Polski Nowy Ład – zmiany w ryczałcie od dochodów spółek

Polski Nowy Ład – zmiany w ryczałcie od dochodów spółek

2021-08-18
Polski Nowy Ład – zmiany w ryczałcie od dochodów spółek
W projekcie rozwiązań podatkowych programu Polski Ład znalazły się rozwiązania ukierunkowane na dalszy rozwój ryczałtu od dochodów spółek. Proponowane zmiany przewidują m.in. rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do wyboru tej formy opodatkowania.

Skierowany do konsultacji społecznych projekt ustawy podatkowej Nowego Polskiego Ładu obejmuje m.in uproszczenie i doprecyzowanie istniejących regulacji w zakresie ryczałtu od dochodów oraz rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do wyboru tego systemu.

Przypomnijmy, że 1 stycznia 2021 r. w życie weszły przepisy regulujące ryczałt od dochodów, które miały zwiększyć atrakcyjność tej formy opodatkowania m.in. poprzez związanie dochodu do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i modyfikację podstawowych zasad opodatkowania CIT oraz podniesienie limitu osiąganych przychodów z 250 tys. EUR do 2 mln EUR.

Tym razem, celem proponowanych zmian jest umożliwienie skorzystania z ryczałtu od dochodów spółek szerszej grupie podatników, zwłaszcza z sektora MŚP i tym samym pobudzenie wzrostu inwestycji w kraju. Jakie konkretnie zmiany dotyczące ryczałtu czekają podatników, wyjaśniamy w dalszej części publikacji.

Najważniejsze zmiany w ryczałcie od dochodów spółek – Polski Nowy Ład:

  • rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do opodatkowania ryczałtem o spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne;
  • rezygnacja z konieczności ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych jako warunku dla stosowania przepisów o ryczałcie, z zachowaniem możliwości ich ponoszenia w celu skorzystania z preferencyjnej stawki ryczałtu,
  • rezygnacja z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów podatników opodatkowanych ryczałtem, a w konsekwencji również z domiaru zobowiązania podatkowego,
  • uelastycznienie terminów spłaty zobowiązania podatkowego w zakresie tzw. korekty wstępnej, a w niektórych przypadkach również zniesienie obowiązku zapłaty owego zobowiązania.

W wyniku zmian zryczałtowany podatek, od przychodów uzyskiwanych przez wspólnika - udziałowca spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcjonariusza spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej, oraz komandytariusza i komplementariusza spółki komandytowej - z wypłat podzielonych zysków spółki osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, podlegać ma pomniejszeniu o:

  • 75% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany –w przypadku małych podatników, lub podatników rozpoczynających prowadzenie działalności) albo,
  • 37% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany,
  • w przypadku innych podatników, kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany.

Ponadto, dla wypłat podzielonych zysków przez spółkę będącą podatnikiem ryczałtu od dochodów spółek innym niż mały podatnik lub innym niż podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności, która poniosła określony poziom nakładów inwestycyjnych w danym okresie i uzyskała prawo do pomniejszenia stawki ryczałtu o 5% od wypłaty podzielonych zysków, pomniejszenie podatku dochodowego od osób fizycznych ma wynieść 51% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego uzyskany został ten przychód.

Polski Ład

Wsparcie dla firm

Webinar: Polski Ład - zmiany w obszarze PIT

Polski Ład wprowadzi największe od lat zmiany w systemie podatkowym, które znacząco wpłyną na sytuację przedsiębiorców i pracowników. Co należy wziąć pod uwagę przygotowując się do wejścia w życie nowych przepisów?

Skontaktuj się z nami

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe