł.

Dzięki temu rozwiązaniu ilość obowiązków dokumentacyjnych, w szczególności w przypadku transakcji finansowych, ma ulec zmniejszeniu.

Dokumentowanie transakcji rajowych – przepis przejściowy

Istotnym rozwiązaniem zaproponowanym w projekcie ustawy o CIT jest wprowadzenie przepisu przejściowego. Przepis ten pozwalałby na wybór retroaktywnego stosowania zaproponowanych rozwiązań, do transakcji rozpoczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2021 r. oraz transakcji zawartych po 31 grudnia 2020 r.

Zmiany w transakcjach rajowych – od kiedy?

Projekt ustawy trafił do Sejmu i został skierowany do I czytania. Wejście w życie projektowanych przepisów planowane jest na 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem części przepisów dotyczących stosowania zasady ceny rynkowej i obowiązków dokumentacyjnych w zakresie transakcji rajowych, która ma obowiązywać z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r., tak by umożliwić podmiotom skorzystanie z korzystniejszych dla nich rozwiązań.

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z nami

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe