Podatek u źródła - Usługa

Podatek u źródła (WHT)

Podatek u źródła

Doradztwo podatkowe

Podatek u źródła (withholding tax, WHT) to zryczałtowana forma podatku dochodowego stosowana w odniesieniu do płatności za granicę m.in. z tytułów dywidend, odsetek, należności licencyjnych oraz wynagrodzeń za wybrane usługi niematerialne.

1 stycznia 2019 r. nastąpiła znacząca zmiana przepisów w zakresie podatku u źródła, poprzez wprowadzenie mechanizmu pay and refund, polegającego na obowiązkowym poborze WHT dla płatności powyżej 2 mln zł (przy braku posiadania oświadczenia członków Zarządu podpisywanego pod groźbą KKS lub opinii o prawie do zastosowaniu zwolnienia). Przy czym stosowanie tego mechanizmu jest odroczone do 31 grudnia 2021 r.

Ponadto, na płatników nałożony został obowiązek dochowania należytej staranności przy weryfikowaniu prawa do zastosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku oraz zmieniona została definicja rzeczywistego właściciela (tzw. beneficial owner).

Podatek u źródła obejmuje płatności dokonywane na rzecz zagranicznych podmiotów z tytułu dywidend, odsetek, należności licencyjnych czy szeregu usług niematerialnych (np. know-how, usługi doradcze, reklamowe, księgowe). Zgodnie z przepisami ustawy o CIT standardowo stawka podatku wynosi:

 • 19% dla dywidend,
 • 20% m.in. dla odsetek, usług prawnych, księgowych, reklamowych czy usług doradczych.

Przy spełnieniu określonych w przepisach warunków płatnik może zastosować obniżoną stawkę lub zwolnienie z podatku. Przy czym wprowadzenie mechanizmu pay and refund powoduje, że podatek powinien zostać jest w sytuacji, gdy dokonane na rzecz tego samego odbiorcy zagranicznego w danym roku płatności przekroczą kwotę 2 mln zł.

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami istnieją dwie możliwości niepobierania podatku wg. stawki wynikającej z polskich przepisów, nawet w przypadku przekroczenia limitu 2 mln zł:

 • gdy płatnik złoży oświadczenie o spełnianiu warunków do niepobierania podatku/stosowania stawki obniżonej lub zwolnienia (w trybie art. 26 ust. 7a ustawy o CIT),

lub

 • jeżeli podatnik (lub płatnik) uzyska opinię naczelnika urzędu skarbowego o stosowaniu zwolnienia, o której mowa w art. 26b ustawy o CIT.

Zakres wsparcia Crowe w zakresie podatku u źródła obejmuje:

 1. weryfikację należności podlegających WHT oraz możliwości zastosowania odpowiednich zwolnień lub obniżonych stawek podatku;
 2. sporządzenie opinii podatkowej w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia lub obniżonej stawki WHT do danej płatności (w opinii ujęte zostaną kwestie ryzyka podważenia statusu odbiorcy jako rzeczywistego właściciela lub zastosowania klauzul obejścia prawa (klauzule SAAR, GAAR);
 3. przygotowanie wewnętrznej procedury należytej staranności w zakresie zarządzania procesami oraz obowiązkami płatnika podatku u źródła przy weryfikacji płatności podlegających preferencyjnemu opodatkowaniu;
 4. przygotowanie dla płatnika wytycznych w zakresie dokumentacji, którą należy zgromadzić w celu dochowywania należytej staranności;
 5. weryfikację zebranych dokumentów przez płatnika WHT;
 6. przygotowanie wniosku o interpretację lub o opinię o stosowaniu zwolnienia;
 7. złożenie wniosku o zwrot WHT i reprezentowanie klienta w toku postępowania.

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Zobacz także

Nowe zasady poboru podatku u źródła, weszły w życie 1 stycznia 2020 r. Sprawdź kwalifikację niektórych usług niematerialnych.
Ministerstwo Finansów przygotowuje projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych
Nowe zasady poboru podatku u źródła, weszły w życie 1 stycznia 2020 r. Sprawdź kwalifikację niektórych usług niematerialnych.
Ministerstwo Finansów przygotowuje projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych