Stawki VAT i opodatkowanie VAT usług na nowych zasadach w 2025 r.

Stawki VAT i opodatkowanie VAT usług na nowych zasadach w 2025 r.

Szymon Lipiński, Tax Consultant
03.01.2024
Stawki VAT i opodatkowanie VAT usług na nowych zasadach w 2025 r.
5 kwietnia 2022 r. przyjęta została Dyrektywa Rady (UE) 2022/542 w sprawie zmiany Dyrektywy VAT 2006/112/WE regulującej zasady opodatkowania podatkiem VAT na terenie UE. Do końca 2024 r. Państwa Członkowskie UE mają czas na dokonanie transpozycji przepisów znowelizowanej Dyrektywy VAT i wprowadzenie nowych rozwiązań do swojego porządku prawnego.

Zmiany w opodatkowaniu usług

Znowelizowana Dyrektywa VAT zakłada zmiany w opodatkowaniu niektórych usług objętych opodatkowaniem VAT na szczególnych zasadach. Zmiany te dotyczą m.in. wirtualnych imprez kulturalnych i szerzej pojmowanej działalności streamingowej.

  

Obecnie miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, sportowe, rozrywkowe itp. i usług pomocniczych do tych usług jest miejsce, w którym imprezy te faktycznie się odbywają. Oznacza to, że w sytuacji, gdy np. w Polsce organizowana jest konferencja branżowa, miejscem opodatkowania tych usług również będzie terytorium kraju. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 53 i 54 Dyrektywy VAT, również wirtualne bilety wstępu na tego typu wydarzenia są opodatkowane w miejscu, gdzie impreza się faktycznie odbywa. Prowadzi to do sprzeczności z ogólnymi zasadami opodatkowania VAT, zgodnie z którymi opodatkowanie powinno zachodzić w miejscu faktycznej konsumpcji.

  

Dyrektywa 2022/542 zmienia sposób opodatkowania usług streamingowych. Zgodnie z przyjętymi zmianami, szczególne regulacje dotyczące usług wstępu na imprezy nie będą miały zastosowania do biletów pozwalających na „wirtualną obecność” na imprezie. Oznacza to, że podatnicy świadczący niektóre usługi streamingowe będą musieli rozliczyć VAT na zasadach ogólnych i uznać, że usługi zostały wyświadczone w kraju nabywcy. W tej sytuacji, podatnik świadczący usługi na rzecz nie-podatników będzie zmuszony do naliczenia stawki VAT właściwej ze względu na kraj zamieszkania nabywcy.

Więcej stawek VAT

Dyrektywa 2022/542 wprowadza również istotne zmiany w stawkach VAT. Co do zasady, Dyrektywa VAT daje Państwom Członkowskim możliwość stosowania jednej lub dwóch obniżonych stawek VAT. Nowelizacja z 2022 r. zmienia tę zasadę i umożliwia Państwom członkowskim wprowadzenie więcej niż dwóch stawek obniżonych. Polska będzie zatem mogła wprowadzić dodatkowe obniżone stawki VAT. 

  

Zmianie nie ulegnie przy tym minimalna wartość stawki, która nie może być niższa niż 5%.

  

Państwa członkowskie będą miały również możliwość stosowania stawki niższej niż minimalna do maksymalnie siedmiu kategorii towarów i/lub usług wymienionych w załączniku nr III do Dyrektywy VAT. Stosowanie stawek VAT niższych niż 5% ma zostać ograniczone po 2032 r.

  

Istotną zmianą jest również doprecyzowanie art. 98 Dyrektywy VAT poprzez wskazanie, że państwa członkowskie mogą wykorzystywać nomenklaturę scaloną (CN) lub statystyczną klasyfikację produktów według działalności w celu określenia zakresu danej kategorii objętej stawką obniżoną. Wprowadzenie dodatkowej regulacji w tym zakresie rozwiewa wątpliwości co do prawidłowości przypisania towarów i usług do danej stawki VAT wg CN i PKWiU.

