1 stycznia 2024 - nowe obowiązki dla dostawców usług płatniczych

1 stycznia 2024 - nowe obowiązki dla dostawców usług płatniczych

Szymon Lipiński, Tax Consultant
19.12.2023
1 stycznia 2024 - nowe obowiązki dla dostawców usług płatniczych
1 stycznia 2024 r. wchodzą w życie dwa akty prawne: rozporządzenie 2020/283 i nowelizacja ustawy o VAT z 14 kwietnia 2023 r. Nakładają one na dostawców usług płatniczych obowiązki raportowania do centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (ang. central electronic system of payment information - CESOP).

CESOP ma umożliwić gromadzenie, przechowywanie, agregację i analizę danych na temat odbiorców płatności i płatności transgranicznych mających znaczenie dla VAT. Dane z CESOP będą wykorzystywane do wykrywania oszustw i nadużyć w VAT związanych zwłaszcza z handlem elektronicznym e-commerce.

  

Więcej o zmianach opodatkowaniu e-commerce: Zmiany w handlu e-commerce – rozporządzenie CESOP | Crowe Polska

CESOP - kogo obejmą nowe obowiązki?

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o VAT do raportowania do CESOP zobowiązane będą następujące podmioty:

 • banki krajowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe;
 • oddziały banków zagranicznych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 Prawa Bankowego.;
 • instytucje kredytowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 Prawa Bankowego; 
 • oddziały instytucji kredytowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 Prawa Bankowego;
 • instytucje pieniądza elektronicznego
 • oddziały instytucji pieniądza elektronicznego – w przypadku, gdy oddział znajduje się w państwie członkowskim, a siedziba takiej instytucji znajduje się poza państwem członkowskim, o ile usługi płatnicze świadczone przez oddział są związane z wydawaniem pieniądza elektronicznego;
 • oddziały podmiotów świadczących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, zgodnie z prawem tego państwa, pocztowe usługi płatnicze, uprawnionych zgodnie z prawem tego państwa do świadczenia usług płatniczych oraz Poczty Polskiej SA w zakresie, w jakim odrębne przepisy upoważniają ją do świadczenia usług płatniczych;
 • instytucje płatnicze w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych;
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasy Oszczędnościowo-Kredytowa w rozumieniu ustawy z 5.11.2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, w zakresie, w jakim odrębne przepisy uprawniają je do świadczenia usług płatniczych.

Wymienione podmioty będą zobowiązane do raportowania do CESOP określonych usług płatniczych, jeżeli w ciągu kwartału wyświadczono usługi płatnicze odpowiadające ponad 25 płatnościom transgranicznym na rzecz tego samego odbiorcy płatności. Kluczowym dla podmiotów obowiązanych jest zatem ustalenie odpowiednich danych identyfikujących odbiorców płatności. Jeżeli jeden odbiorca posługuje się wieloma identyfikatorami płatności, próg 25 transakcji należy ustalić łącznie dla wszystkich identyfikatorów.

Co podlega raportowaniu do CESOP?

Instytucje zoowiązane do raportowania w CESOP muszą gromadzić dane dotyczące usług płatniczych polegających na: 

 • wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy usług płatniczych użytkownika lub u innego dostawcy:
 • przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
 • przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
 • przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,
 • wykonywaniu transakcji płatniczych wymienionych powyżej w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu, a w przypadku instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego;
 • wydawaniu instrumentów płatniczych;
 • umożliwianiu akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych;
 • świadczeniu usługi przekazu pieniężnego.

Zebrane przez zobowiązanych dostawców usług płatniczych dane powinny znaleźć się w ewidencji CESOP. Zgodnie z wprowadzonymi w ustawie o VAT zmianami, ewidencję w postaci elektronicznej należy prowadzić za każdy kwartał, jeżeli w kwartale został przekroczony próg 25 płatności transgranicznych na rzecz tego samego odbiorcy płatności. 

  

Ewidencja powinna zawierać:

 1. BIC lub inny kod identyfikacyjny, który jednoznacznie identyfikuje dostawcę usług płatniczych;
 2. imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy płatności zgodnie z danymi posiadanymi przez dostawcę usług płatniczych;
 3. numer, za pomocą którego odbiorca płatności jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej lub inny numer, za pomocą którego odbiorca płatności jest zidentyfikowany dla celów podatkowych, jeżeli jest dostępny;
 4. IBAN, a jeżeli IBAN nie jest dostępny - inny identyfikator, który jednoznacznie identyfikuje odbiorcę płatności oraz podaje jego lokalizację;
 5. w przypadku gdy odbiorca płatności otrzymuje środki pieniężne nie mając rachunku płatniczego - BIC lub inny kod identyfikacyjny, który jednoznacznie identyfikuje dostawcę usług płatniczych działającego w imieniu odbiorcy płatności oraz podaje jego lokalizację;
 6. adres odbiorcy płatności, jeżeli jest dostępny, zgodnie z danymi posiadanymi przez dostawcę usług płatniczych;
 7. dane dotyczące płatności transgranicznych oraz zwrotów płatności zidentyfikowanych jako odnoszące się do płatności transgranicznych:
 • datę i godzinę dokonania płatności lub zwrotu płatności,
 • kwotę i walutę płatności lub zwrotu płatności,
 • odpowiednio państwo członkowskie pochodzenia płatności otrzymanej przez odbiorcę płatności albo otrzymanej w imieniu odbiorcy płatności albo państwo członkowskie przeznaczenia zwrotu płatności oraz informacje wykorzystane odpowiednio do określenia miejsca pochodzenia, 
 • informacje inne niż wymienione w lit. a-c, które jednoznacznie identyfikują płatność,
 • w przypadku gdy płatność jest inicjowana w punkcie handlowo-usługowym akceptanta - informację o fizycznej obecności płatnika przy inicjowaniu tej płatności.

Do kiedy należy przesłać pierwszy raport CESOP?

Dane zebrane w ewidencji podlegają elektronicznemu raportowaniu do Szefa KAS lub państwu członkowskiemu pochodzenia dostawcy usług płatniczych, w przypadku, gdy usługi płatnicze objęte raportowaniem świadczy podmiot zagraniczny. Raporty CESOP powinny zostać przesłane najpóźniej do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy ewidencja.

  

Pierwszy raport CESOP powinien zostać zatem przesłany do właściwych organów do 30 kwietnia 2024 r. Ministerstwo Finansów przekaże dane zebrane dane do centralnej ewidencji do 10 maja 2024 r.

  

Ministerstwo finansów uruchomiło już środowisko API, które umożliwia testową wysyłkę plików XML zawierających ewidencję CESOP. Na stronie MF można zatem przetestować komunikację z CESOP i zapoznać się ze strukturą danych w ewidencji w formacie XSD: Swagger UI (mf.gov.pl). Szczegóły dotyczące obsługi środowiska CESOP znajdują się Specyfikacji Interfejsów usług JPK 4.0.

  

Strona MF poświęcona CESOP: Dostawcy usług płatniczych - Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Tax compliance - jak możemy pomóc? 

Biorąc pod uwagę częste zmiany w prawie podatkowym, realizacja obowiązków z zakresu sprawozdawczości podatkowej może stanowić wyzwanie dla wielu firm. Zespół ekspertów Crowe bazując na wieloletnim doświadczeniu m.in. w raportowaniu dla celów podatkowych oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie sprawozdawczości, rozliczeń podatkowych i tax compliance obejmujące m.in.:

 • rejestrację podatnika do CIT i VAT,
 •  kalkulację i weryfikację kalkulacji należnego podatku,
 • prowadzenie przeglądów podatkowych,
 • analizę prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych,
 • przygotowywanie i weryfikację dokumentacji podatkowej,
 • doradztwo w zakresie optymalizacji rozliczeń podatkowych.

Dowiedz się więcej: Tax compliance - sprawdź nasze usługi

 

Nasz ekspert

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Tax compliance

Doradztwo podatkowe