ESG – doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju

ESG – doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju

Pomagamy firmom przygotować się do raportowania ESG oraz prawidłowego wypełniania obowiązków z tego zakresu. 

Zrównoważony rozwój firm. Czym jest ESG?

ESG to skrót od Environmental, Social and Corporate Governance, czyli 3 obszarów, które odzwierciedlają wpływ i zaangażowanie organizacji w kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem.

e środowisko

E – Środowisko

Wpływ organizacji na środowisko:

 • Odpady i zanieczyszczenia
 • Wykorzystanie i wyczerpywanie zasobów
 • Emisja gazów cieplarnianych (ślad węglowy organizacji i produktu)
 • Niszczenie i ochrona siedlisk (lub bioróżnorodności)
 • Adaptacja do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność produktów i zarządzanie nimi

S – Społeczna odpowiedzialność

Wpływ organizacji na pracowników i otoczenie:

 • Różnorodność, sprawiedliwość i integracja
 • Prawa człowieka
 • Sprawiedliwy handel
 • Inwestycje społeczne
 • Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Praktyki zatrudniania
 • Ochrona konsumentów
 • Szkolenia i edukacja
Społeczna odpowiedzialność
Ład korporacyjny

G – Ład korporacyjny

Sposób działania i zarządzania organizacją:

 • Przejrzystość, etyka i uczciwość
 • Reputacja firmy (korupcja, oszustwa, regulacje)
 • Zaangażowanie interesariuszy
 • Wewnętrzny system kontroli, praktyki i procedury
 • Prywatność i bezpieczeństwo danych
 • Wynagrodzenie kadry kierowniczej
 • Darowizny i lobbing polityczny
 • Różnorodność i struktura zarządu
 • Odporność łańcucha dostaw

ESG ma coraz większe znaczenie dla klientów, inwestorów oraz pracowników organizacji. Wpływa zarówno na wartość i konkurencyjność przedsiębiorstwa, i jego wizerunek.

ESG ma pomóc firmom określać i budować strategie w taki sposób, by m.in. zminimalizować negatywny wpływ wywierany na środowisko naturalne i tym samym dążyć do zrównoważonego rozwoju, respektując interesy społeczeństwa oraz środowisk lokalnych, a także własnych pracowników.

Raportowanie ESG broszura

Raportowanie ESG – nowy obowiązek dla firm

Raportowanie ESG, czyli raportowanie niefinansowe w kontekście zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa to nowy obowiązek wynikający z przepisów unijnej Dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Polskie przedsiębiorstwa będą obejmowane nowym obowiązkiem stopniowo.

Raporty ESG za 2024 r. w roku 2025 najpierw przygotują jednostki interesu a publicznego, czyli m.in. spółki giełdowe, banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, których średnioroczna liczba zatrudnionych w roku obrotowym przekracza 500 osób i które przekroczą, co najmniej jeden z dwóch kryteriów finansowych:

 • suma bilansowa 20 000 000 EUR,
 • przychody netto ze sprzedaży 40 000 000 EUR.

Następnie, w latach kolejnych nowy obowiązek ma stopniowo obejmować coraz to mniejsze przedsiębiorstwa. Raporty za 2025 r. w roku 2026 przygotują pozostałe duże jednostki, które na dzień bilansowy przekroczą dwa z trzech kryteriów: i) zatrudnienie powyżej 250 pracowników, (ii) suma bilansowa 20 000 0000 EUR (iii) przychody netto ze sprzedaży przekraczające 40 000 000 EUR. W roku 2027 raportowaniem niefinansowym za 2026 r. objęte będą m.in. małe i średnie jeżeli są jednostkami interesu publicznego i spełnią co najmniej dwa z trzech kryteriów: (i) zatrudnienie powyżej 10 pracowników, (ii) suma bilansowa 350 0000 EUR (iii) przychody przekraczające 700 000 EUR.

Głównym celem sprawozdawczości ESG jest rozpoznanie wszystkich pozafinansowych ryzyk i możliwości nierozerwalnie związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa.

ESG to jednak nie tylko obowiązkowe raportowanie niefinansowe, to także strategiczna zmiana. Dobrowolne wdrożenie strategii ESG w organizacji jako nieodłącznej części całej strategii biznesowej jest ważne. Działanie to może znacząco wpłynąć na relacje przedsiębiorstwa z partnerami zewnętrznymi, bankami (szczególnie w zakresie uzyskania finansowania lub uzyskania finansowania na preferencyjnych warunkach), przyciągnąć talenty, zmniejszyć ryzyka, zwiększyć przewagę konkurencyjną i to zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Nieobowiązkowe raportowanie może być też wymagane przez spółki matki z grup spółek dla obowiązkowych raportów sporządzanych przez spółki matki lub całe grupy spółek.

Wdrożenie i raportowanie ESG. Jak możemy pomóc?

Raportowanie ESG nawet dla dużych firm może być sporym wyzwaniem, zwłaszcza jeśli chodzi o przygotowanie raportu po raz pierwszy. Z jednej strony sprawozdawczość niefinansowa to kolejny obowiązek dla biznesu, z drugiej obszar zrównoważonego rozwoju już teraz uznaje się za kluczowy w osiąganiu konkurencyjności na rynku. Warto więc dobrze przygotować się do wdrożenia strategii ESG i potraktować ją jako krok w kierunku zwiększenia odpowiedzialności firmy za wpływ na otoczenie i środowisko naturalne.

Wdrożenie ESG - zakres wsparcia dla firm

Jesteśmy częścią międzynarodowej sieci Crowe, jednej z największych sieci księgowych i konsultingowych na świecie. Zapewniamy klientom profesjonalną obsługę w zakresie audytu, podatków, doradztwa i konsultingu. Teraz do portfolio usług dołączyliśmy doradztwo w zakresie ESG.

W ramach usługi doradztwo ESG pomożemy Państwa organizacji w następujących obszarach:

Audyt ESG

 • analiza istotności ESG dla organizacji i interesariuszy organizacji
 • dokonanie przeglądu inicjatyw organizacji pod kątem raportowania i dążenia do zrównoważonego rozwoju
 • ocena działań ESG w zakresie zgodności z regulacjami (compliance)
 • audyt procesów biznesowych pod kątem zgodności ze strategią ESG
 • audyt raportów niefinansowych

Strategia ESG

 • opracowanie strategii ESG
 • przygotowanie dokumentacji ESG, m.in. polityk ESG
 • dostosowanie obecnych praktyk i procesów do standardów oraz wymogów ESG

Raportowanie ESG

 • określenie, które dane należy zacząć gromadzić i analizować, tak by przygotować się do obowiązku raportowania niefinansowego
 • przygotowanie opisu procesu zbierania danych pozafinansowych
 • analiza zakresu raportowania
 • pomoc przy określeniu mierników badających efektywność działań ESG
 • wsparcie przy obliczeniu śladu węglowego organizacji lub produktu
 • pomoc w opracowaniu raportu niefinansowego

Szkolenia ESG

 • przeszkolenie kadry zarządzającej i pracowników w zakresie wiedzy o zrównoważonym rozwoju
 • doradztwo w zakresie komunikacji z obszaru ESG

Dowiedz się jak możemy pomóc.

Zapytaj o ofertę

Nasz ekspert

Izabela Kuśmierz-Latała
Izabela Kuśmierz-Latała
CEO, Partner
Crowe

ESG – doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju