Vat

Centrum badawczo-rozwojowe 

2020-08-17
Vat
Centra badawczo-rozwojowe to przedsiębiorstwa niebędące instytutami badawczymi, prowadzące badania lub prace rozwojowe i posiadające status CBR. Status ten nadawany jest przez ministra gospodarki po spełnieniu, przewidzianych ustawą o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z 30 maja 2008 r., warunków formalnych.

W Polsce, według danych Ministerstwa Rozwoju na dzień 29 stycznia 2020 r., jedynie 40 firm posiadało status CBR.

Status centrum badawczo-rozwojowego może uzyskać przedsiębiorca:

  1. którego przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej:
    • 5 000 000 złotych oraz którego przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych stanowią co najmniej 20% przychodów netto,
    • 2 500 000 złotych i są niższe niż 5 000 000 złotych oraz którego przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 70% przychodów netto,
  2. który stosuje przepisy o rachunkowości,
  3. który nie zalega z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

O status centrum badawczo-rozwojowego może ubiegać się każdy podmiot prowadzący działalność B+R bez względu na wielkość oraz branżę i to już w rok od daty rozpoczęcia działalności. Warunkiem otrzymania uprawnień w ramach CBR jest spełnienie wszystkich powyższych kryteriów i złożenie wniosku do ministra właściwego do spraw gospodarki wraz z kompletem wymaganych załączników.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Ulga B+R  

Doradztwo podatkowe