Vat

Ulga B+R: wysokość dopuszczalnych odliczeń  

2020-08-14
Vat
Ulga B+R pozwala firmom stosującym innowacyjne rozwiązania odnieść znaczne korzyści podatkowe w ramach odliczeń kosztów poniesionych na działania badawczo-rozwojowe. Jak skorzystać z ulgi i ile można na niej skorzystać?

Ulga B+R jest skierowana do przedsiębiorców stawiających na innowacyjne rozwiązania. To ważne narzędzie podatkowe pozwala zmniejszyć wysokość należnego podatku dochodowego poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na działalność badawczo-rozwojową w wysokości wyższej niż faktycznie poniesiona, przy czym działalność badawczo-rozwojowa obejmuje szereg różnych prac i projektów.

W ramach działalności B+R wyróżnić możemy prace rozwojowe prowadzące do powstania innowacyjnych usług/produktów lub do ulepszenia istniejących rozwiązań, np. opracowanie nowej funkcjonalności czy nowej wersji produktu/usługi.

Odliczenia podatkowe oferowane firmom w ramach tej ulgi mogą być całkiem spore, a ich wysokość uzależniona jest kilku czynników, w tym od rodzaju poniesionych kosztów.

Ulga B+R – zasady korzystania i wysokość odliczeń

Aby odliczyć wydatki na B+R konieczne jest wyodrębnienie kosztów działalności badawczo-rozwojowej w ewidencji rachunkowej.

Ulga B+R uprawnia do odliczenia kosztów kwalifikowanych, które to odliczenie dokonywane jest w ramach zeznania za rok podatkowy, w którym wydatki te zostały poniesione. Sama ulga nie wpływa więc na wysokość zaliczek podatkowych płaconych w ciągu roku. Aby odliczyć wydatki na B+R konieczne jest wyodrębnienie kosztów działalności badawczo-rozwojowej w ewidencji rachunkowej.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:

 • wynagrodzenia za pracę oraz składki ZUS w części finansowej przez płatnika,
 • wydatki związane z zakupem materiałów, surowców, sprzętu specjalistycznego i narzędzi,
 • wydatki związane z korzystaniem ze sprzętu specjalistycznego, w tym z aparatury naukowo-badawczej,
 • wydatki związane z nabyciem opinii, ekspertyz, usług doradczych oraz realizacją badań naukowych dostarczanych przez zewnętrzne jednostki naukowe,
 • wydatki związane z uzyskaniem i utrzymaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • wydatki na odpisy amortyzacyjne.

Wysokość dopuszczalnych odliczeń w ramach ulgi B+R

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

Centrum badawczo-rozwojowe

Pozostałe firmy

 • wynagrodzenia oraz składki ZUS w części finansowej przez płatnika

150%

100%

 • wydatki związane z zakupem materiałów, surowców, sprzętu specjalistycznego i narzędzi,
 • wydatki związane z korzystaniem ze sprzętu specjalistycznego, w tym z aparatury naukowo-badawczej,
 • wydatki związane z nabyciem opinii, ekspertyz, usług doradczych oraz realizacją badań naukowych dostarczanych przez jednostki naukowe,

150%

100%

 • wydatki związane z uzyskaniem i utrzymaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • wydatki na odpisy amortyzacyjne

100% / 150%

100%

Ulga B+R – przykład oszczędności

Jakie kwoty może zaoszczędzić firma korzystająca z ulgi na działalność badawczo-rozwojową?

Dochód firmy w danym roku podatkowym

10000 000 zł

Koszty pracownicze dot. projektów B+R

2000 000 zł

Podatek do zapłaty bez stosowania ulgi B+R

1900 000 zł

Odliczenie z tytułu ulgi B+R

2000 000 zł

Dochód wykazany w zeznaniu rocznym

8000 000 zł

Podatek do zapłaty po zastosowaniu ulgi

1520 000 zł

Oszczędność wynikająca z zastosowania ulgi

380 000 zł

Ulga B+R a zwrot gotówkowy

W ramach ulgi B+R przedsiębiorcy mogą także zawnioskować o bezpośredni zwrot gotówkowy. O zwrot mogą ubiegać się firmy uzyskujące stratę z działalności, czyli te które w danym roku uzyskały dochód niższy od kwoty należnego im odliczenia B+R.

Zwrot przysługuje w wysokości iloczynu nieodliczonej ulgi oraz stawki podatku dochodowego, która ma zastosowanie u danego przedsiębiorcy w danym roku (19% lub 9%).

Ponadto, o zwrot można wnioskować w okresie pierwszych dwóch lat prowadzenia działalności i dotyczy to firm posiadających status mikro, małego bądź średniego przedsiębiorcy. Przy czym zauważyć należy, iż zwrot gotówkowy nie przysługuje spółkom rozpoczynającym działalność, jeśli zostały one utworzone m.in. w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału, oraz tym które otrzymały na pokrycie swojego kapitału przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.

Przedsiębiorcy postawieni w stan upadłości lub likwidacji zobowiązani są zwrócić kwotę otrzymanego wcześniej zwrotu, nie później jednak niż przed końcem 3 lat podatkowych od momentu jego uzyskania.

 

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Ulga B+R | IP Box 

Doradztwo podatkowe