Pozostałe zmiany

Oprócz zmian w stawkach VAT i opodatkowaniu usług, Dyrektywa 2022/542 przewiduje również:

 • Zmiany w opodatkowaniu usług pomocniczych do usług streamingowych;
 • Doprecyzowanie zasad ustalania stawek VAT stosowanych do importu towarów – stawki te mają być takie same jak do dostaw tych samych towarów na terytorium państwa członkowskiego;
 • Umożliwienie państwom członkowskim zwolnienia z VAT obrotu towarami importowanymi na rzecz ofiar katastrof, jeżeli wcześniej upoważnienie do zwolnienia z VAT od importu tych towarów zostało przyznane przez Komisję Europejską;
 • Doprecyzowanie zasad dalszego stosowania obniżonych stawek VAT, które zostały wprowadzone w trakcie pandemii COVID-19;
 • Rozszerzenie i doprecyzowanie wykazu towarów i usług, do dostaw których można zastosować obniżone stawki VAT, m.in. o:
 • wstęp na imprezy sportowe lub dostęp do transmisji strumieniowej na żywo z tych imprez lub obie te usługi; 
 • korzystanie z obiektów sportowych oraz oferowanie zajęć sportowych lub fizycznych również w przypadku transmisji strumieniowej na żywo;
 • dostawę i instalację paneli słonecznych na prywatnych budynkach mieszkalnych, budynkach mieszkalnych oraz na budynkach publicznych i innych budynkach wykorzystywanych w interesie publicznym, a także w sąsiedztwie takich budynków;
 • świadczenie usług naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, obuwia i wyrobów skórzanych, odzieży i wyrobów włókienniczych użytku domowego (w tym poprawki i przeróbki);
 • dostawę energii elektrycznej, ciepła sieciowego i chłodzenia sieciowego oraz biogazu;
 • żywe rośliny i inne produkty uprawy roślin ozdobnych, łącznie z bulwami, bawełną, korzeniami i podobnymi produktami, kwiatami ciętymi i liśćmi ozdobnymi;
 • odzież i obuwie dziecięce; dostawa fotelików do przewozu dzieci w samochodach;
 • dostawę rowerów, w tym rowerów elektrycznych; usługi wynajmu i naprawy takich rowerów;
 • usługi prawne świadczone osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i osobom bezrobotnym w postępowaniach przed sądami pracy oraz usługi prawne świadczone w ramach systemu pomocy prawnej, zgodnie z definicją państw członkowskich;
 • narzędzia i inny sprzęt przeznaczony zwykle do użytku służb ratowniczych lub pierwszej pomocy, gdy są one dostarczane organom publicznym lub organizacjom nienastawionym na osiąganie zysku działającym na rzecz ochrony ludności lub społeczności;
 • świadczenie usług związanych z eksploatacją latarniowców, latarni morskich lub innych pomocy nawigacyjnych oraz usług ratowniczych, w tym organizacja i utrzymanie łodzi ratunkowych.

Podkreślić należy, że zmiany w stawkach nie obejmą swoim zakresem tzw. usług branży „beauty”, które, zgodnie z obietnicami nowej większości parlamentarnej, miały zostać opodatkowane niższą stawką VAT. 

Zmiany w Ustawie o VAT 

Rząd do tej pory nie zdecydował się na opublikowanie projektu zmian w ustawie o VAT implementujących postanowienia Dyrektywy 2022/542. Projektu nowelizacji ustawy możemy się najpewniej spodziewać w drugiej połowie przyszłego roku. Przepisy powinny zmieniające ustawę o VAT wejść w życie najpóźniej 1 stycznia 2025 r.

Podatek VAT - jak możemy pomóc? 

W ramach usług doradztwa podatkowego zapewniamy klientom kompleksowe wsparcie w obszarze podatków VAT, CIT oraz PIT. 

  

Nasze usługi w zakresie podatku VAT obejmują m.in.: 

 • bieżącą obsługę w obszarze podatku VAT, w tym przygotowanie deklaracji podsumowujących i deklaracji Intrastat
 • działanie w charakterze przedstawiciela podatkowego dla przedsiębiorstw spoza UE
 • obsługę wniosków o zwrot polskiego podatku VAT dla przedsiębiorstw z UE i spoza UE
 • usługi doradcze w zakresie podatku VAT
 • rozliczanie podatku VAT dla firm z UE prowadzących działalność w Polsce
 • rejestrację na potrzeby podatku VAT dla przedsiębiorstw polskich i zagranicznych 

Sprawdź także naszą usługę: Bieżące doradztwo podatkowe

Biażące doradztwo podatkowe

Nasz ekspert

Szymon Lipiński
Szymon Lipiński
Tax Consultant
Crowe Polska