Raportowanie spółek nieruchomościowych za 2023 r.

Raportowanie spółek nieruchomościowych za 2023 r. 

22.03.2024
Raportowanie spółek nieruchomościowych za 2023 r.
2 kwietnia 2024 r. upływa termin złożenia informacji przez spółki nieruchomościowe, których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu.

Spółki nieruchomościowe zgodnie z przepisami ustawy o CIT zobowiązane są do corocznego informowania urzędu skarbowego o swoich wspólnikach. Termin raportowania upływa wkrótce.  Wątpliwości jest jednak sporo. Kogo dokładnie dotyczy więc obowiązek raportowania? Jakie informacje należy przekazać?

Obowiązek raportowania spółek nieruchomościowych – kogo dotyczy?

W związku z obowiązkiem raportowania pierwszym krokiem jest ustalenie czy dany podmiot należy do kręgu podmiotów zobowiązanych. Jak czytamy w interpretacji Ministra Finansów nr DD5.8203.7.2022 z 23 lutego 2023 r. podmiotami, na które został nałożony obowiązek informacyjny, są:

 • spółka nieruchomościowa,

  oraz

 • podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Czym jednak jest spółka nieruchomościowa?

Spółka nieruchomościowa to, zgodnie z art. 4a pkt. 35 ustawy o CIT, podmiot inny niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, w którym:

 • W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność - na pierwszy dzień roku podatkowego, co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości i wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według wskazanego w ustawie kursu średniego walut obcych,
 • W pozostałych przypadkach - na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy, co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości i wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według wskazanego w ustawie kursu średniego walut obcych.

Jak wynika z interpretacji ogólnej Ministerstwa Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. nr DD5.8203.7.2022, podatnikiem posiadającym (bezpośrednio lub pośrednio) prawa do spółki nieruchomościowej jest:

 • wspólnik spółki nieruchomościowej, będący podmiotem wymienionym w art. 1 ustawy CIT,
 • podmiot wymieniony w art. 1 ustawy CIT, który posiada prawa do spółki nieruchomościowej w sposób pośredni, w przypadku, gdy takie posiadanie praw jest realizowane poprzez wspólnika lub kolejne podmioty, tj. tzw. podmioty transparentne podatkowo,
 • wspólnik spółki nieruchomościowej, będący osobą fizyczną lub przedsiębiorstwem w spadku,
 • osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo w spadku, którzy posiadają prawa do spółki nieruchomościowej w sposób pośredni, w przypadku, gdy takie posiadanie praw realizowane jest poprzez wspólnika lub kolejne podmioty, tj. tzw. podmioty transparentne podatkowo.

Raportowanie przez spółki nieruchomościowe – jaki jest zakres obowiązku informacyjnego?

Co do zasady, spółka nieruchomościowa, zdefiniowana powyżej, ma obowiązek przekazywania do urzędu skarbowego informacji o:

 • podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze, oraz
 • liczbie praw posiadanych przez każdy powyżej wymieniony podmiot.

Natomiast, podatnicy posiadający prawa do spółki nieruchomościowej, czyli jak wspomnieliśmy wcześniej podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje), zobowiązani są do składania informacji o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio w tej spółce, udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Obowiązek informacyjny dotyczy zarówno podmiotów będących polskimi rezydentami podatkowymi, jak i podmiotów niebędących polskimi rezydentami podatkowymi, tj. podmiotów nieposiadających miejsca zamieszkania albo siedziby lub zarządu na terytorium Polski.

Spółki nieruchomościowe – kiedy należy raportować?

Obowiązek informacyjny dotyczący spółek nieruchomościowych oraz podatników posiadających prawa do spółki nieruchomościowej, realizowany jest według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego, na ostatni dzień jej roku obrotowego.

Informacje należy przekazać do urzędu skarbowego do 3 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej, lub roku obrotowego spółki, w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego.

W roku 2024 termin raportowania dla spółek nieruchomościowych zasadniczo upływa 2 kwietnia (ze względu na święta Wielkanocne).

Za złożenie informacji po terminie lub ich nieprzekazanie grożą sankcje karno-skarbowe.

Raportowanie spółek nieruchomościowych – jak możemy pomóc?

Termin raportowania przez spółki nieruchomościowe coraz bliżej. Ze względu na niejasności przepisów i interpretacji niektóre podmioty mogą napotkać problemy związane z wywiązania się z powyżej opisanych obowiązków. Dlatego oferujemy pomoc przy określeniu czy i w jakim zakresie dany podmiot ma obowiązek raportować. Nasze wsparcie dotyczy całego procesu raportowania, od analizy podlegania przepisom, po określenie zakresu raportowania i przygotowanie niezbędnych informacji.

Doradztwo podatkowe

Nasz ekspert

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe