plyta-glowna-komputer

Ulga B+R

Agata Nieżychowska
plyta-glowna-komputer

Co to jest ulga B+R?

1 stycznia 2018 roku weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących ulgi na działalność badawczo – rozwojową dająca przedsiębiorcom jeszcze szersze możliwości wykorzystania tego stosunkowo nowego narzędzia w działalności biznesowej. Ulga B+R jest aktualnie najatrakcyjniejszą formą wsparcia działalności badawczo-rozwojowej na polskim rynku. Ten nieskomplikowany mechanizm umożliwia podatnikom odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działalność B+R, tzw. kosztów kwalifikowanych.

Działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć, jako działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W praktyce, każde przedsiębiorstwo, które udoskonala swoje technologie (w tym technologie produkcji), produkty, usługi lub tworzy nowe od podstaw może spełniać przesłanki prowadzenia działań B+R kwalifikujących się do ulgi.

Ulga B+R nie jest jedynym, korzystnym instrumentem podatkowym, oddanym w ręce przedsiębiorców. Kwalifikowaną działalność B+R należałoby przeanalizować również pod kątem możliwości skorzystania z dodatkowej ulgi Innovation Box / IP Box (5% CIT od przychodów od praw powiązanych z działalnością B+R), a także wprowadzenia podwyższonych kosztów uzyskania przychodu z działalności twórczej.

Kto może skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej?

Możliwość skorzystania z ulgi dotyczy wszystkich przedsiębiorców bez względu na wielkość przedsiębiorstwa oraz branżę, w której działają. Warunkiem skorzystania z ulgi jest jedynie prowadzenie działalności rozwojowej (nie jest wymagane prowadzenie badań naukowych, posiadanie statusu centrum B+R czy współpraca z jednostkami naukowymi). Istnieje też możliwość odliczenia kosztów projektów rozpoczętych w poprzednich latach.

Prawo do skorzystania z ulgi B+R przysługuje niezależne od wyniku końcowego badań. Z ulgi B+R mogą skorzystać również przedsiębiorcy działających w SSE w zakresie nie objętym zwolnieniem z podatku dochodowego.

Ulga B+R - koszty kwalifikowane

Do kosztów kwalifikowanych w uldze B+R zaliczają się:

 • wynagrodzenia w tym również dla zleceniobiorców oraz wykonawców dzieła + składki na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń (w takim zakresie, w jakim czas poświęcony przez nich na działania B+R pozostaje do całego czasu wykonania zlecenia lub dzieła)
 • koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej
 • koszty nabycia niebędącego środkami trwałymi sprzętu oraz materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową

Limity odliczenia kosztów kwalifikowanych:

 • 100% – dla przedsiębiorstw nieposiadających statusu centrum badawczo-rozwojowego
 • 150% – dla przedsiębiorstw posiadających status centrum badawczo-rozwojowego

Ulga badawczo - rozwojowa – jak możemy pomóc?

Nasi eksperci oferują następujące usługi dotyczące działalności badawczo-rozwojowej:

 • Mapowanie procesów B+R, indywidualnie dopasowane do Państwa potrzeb, w celu:
  • wyodrębnienia projektów kwalifikujących się jako prace rozwojowe i/lub badawcze
  • ustalenia miejsca powstawania oraz zdefiniowania kosztów kwalifikowanych
 • Identyfikacja i zabezpieczenie obszarów potencjalnego ryzyka, polegająca na ochronie prawa do ulgi poprzez stworzenie niezbędnej, wewnętrznej dokumentacji oraz pozyskanie indywidualnych interpretacji podatkowych (na wypadek ewentualnej kontroli organów podatkowych)
 • Wsparcie w dostosowaniu ewidencji księgowej wydatków B+R do celów ulgi
  Przegląd oraz dostosowanie istniejącej dokumentacji wewnętrznej tj. umowy z pracownikami, regulaminy czy ewidencja czasu pracy do wymogów ulgi B+R
 • Szereg usług związanych z Innovation Box / IP Box - więcej na ten temat znajduje się tutaj.

Ulga B+R

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Zobacz także

Centra badawczo-rozwojowe to przedsiębiorstwa niebędące instytutami badawczymi
Ulga B+R pozwala firmom stosującym innowacyjne rozwiązania odnieść znaczne korzyści podatkowe
Podatnicy, którzy nie przygotowali się jeszcze do wdrożenia ulgi na działalność badawczo – rozwojową oraz IP Box mają na to coraz mniej czasu.
Dołącz do naszego webinaru już 6 marca i dowiedz się jakie korzyści podatkowe z prowadzenia działalności badawczo rozwojowej.
Centra badawczo-rozwojowe to przedsiębiorstwa niebędące instytutami badawczymi
Ulga B+R pozwala firmom stosującym innowacyjne rozwiązania odnieść znaczne korzyści podatkowe
Podatnicy, którzy nie przygotowali się jeszcze do wdrożenia ulgi na działalność badawczo – rozwojową oraz IP Box mają na to coraz mniej czasu.
Dołącz do naszego webinaru już 6 marca i dowiedz się jakie korzyści podatkowe z prowadzenia działalności badawczo rozwojowej.