Podatek od przerzuconych dochodów – zbliża się termin rozliczenia za 2023 rok

Podatek od przerzuconych dochodów – zbliża się termin rozliczenia za 2023 rok

06.03.2024
Podatek od przerzuconych dochodów – zbliża się termin rozliczenia za 2023 rok
Od 2022 r. obowiązuje nowy podatek – tzw. podatek od przerzuconych dochodów, którym objęte są koszty z tytułu niektórych usług niematerialnych i finansowych poniesione na rzecz podmiotów powiązanych. Stawka podatku wynosi 19%. 

Przerzucone dochody w Polsce - katalog kosztów

Do katalogu kosztów stanowiących przerzucone dochody zaliczamy następujące koszty:

  • usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym charakterze;
  • wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw własności intelektualnej (tzw. należności licencyjne);
  • przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika;
  • finansowania dłużnego związane z uzyskaniem środków finansowych i korzystaniem z tych środków (m.in. odsetki, opłaty, prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań);
  • opłat i wynagrodzeń za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk (tzw. exit fee)

jeżeli ich suma poniesiona w roku podatkowym na rzecz podmiotów powiązanych, stanowi co najmniej 3% sumy kosztów uzyskania przychodów poniesionych w tym roku w jakiejkolwiek formie.

Aby stwierdzić czy spółka ma obowiązek zapłacenia podatku od przerzuconych dochodów należy ustalić m.in. okoliczności związane z otrzymaniem należności przez podmiot powiązany, w tym zasady opodatkowania odbiorcy należności, sposób rozporządzenia tą należnością czy procentowy udział tej należności w jego przychodach ogółem.   

Przepisów o podatku od przerzuconych dochodów nie stosuje się, jeśli ww. koszty zostały poniesione na rzecz podmiotu powiązanego podlegającego opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie Unii Europejskiej lub należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przy czym podmiot ten musi prowadzić w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą.

Przerzucone dochody 2023 - termin rozliczenia podatku

Podatek od przerzuconych dochodów oblicza się za rok podatkowy w zeznaniu podatkowym i wpłaca na rachunek urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania rocznego. Przerzuconych dochodów nie łączy się z innymi dochodami (przychodami) podatnika.

Podatek od przerzuconych dochodów należy rozliczyć w zeznaniu CIT za rok 2023.

Dla podatników, których rok podatkowy skończył się 31 grudnia 2023 roku, termin ten upływa 31 marca 2024 roku.

Podatek od przerzuconych dochodów - jak możemy pomóc?

Ustalenie czy wydatki poniesione na wymienione powyżej usługi będą kwalifikowały się do objęcia ich podatkiem od przerzuconych kosztów będzie ogromnym wyzwaniem dla podatników dokonujących rozliczeń z tych tytułów w ramach grupy.

Pomożemy Państwu:

  • dokonać analizy kosztów, które mogą spełniać definicję „przerzuconych dochodów”
  • zweryfikować współczynnik takich wydatków w kosztach podatkowych danego roku ogółem
  • dokonać analizy warunków na poziomie odbiorcy należności wraz z analizą dokumentacji źródłowej
  • dokonać analizy statusu odbiorcy należności jako prowadzącego istotną rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju swojej rezydencji (UE/EOG).

Doradztwo podatkowe

Nasz ekspert

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe