Privacy Policy

Privacy Policy

Data wejścia w życie: 25 maja 2018

Privacy Notice

Niniejsza polityka prywatności dzieli się na dwie części.

Część 1: Zgodnie z unijnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), mamy obowiązek aktualizować informacje dotyczące ochrony danych w naszych listach intencyjnych skierowanych do klientów oraz, w przypadku klientów indywidualnych, przekazywać określone szczegółowe informacje na temat Spółki oraz zbierania i używania Państwa danych osobowych.

Część 2: W drugiej części przedstawiono, w odniesieniu do informacji pobieranych z niniejszej Strony, praktyki podejmowane w odniesieniu do zachowania prywatności wszystkich odwiedzających ją osób.

Część 1

Spółka Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o. jest członkiem grupy Crowe Global, stowarzyszenia prawa szwajcarskiego. Każda spółka będąca członkiem grupy Crowe Global International jest odrębnym i niezależnym podmiotem prawnym.

Siedziba spółki Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o. mieści się pod adresem: Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, Polska. Z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w naszej firmie możecie Państwo kontaktować się pisemnie na powyżej wskazany adres lub na adres poczty elektronicznej: [email protected]

Jakie macie Państwo prawa?

Jeżeli w jakimkolwiek momencie uznacie Państwo, że informacje, które przetwarzamy na Państwa temat są nieprawdziwe, możecie Państwo zwrócić się o uzyskanie wglądu do nich i zażądać ich sprostowania lub usunięcia. W razie podjęcia decyzji o złożeniu skargi w przedmiocie przetwarzania Państwa danych osobowych, możecie skontaktować się z nami; w takich okolicznościach, podejmujemy stosowne postępowanie, w celu rozpatrzenia sprawy.

W sytuacji gdy udzielona przez nas odpowiedź okaże się niewystarczająca lub uznacie Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, możecie Państwo złożyć skargę do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska.

W razie niepodjęcia innych ustaleń, będziemy zbierać jedynie podstawowe dane na Państwa temat, które nie obejmują żadnych „danych wrażliwych”. Jednakże, informacje przez nas zbierane obejmują imię i nazwisko, adres miejsca pracy, adres email i stanowisko.

Poniżej przedstawiamy pełną listę Państwa praw wynikających z zapisów RODO:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat,
 2. prawo do sprostowania i uaktualnienia danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat,
 3. prawo do usunięcia Państwa danych osobowych,
 4. prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do wycofania w dowolnym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych, z zastrzeżeniem uprzedniego złożenia stosownego wniosku,
 7. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli ma zastosowanie.
 8. prawo do złożenia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska. Możliwość weryfikacji danych pod adresem: https://giodo.gov.pl/432/id_art/2096

Zbieranie danych

Musimy uzyskać podstawowe dane na Państwa temat, w celu świadczenia usług na Państwa rzecz i zgłoszenia prawa do uzyskania wynagrodzenia z tytułu świadczonych przez nas usług, zgodnie ze standardowymi warunkami prowadzenia działalności/ postanowieniami zawartej z Państwem umowy. W razie nieuzyskania takich informacji, nie będziemy w stanie świadczyć wnioskowanych usług. Zbieranie dane osobowe na Państwa temat będą obejmować jedynie dane, które okażą się konieczne, w celu świadczenia i nadzorowania usług, jakie zobowiązaliśmy się świadczyć na Państwa rzecz.

Użycie Danych

Wszystkie dane osobowe, jakie posiadamy na Państwa temat będą przetwarzane przez naszych pracowników w Polsce; osoby trzecie nie uzyskają dostępu do Państwa danych osobowych, chyba że na mocy prawa zostaniemy zobowiązani do przekazania takich danych osobom trzecim. Poniżej przedstawiliśmy podstawy prawne przetwarzania Państwa danych przez naszą spółkę.

Niektóre z prowadzonych przez nas czynności przetwarzania są konieczne, aby wykonać wyżej wskazane zobowiązanie prawne. Na przykład spółka jest regulowanym podmiotem i w związku z powyższym ma obowiązek działać jako administrator danych i ma obowiązek zgłaszać określone sprawy organom regulacyjnym lub organom ścigania.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane, jeżeli okaże się to konieczne w związku z wykonaniem zawartej z Państwem umowy lub podjęciem czynności, w celu przystąpienia do umowy. Na przykład Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku ze świadczeniem usług na Państwa rzecz.

Będziemy również przekazywać Państwu informacje na temat innych usług, jakie możemy świadczyć na Państwa rzecz i przekazywać Państwu informacje na temat prowadzonych przez nas działań.

W razie gdy informacje będą używane w sposób różniący się ze wskazanym użyciem, jesteśmy zobowiązani otrzymać Państwa zgodę na takie użycie.

Podejmiemy wszelkie uzasadnione działania, aby zapewnić, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w bezpieczny sposób; więcej informacji na ten temat jest dostępnych na naszej stronie internetowej.  

Jak długo możemy przechowywać dane

W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, wszelkie informacje użyte w tym celu będą przechowywane do momentu powiadomienia nas o wstrzymaniu zgody na otrzymywanie takich informacji.

Przekazywanie Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim, w tym również administratorom danych, jedynie gdy okaże się to konieczne w związku z wykonywaniem obowiązków administratorów danych lub po uzyskaniu Państwa uprzedniej zgody. Może powstać konieczność przekazania Państwa danych

 • pozostałym członkom grupy (z których każdy będzie odrębnym podmiotem prawnym, który przyjmie wobec Państwa odpowiedzialność jako administrator danych);
 • nasi przedstawiciele, dostawcy i wykonawcy. Na przykład, możemy zwrócić się do dostawcy o wysyłanie newsletterów w naszym imieniu lub utrzymywanie naszego oprogramowania bazy danych, lub świadczenie na naszą rzecz usług administracyjnych, usług IT lub innych powiązanych usług.

Wszelkie dane osobowe przenoszone do krajów lub na terytoria poza Unię Europejską będą wprowadzane jedynie do systemów, które spełniają wymogi ustanowione dla działań zapewniających równorzędną ochronę danych osobowych, zgodnie z postanowieniami międzynarodowymi lub postanowień zatwierdzonych przez Unię Europejską.

Część 2

W Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o. koncentrujemy się na wdrażaniu sprawiedliwych praktyk informacyjnych, które zostały stworzone, aby zapewnić ochronę Państwa prywatności. W razie jakichkolwiek pytań lub gdy uznacie Państwo, że nie otrzymaliście stosownego zapewnienia w oświadczeniu o ochronie danych, lub gdy zechcecie omówić z nami powyższe kwestie, proszę bez wahania kontaktować się z nami na adres poczty elektronicznej [email protected].

Zbieranie danych

Zbieramy dane umożliwiające ustanowienie tożsamości osoby, które są dobrowolnie przekazywane przez osoby odwiedzające stronę (Dane Użytkownika). Do Danych Użytkownika, które spółka Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o. otrzymuje od osób odwiedzających stronę, należą imię, nazwisko, adres email, stanowisko, spółka, telefon służbowy, kraj, wiadomość przesłana przez osobę odwiedzającą stronę, a także wszelkie inne informacje przekazane nam przez osoby odwiedzające stronę w wiadomościach przesyłanych pocztą elektroniczną lub w załącznikach do nich.

Co do zasady Dane Użytkownika są zbierane, w celu udzielenia osobom odwiedzającym wsparcie w związku z:

 • dokonywaniem rejestracji w pewnych obszarach strony
 • przekazywania żądanych materiałów referencyjnych
 • składaniem aplikacji lub informacji na temat historii zatrudnienia
 • składaniem formularzy aplikacyjnych przez absolwentów
 • kontaktowaniem się z nami w celu uzyskania dalszych informacji
 • przeprowadzaniem szybkich ankiet, quizów lub ankiet benchmarkingowych,
 • dokonywaniem rejestracji w związku z wydarzeniami, kursami i konferencjami.

Zgodnie z polityką obowiązującą w spółce Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o. ograniczamy zakres zbieranych danych wyłącznie do minimalnego zakresu informacji wymaganych, w celu zakończenia wizyty osoby na stronie.

Celem spółki Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o. nie jest zbieranie danych wrażliwych za pośrednictwem naszej strony, chyba że okaże taki wymóg prawny wynikając będzie z procesu rekrutacji. Dane wrażliwe obejmują liczne rodzaje danych dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub innych przekonań, przynależności do związków zawodowych, zdrowia fizycznego lub psychicznego, życia seksualnego lub historii wykroczeń.

Użycie Danych Użytkownika

Dane Użytkownika pobrane przez stronę są używane na potrzeby wewnętrzne spółki Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o. oraz na żądanie osoby odwiedzającej stronę. Takie dane nie są przekazywane innym osobom w niewskazanych celach, chyba że postanowienia polityki prywatności stanowią inaczej lub osoba odwiedzająca Stronę otrzymała inne informacje.  

Spółka Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o. podejmuje wszelkie możliwe działania, w celu uniemożliwienia nadmiernego lub niewłaściwego pobierania danych. Jeżeli osoba odwiedzająca stronę uzna, że pobrano zbyt dużo, w związku z przekazaniem jakichkolwiek zapytaj w tej sprawie należy kontraktować się na adres: [email protected].

Za wyjątkiem sytuacji, w których osoby odwiedzające stronę wyraźnie zdecydowały się na otrzymanie określonych materiałów marketingowych oraz innych materiałów informacyjnych dotyczących Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o., spółka Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o. nie użyje danych osobowych uzyskanych na naszej stronie, w celu przekazania materiałów marketingowych lub materiałów informacyjnych.

Osoby trzecie

Zgodnie z wdrożoną polityką, spółka Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o. przekazuje Dane Użytkownika osobom trzecim jedynie w poniżej wskazanych okolicznościach:

 • na wyraźne żądanie osoby odwiedzającej
 • gdy okaże się to konieczne, w celu dostarczenia publikacji lub materiałów referencyjnych żądanych przez osobę odwiedzającą
 • gdy okaże się to konieczne, aby zapewnić wsparcie osobie trzeciej w organizacji konferencji lub zdarzenia
 • gdy okaże się to konieczne, w celu wykonania innego żądania osoby odwiedzającej.

Do kategorii osób trzecich, którym spółka Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o. może przekazywać informacje umożliwiające ustalenie tożsamości należą jednostki federalne, stanowe i organy samorządowe oraz pozostałe podmioty będące członkiem grupy Crowe. Strona nie zbiera ani nie kompiluje informacji umożliwiających ustalenie tożsamości osoby w celu rozpowszechnienia lub sprzedaży osobom zewnętrznym w celach marketingu konsumenckiego.

Stosowanie plików Cookies

Plik cookie jest niewielkim elementem danych, które strona internetowa przesyła do wyszukiwarki komputera odwiedzającego, aby komputer ten został rozpoznany przez stronę w momencie ponownego jej odwiedzenia. Pliki cookies umożliwiają naszemu serwerowi rozpoznanie komputera w momencie połączenia się ze stroną, co z kolei umożliwia serwerowi pobieranie stron szybciej niż w momencie pierwszego przeglądania zawartych tam treści. Ponadto, pliki cookies mogą być również używane, w celu ustanowienia danych statystycznych na temat korzystania ze strony przez użytkowników Internetu, poprzez zbieranie i analizowanie takich danych jak najczęściej odwiedzane strony, czas spędzony przez użytkownika na każdej stronie, działanie strony, itd. Zbierając i używając takich danych, mamy nadzieję na poprawę jakości działania Strony.

Dane zbieranie przez nasze serwery i/lub za pośrednictwem plików cookies, które mogą być umieszczone w Państwa komputerze, będą przechowywane jedynie przez czas, jaki będzie konieczne, w związku z realizacją wyżej wskazanych celów. W każdym razie takie informacje nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż jeden rok.

Nasze serwery automatycznie zbierają dane nawigacyjne na temat osób odwiedzających stronę. Jeżeli nie zgadzasz się na zbieranie takich danych nawigacyjnych, zalecamy niekorzystanie ze strony. Osoba odwiedzająca może również ustawić w wyszukiwarce blokadę zapisywania plików cookies na dysku twardym, w celu zminimalizowania ilości danych, jakie mogą być zbierane na temat Państwa poruszania się po Stronie. Wyszukiwarka na komputerze może być ustawiona w celu zawiadomienia użytkownika, gdy plik cookie jest rejestrowany na dysku twardym komputera. Większość wyszukiwarek może być również ustawionych, w celu uniemożliwienia rejestracji plików cookies na komputerze. Jednakże, w celu zapewnienia optymalnego użycia Strony, zalecamy, aby odwiedzający nie blokowali rejestracji plików cookies na ich komputerze.

Wszystkie serwery i systemy komputerowe są Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o. są chronione przed nieuprawnionym dostępem z zewnątrz. W rezultacie, wszystkie dane, które mogą zostać zebrane na temat odwiedzających Stronę za pomocą plików cookie, będą chronione przed nieautoryzowanym użyciem.

Pliki cookie używane na stronie są aktywne jedynie przez okres trwania wizyty. Pliki cookie używane na tej stronie nie są przechowywane na komputerze odwiedzającej osoby po zamknięciu wyszukiwarki.  Informacje generowane poprzez używanie plików cookie mogą być kompilowane w łącznej formie, w celu uniemożliwienia ich identyfikacji.  

Na pewnym etapie możemy używać plików cookie, w celu identyfikacji użytkowników, w momencie odwiedzenia Strony, w celu użycia spersonalizowanych usług. W takich okolicznościach, pliki cookie mogą być przechowywane na dysku twardym komputera po zamknięciu wyszukiwarki. Pliki cookie używane w związku z takimi usługami umożliwiają nam budowanie profili naszych użytkowników oraz opracowanie spersonalizowanych wersji Strony.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies, proszę zapoznać się z informacjami na stronie Information Commissioner lub Interactive Advertising Bureau.

Osoba odwiedzając może podjąć decyzję o nieotrzymywaniu pliku cookie, poprzez umożliwienie wyszukiwarce dokonania odmowy przyjęcia plików cookie. Procedura odmowy akceptacji plików cookie może różnić się w zależności od poszczególnych produktów oprogramowania. W razie decyzji o odmowie akceptacji plików cookie, należy zapoznać się z warunkami mającymi zastosowanie do wsparcia oprogramowania wyszukiwarki lub dostawcy oprogramowania.

Przenoszenie Danych Użytkownika poza Jurysdykcję Użytkownika

Internet jest środowiskiem globalnym. W celu dostarczenia Strony, może pojawić się konieczność przeniesienia Danych Użytkownika do lokalizacji poza jurysdykcję, w której odwiedzający odwiedza Stronę (Jurysdykcja Użytkownika) oraz przetwarzania Dane Użytkownika poza Jurysdykcją Użytkownika. Jeżeli Jurysdykcja Użytkownika znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), należy pamiętać, że takie przeniesienia oraz przetwarzanie danych osobowych może następować w lokalizacjach poza EOG. Wszelkie dane przesyłane lub pobierane przez użytkowników mogą być dostępne w jurysdykcjach poza Jurysdykcją Użytkownika (w tym również poza EOG). Poziom ochrony danych oferowany w takich jurysdykcjach może być niższy niż ten oferowany w Jurysdykcji Użytkownika lub (odpowiednio) w EOG.

