Limit płatności gotówką – zmiany od 1 stycznia 2024 roku

Limit płatności gotówką – zmiany od 1 stycznia 2024 roku

26.10.2022
Limit płatności gotówką – zmiany od 1 stycznia 2024 roku
Nowe limity płatności gotówką, powyżej których konieczne będzie dokonywanie wpłat bezgotówkowych, zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Pierwotnie zakładano wprowadzenie zmian już w 2023 roku, ale ustawodawca ostatecznie odroczył termin.  

18 sierpnia 2022 roku zaczął obowiązywać art. 2 ustawy z 5.08.2022 r. o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z nowymi przepisami niższy limit płatności gotówką dla przedsiębiorców zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2024 roku.

Limit płatności gotówką w 2024 r. – zmiany dla przedsiębiorców

1 stycznia 2024 r. w życie wejdą przepisy zakładające obniżenie jednorazowej wartości transakcji gotówkowej dokonywanej pomiędzy przedsiębiorcami z obecnych 15 000 PLN do 8000 PLN.

Dla transakcji w walutach obcych w celu przeliczenia ich wartości stosuje się średni kurs walut obcych ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Dodatkowo, aby zachęcić firmy do przechodzenia na płatności bezgotówkowe, ustawodawca przewidział ulgę w podatku PIT i CIT dla przedsiębiorców. Z ulgi może skorzystać przedsiębiorca, który nabył terminal płatniczy, poniósł wydatki z tego tytułu, jak i wydatki z tytułu obsługi transakcji płatniczych przy użyciu zakupionego terminala.

Ponadto, co ważne dla firm, ustawodawca nie przewidział sankcji w przypadku naruszenia przez przedsiębiorcę przepisów nakazujących przestrzeganie limitów obrotu gotówkowego. Jednak przedsiębiorca, który zignoruje przepis utraci prawo do zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Limit płatności gotówką w 2024 r. – zmiany dla konsumentów

1 stycznia 2024 roku wprowadzony zostanie także limit płatności gotówkowych w transakcjach dokonywanych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, limit do 20 000 PLN.

Należy podkreślić, że w myśl przepisów, jeśli z jednej transakcji wynika kilka płatności, ale całkowita wartość tej transakcji przekroczy 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, mamy do czynienia z jednorazową wartością transakcji, do której stosuje się powyżej wspomniany limit.

Zapłata bezgotówkowa w miejscu prowadzenia działalności

Ustawodawca wprowadził także przepisy, zgodnie z którymi przedsiębiorca zobowiązany jest umożliwić dokonywanie płatności bezgotówkowych w każdym miejscu prowadzenia działalności, czyli na przykład w:

  • siedzibie, lokalu firmy,
  • poza lokalem firmy,
  • w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego.

Obowiązek ten nie dotyczy przedsiębiorców, wymienionych w ustawie o podatku VAT, zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Płatności bezgotówkowe zyskują na znaczeniu

Fundacja Polska Bezgotówkowa zleciła przeprowadzenie badania konsumenckiego dotyczącego zwyczajów płatniczych Polaków. Wyniki badania „Zwyczaje płatnicze a rozwój sieci akceptacji kart w Polsce” jasno wskakują na rosnącą popularność transakcji bezgotówkowych w Polsce. Udział płatności bezgotówkowych w liczbie transakcji zrealizowanych w punktach handlowo-usługowych w roku 2021 wzrósł o 3 pp. (57%) w porównaniu do roku 2019 (54%). Ponadto, aż co czwarty respondent (22%) przyznał, że korzysta z mobilnych płatności zbliżeniowych przy użyciu technologii NFC.

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z nami

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe