Minimalny CIT od 2024 roku

Minimalny CIT od 2024 roku

25.08.2022
Minimalny CIT od 2024 roku
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o CIT. Jedna ze zmian zakłada odroczenie o 2 lata wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym od osób prawnych, tzw. minimalnym CIT. 

Minimalny CIT - zawieszenie na lata 2022-2023

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt zmian w ustawie o CIT ma doprecyzować istniejące rozwiązania. Proponowane zmiany dotyczą zwłaszcza zmniejszenia obowiązków administracyjnych po stronie podatników i stanowią odpowiedź na liczne sygnały pochodzące od małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Jedna z najistotniejszych zmian mających dostosować system podatkowy do realiów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce dotyczy zawieszenia na 2 lata, do 2024 roku, wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym od osób prawnych – minimalnym CIT.

Projekt zmian w ustawie o CIT został zatwierdzony przez Radę Ministrów i oczekuje na dalsze procedowanie.

Minimalny CIT – na czym polega i kogo dotyczy?

Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych to tzw. podatek od spółek wprowadzony od stycznia 2022 r., a wprowadził go do przepisów tzw. Polski Ład. Stawka minimalnego CIT wynosi 10% od podstawy opodatkowania, na którą składa się suma kwoty przychodów, kosztów finansowania dłużnego, wartości odroczonego podatku dochodowego oraz kosztów, takich jak na przykład usługi doradcze.

Minimalny CIT dotyczy spółek – osób prawnych, które:

  • odnotowały stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych lub
  • odnotowały udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych, w wysokości nie większej niż 1%.

Ponadto, minimalny podatek od osób prawnych dotyczy podmiotów:

  • mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP,
  • będących podatkowymi grupami kapitałowymi,
  • prowadzących działalność poprzez zagraniczny zakład usytuowany na terytorium RP.

Ważny jest więc warunek podlegania obowiązkowi podatkowemu w Polsce w przypadku podmiotów zagranicznych i warunek ponoszenia straty lub niskich dochodach w przychodach innych niż zyski kapitałowe w przypadku wszystkich zarówno zagranicznych, jak i krajowych przedsiębiorstw.

Ustawodawca przewidział jednak pewne wyłączenia w stosowaniu minimalnego CIT. Podatek od spółek nie dotyczy m.in. podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w danym roku, przedsiębiorstw finansowych, utworzonych w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału, poprzez wniesienie całości przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników majątku, spółek których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne.

Ponadto, istnieje możliwość odliczenia zapłaconego minimalnego CIT w ciągu 3 kolejnych lat po roku, w którym nastąpiła wpłata tegoż podatku.

Obecnie żaden podmiot nie zapłacił jeszcze podatku minimalnego od osób prawnych, bowiem podatek ten rozliczany jest w ramach deklaracji CIT - rocznego zeznania podatkowego od osób prawnych.

Skontaktuj się z nami

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Doradztwo podatkowe