Linia dla sygnalistów

Linia dla sygnalistów

Informacje dla osób zgłaszających naruszenia

Poniższy system umożliwia każdej osobie (pracownikowi Spółki oraz osobom, które nie pozostają w podstawowym stosunku pracy ze Spółką) przekazanie zgłoszenia o opisanych poniżej działaniach.

Jakie działania należy zgłaszać?

Zgłoszenie może dotyczyć postępowania, które

  • Ma znamiona przestępstwa;
  • Ma cechy wykroczenia;
  • Narusza ustawę  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
  • Narusza przepisy ustawowe lub wykonawcze Unii Europejskiej w zakresie usług finansowych, badań ustawowych i innych usług poświadczających, produktów finansowych i rynków finansowych;
  • Narusza przepisy ustawowe lub wykonawcze Unii Europejskiej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, zapobiegania praniu dochodów z przestępstwa i finansowaniu terroryzmu, ochrony konsumentów, bezpieczeństwa transportu, transportu i ruchu drogowego, ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności i pasz oraz ochrony zwierząt i ich zdrowia, ochrony przed promieniowaniem i bezpieczeństwa jądrowego, konkurencji, aukcji publicznych i zamówień publicznych, ochrony porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego, życia i zdrowia.

Osoba zgłaszająca nie musi być świadkiem popełnienia wyżej wymienionych czynów, wystarczy, że podejrzewa, że takie zachowanie jest nieuchronne i ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że jego konsekwencje mogą wystąpić w przyszłości.

Ważne jest, aby zgłaszający miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszone lub ujawnione fakty są autentyczne i prawdziwe. Zgłoszenie powinno również opierać się na wiarygodnych faktach i dowodach.

Jeśli zgłoszenie dotyczy zdarzeń związanych z bezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej, nie możemy ocenić takiego zgłoszenia. Jeśli zgłaszasz informacje w tych obszarach, nie tylko nie jesteś chroniony na mocy ustawy o ochronie sygnalistów, ale możesz również popełnić wykroczenie, a nawet przestępstwo.

Użytkownik może również złożyć dowolne powiadomienie anonimowo, gwarantujemy, że zostanie ono rozpatrzone w taki sam sposób, jak w przypadku powiadomienia nieanonimowego.

Kto odpowiada za zgłoszenia? 

Zgłoszenie zostanie odebrane przez naszego inspektora ds. zgłoszeń:

Kacper Grochowina
Dyrektor Działu Audytu, Biegły Rewident 
[email protected]

Osoba prowadząca dochodzenie w sprawie zgłoszenia jest obowiązana do zachowania poufności i ochrony tożsamości użytkownika oraz przekazanych przez użytkownika informacji. W przypadku anonimowego zgłoszenia osoba prowadząca dochodzenie nie podejmie próby ustalenia tożsamości użytkownika.

Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenie można złożyć za pośrednictwem:

  • Formularza znajdującego się poniżej
  • Mailowo
  • Osobiście w siedzibie Spółki

W jaki sposób odbywa się obsługa zgłoszenia?

Potwierdzimy otrzymanie zgłoszenia na piśmie w ciągu siedmiu dni kalendarzowych, chyba że zgłoszenie zostało dokonane anonimowo (bez znajomości konkretnego adresu, na który możemy odpowiedzieć) lub oczywiste jest, że powiadomienie o otrzymaniu zgłoszenia ujawniłoby tożsamość użytkownika innej osobie.

Na podstawie informacji uzyskanych od pracownika osoba prowadząca postępowanie oceni okoliczności zgłoszonych zachowań w Spółce. Następnie zaproponuje środki mające na celu zapobieżenie kontynuacji zgłoszonego postępowania i naprawę sytuacji. Przyjęcie i wdrożenie tych środków będzie również monitorowane przez osobę prowadzącą postępowanie. Zapewniamy, że Spółka nie podejmie żadnych działań odwetowych w związku ze zgłoszeniem, takich jak na przykład rozwiązanie stosunku pracy, obniżenie wynagrodzenia lub inne niedogodności, zerwanie współpracy lub zmniejszenie wysokości wynagrodzenia.

Osoba prowadząca postępowanie powiadomi użytkownika o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia nie później niż 30 dni po jego otrzymaniu. W skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o maksymalnie 30 dni, dwa razy z rzędu. Po podjęciu konkretnych działań osoba prowadząca postępowanie w sprawie zgłoszenia poinformuje użytkownika bez zbędnej zwłoki.

Ważne informacje przed złożeniem zgłoszenia

Użytkownik może przesyłać wyłącznie prawdziwe i autentyczne informacje. Użytkownik nie może świadomie składać fałszywych zgłoszeń. W takim przypadku prawo nie chroni użytkownika i może dojść do działań odwetowych i konsekwencji ze strony Spółki, osoby poszkodowanej oraz organów państwowych.

Podczas dokonywania zgłoszenia nie można angażować się w działania, które mogłyby zostać uznane za przestępstwo (takie jak naruszenie poufności korespondencji lub włamanie do systemu informatycznego).

Linia dla sygnalistów

Do wyboru są dwie opcje ochrony tożsamości:

Zachęcamy do poufnego ujawniania informacji, ponieważ takie ujawnienie pomoże osobie prowadzącej postępowanie w sprawie zgłoszenia w lepszym jego zbadaniu.

Anonimowo: Jeśli wybrałeś opcję anonimowości, nie musisz podawać swojego imienia i nazwiska ani żadnych informacji, które mogłyby ujawnić Twoją tożsamość. Nikt nigdy nie dowie się, że podałeś nam te informacje. Niestety oznacza to, że nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Poufnie: Jeśli wyrażasz zgodę na poufne ujawnienie swoich danych osobowych, Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe będą znane osobie odpowiedzialnej za postępowanie wyjaśniające.Ochrona tożsamości
Jestem: *
* Wymagane