Zmiany w JPK

Zmiany w JPK

16.04.2024
Zmiany w JPK
Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe. Udostępniło także wzory struktur logicznych JPK_KR_PD oraz JPK_ST. Kiedy zmiany wejdą w życie?

JPK – nowe obowiązki dla firm

1 stycznia 2025 r. w życie wejdą zmiany dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych przez podatników CIT. Podatnicy będą musieli sprostać nowym obowiązkom dotyczącym przekazywania:

 • struktury logicznej JPK_KR – dotyczy podatkowych grup kapitałowych oraz podatników CIT, których wartość przychodu w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 50 mln EUR, obowiązuje za lata podatkowe rozpoczynające się po 31 grudnia 2024 r.,
 • struktury logicznej JPK_KR, JPK_PKPiR oraz JPK_EWP - dotyczy podatników CIT (innych niż powyżej) obowiązanych przesyłać ewidencję JPK_VAT oraz podatników PIT/PPE/PPL obowiązanych przesyłać ewidencję JPK_VAT, obejmuje lata podatkowe rozpoczynające się po 31 grudnia 2025 r.,
 • struktury logicznej JPK_KR, JPK_PKPiR oraz JPK_EWP – dotyczy pozostałych podatników CIT oraz PIT/PPE/PPL, obowiązuje za lata podatkowe rozpoczynające się po 31 grudnia 2026 r.

Obecnie nie ma obowiązku przekazywania danych w postaci ujednoliconych struktur logicznych w podatkach dochodowych, ale należy je przekazywać na żądanie organu skarbowego.

Struktura JPK – ważne zmiany

W wyniku konsultacji, ze struktury logicznej JPK_KR, wyodrębniono wzory struktury logicznej JPK_KR_PD oraz nową strukturę JPK_ST w zakresie środków trwałych:

 • dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych

  oraz

 • dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe.

Nowe struktury zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025 r., czyli jednocześnie z wejściem w życie zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zmiany przewidują wprowadzenie w strukturze JPK_KR dodatkowych znaczników identyfikujących konta ksiąg rachunkowych, co ma wpłynąć na prawidłową ich identyfikację. Ustawodawca przewiduje też wprowadzenie modyfikacji JPK_KR w zakresie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych, różnic w zakresie przychodów i kosztów dla celów bilansowych a także przychodów i kosztów dla celów podatkowych.

Podatnicy w prowadzonych księgach mają uwzględniać różnicę pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym. W strukturach logicznych JPK_KR różnice te będą uwzględnione w podziale na:

 • wysokość przychodów zwolnionych z opodatkowania;
 • wysokość przychodów niepodlegających opodatkowaniu w roku bieżącym;
 • wysokość przychodów podlegających opodatkowaniu w roku bieżącym, ujętych w księgach rachunkowych lat ubiegłych;
 • wysokość kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów;
 • wysokość kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku;
 • wysokość kosztów uznawanych za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, ujętych w księgach lat ubiegłych.

Przygotowanie JPK – dowiedz się, jak możemy pomóc

W ramach usług doradztwa podatkowego zapewniamy klientom zarówno bieżące wsparcie w obszarze podatków CIT, PIT oraz VAT, jak i pomoc w innych wybranych przez firmę obszarach.

KSeF - wsparcie dla firm

KSeF - wsparcie dla firm

Doradztwo podatkowe

Nasz ekpert

Szymon Lipiński
Szymon Lipiński
Tax Consultant
Crowe Polska