Dane Użytkownika mogą być kontrolowane i przetwarzane przez każde z biur Crowe, z których niektóre znajdują się poza EOG. Lokalizacja naszych biur może ulec zmianie w danym czasie, a Crowe może nabyć lokalizacje w dowolnej liczbie krajów i terytoriów w dowolnym czasie, z których jedna lub kilka może działać jako administrator danych i/lub przetwarzać dane osobowe osób odwiedzających stronę. Nieprzerwanie korzystając ze strony oraz przekazując nam dane osobowe (w tym również wrażliwe dane osobowe) za pośrednictwem strony lub adresów poczty elektronicznej widniejących na stronie, odwiedzający wyrażają zgodę na takie przeniesienie, pod warunkiem że odbywają się one w celach wskazanych powyżej oraz w nocie prawnej i polityce prywatności. Prosimy o nieprzesyłanie nam danych osobowych, jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na przeniesienia takich danych do lokalizacji poza Jurysdykcję Użytkownika (w tym również poza EOG, jeżeli ma zastosowanie).

Na stronie istnieje wiele lokalizacji, które mogą zawierać linki do innych stron, które nie są objęte zakresem zastosowania praktyk dotyczący prywatności obowiązujących w spółce Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o. Gdy osoby odwiedzające stronę są przekierowywane na inne strony, praktyki dotyczące prywatności obowiązujące w spółce Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o. nie mają już zastosowania. Zachęcamy osoby odwiedzające do zapoznania się z polityką prywatności mającą zastosowanie do każdej strony przed przekazaniem jakichkolwiek informacji umożliwiających ustanowienie tożsamości osoby.

Wybory

Zgodnie z zasadami określonymi w polityce, osoby odwiedzające stronę nie mają obowiązku dokonania rejestracji, aby uzyskać dostęp do zawartych na niej treści. Przekazywanie informacji umożliwiających ustanowienie tożsamości osoby spółce Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o. za pośrednictwem tej Strony odbywa się dobrowolnie. Jeżeli osoba odwiedzająca w późniejszym terminie podejmie decyzję o rezygnacji z otrzymywania wiadomości lub rejestracji, stosowne wskazówki zostaną umieszczone na odpowiednim miejscu na stronie lub w komunikatach przesyłanych do osób odwiedzających stronę; lub też osoba odwiedzająca może skontaktować się ze spółką Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o. na adres poczty elektronicznej [email protected]

Dostęp

Każda osoba odwiedzająca stronę ma prawo dostępu do danych osobowych, które przekazała za jej pośrednictwem.

Użytkownik może aktualizować informacje poprzez ponowne przejście procedury rejestracji. Zapytania w przedmiocie dokładności wcześniej przekazanych danych osobowych lub żądania usunięcia danych należy kierować na adres poczty elektronicznej [email protected]

Bezpieczeństwo

Wszyscy partnerzy i pracownicy spółki Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o. mają obowiązek przestrzegać obowiązującej w całej spółce polityki dotyczącej bezpieczeństwa. Wyłącznie upoważnione osoby otrzymują dostęp do danych umożliwiających identyfikację tożsamości osoby; pracownicy ci mają obowiązek przystąpić do zobowiązania w przedmiocie zapewnienia poufności danych. 

Modyfikacje

Spółka Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji lub wprowadzenia zmiany do niniejszego oświadczenia w dowolnym czasie. Data wejścia w życie zostanie wskazana na początku oświadczenia. W celu przekazywania osobom odwiedzającym informacji, spółka Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o. powiadomi użytkowników o wprowadzeniu istotnych zmian do naszego oświadczenia o prywatności, poprzez wyraźne umieszczenie linku na naszej stronie głównej do uaktualnionej polityki prywatności.

Zgoda

Korzystając ze strony oraz przekazując nam dane osobowe (w tym również wrażliwe dane osobowe) za pośrednictwem strony lub adresów poczty elektronicznej widniejących na stronie, odwiedzający wyrażają zgodę na używanie przez nas Państwa danych osobowych, zgodnie z zapisami polityki prywatności. Prosimy o nieprzesyłanie nam danych osobowych, jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na ich używanie w powyżej opisany sposób.

Prawa autorskie

Wszystkie dokumenty, programy, publikacje, projekty, produkty, procesu, oprogramowanie, technologia, informacje oraz koncepcje (treść) przekazane przez lub opisane na tej Stronie stanowią własność spółki Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych lub dostawców i są chronione zgodnie z międzynarodowym prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej, chyba że wskazano inaczej. Treść jest przekazywana użytkownikom tej strony wyłącznie w celach informacyjnych. Jeżeli nie udzielono poniżej wyraźnej zgody ani przepisy obowiązującego prawa nie stanowią wyraźnie inaczej, użytkownicy nie mogą kopiować (za wyjątkiem gdy okaże się to wymagane, w celu korzystania ze strony zgodnie z notą prawną), przechowywać na jakimkolwiek nośniku (w tym również na innej stronie internetowej), rozpowszechniać, przesyłać, ponownie przesyłać, transmitować, modyfikować lub w jakiejkolwiek innej formie podać do wiadomości publicznej jakiejkolwiek części Strony, ani systematycznie pobierać z niej treści lub jakiekolwiek dostępne na niej dokumenty, ani w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać w celach komercyjnych całości lub jakiejkolwiek części strony ani jakiegokolwiek udostępnionego na niej dokumentu, bez uzyskania naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Przepisy prawne dotyczące plików cookie

Co to jest plik cookie?

Pliki cookie są niewielkimi plikami tekstowymi, które są umieszczane na Państwa komputerze przez odwiedzaną stronę. Pliki cookie są używane, w celu zapewnienia funkcjonowania strony lub lepszego funkcjonowania strony, a także przekazania informacji właścicielom strony.

Jak działa plik cookie?

Plik cookie przechowuje informacje na temat Państwa komputera lub urządzenia mobilnego, które są przesyłane do strony każdorazowo w momencie jej odwiedzenia. Czasami takie informacje mają istotne znaczenie, aby uzyskać dostęp do funkcji strony, na przykład, gdy musicie Państwo zarejestrować się na seminarium lub przesłać aplikację w sprawie pracy, plik cookie umożliwi stronie rozpoznanie Państwa danych logowania.

Pliki cookie mogą być również używane, w celu budowania profilu Państwa korzystania ze strony, tj. które podstrony Państwo odwiedzacie, jak dużo czasu spędzacie na każdej podstronie. Następnie strona może wykorzystać te informacje, w celu dostosowania odsłon, które zostaną nam wyświetlone w momencie kolejnej wizyty na stronie.

Nasza polityka dotycząca plików cookie

Rozumiemy fakt, że będziecie Państwo chcieli uzyskać stosowne informacje w szybki i łatwy sposób. W związku z powyższym naszym głównym założeniem związanym z używaniem plików cookie jest dostarczenie Państwu najbardziej zoptymalizowanego „doświadczenia użytkownika”.

Używamy plików cookie, w celu zapewnienia Państwu wsparcia w poruszaniu się po stronie w wydajny sposób i wykonywaniu pewnych funkcji.

Narzędzia analityczne na naszej stronie używają plików cookie, w celu przeprowadzenia analizy informacji na temat sposobu, czasu i miejsca odwiedzania naszych stron, z zastrzeżeniem, że informacje te nie są przypisywane danym umożliwiającym ustanowienie tożsamości osoby.  Dane te są używane, wyłącznie w celu poprawy Państwa doświadczenia. Na przykład jesteśmy w stanie uzyskać informacje na temat najbardziej popularnych treści w poszczególnym tygodniu oraz aktualizować stronę główną, w celu przedstawienia informacji na temat zagadnień stanowiących przedmiot zainteresowania w danym czasie.

Po zapoznaniu się z używanymi plikami cookie (lista poniżej) oraz korzyściami, jakie zapewniają one osobom odwiedzającym i członkom, stosujemy politykę „domniemanej zgody”. Zgodnie z tą polityką, zakładamy, że wyrażacie Państwo zgodę na używanie naszych plików cookie. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody, przekazaliśmy Państwu wytyczne, które pomogą zmienić ustawienia wyszukiwarki, aby dopasować ją do wskazanego poziomu prywatności (patrz ‘How to manage cookies via your browser settings’ poniżej).

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, zapoznaj się z informacjami na stronach www.aboutcookies.org lub http://wszystkoociasteczkach.pl/