Sprawozdanie finansowe za rok 2022 – terminy

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 – terminy

20.01.2023
Sprawozdanie finansowe za rok 2022 – terminy
Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego to ważne obowiązki sprawozdawcze. Jakich terminów w 2023 r. muszą przestrzegać podmioty, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym i czy zostaną one przedłużone jak w latach ubiegłych?

31 marca 2023 r. – ustawowy termin sprawozdawczy

Terminy sporządzenia sprawozdania finansowego reguluje ustawa o rachunkowości. Dla podmiotów, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym w 2023 roku wyglądają one następująco:

Terminy sprawozdawcze 2023

do 31 marca 2023 r.

 

 

  • zamknięcie ksiąg rachunkowych
  • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego
  • podpisanie rocznego sprawozdania finansowego

 

do 30 czerwca 2023 r.

 

 

  • przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego (jeśli jest taki obowiązek)
  • zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający

 

najpóźniej do 15 lipca 2023 r.

  • złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze, standardowy termin złożenia sprawozdania to 15 dni od daty jego zatwierdzenia

 

Bez przesunięcia terminów sprawozdawczych w 2023 r.

Na chwilę obecną brak jest jakichkolwiek informacji o przesunięciu terminów sprawozdawczych, więc obowiązują terminy ustawowe wynikające z ustawy o rachunkowości. W ostatnich latach obowiązywały terminy wydłużone ze względu na pandemię COVID-19. Podmioty zyskały wówczas dodatkowe 3 miesiące na wypełnienie obowiązków sprawozdawczych.

W 2023 r. najprawdopodobniej nastąpi powrót do standardowych terminów, warto więc przygotować sprawozdanie za 2022 r. już w marcu.

Sprawdź usługę: Przygotowanie sprawozdania finansowego - Outsourcing usług księgowych

Sporządzenie sprawozdania finansowego – ważne informacje

Zgodnie z Art. 45 Ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Obecnie znaczna część przedsiębiorstw prowadzących księgi rachunkowe ma obowiązek sporządzania sprawozdań w formie ustrukturyzowanej, tj. w postaci pliku w formacie XML zgodnym z regułami określonymi we właściwej strukturze XSD.

Sprawozdanie finansowe powinno składać się z:

  • bilansu;
  • rachunku zysków i strat;
  • informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Czas na sporządzenie sprawozdania za 2022 r. jest liczony do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, a więc maksymalnie do 31 marca 2023 r. dla podmiotów kończących rok obrotowy 31 grudnia 2022 r. Po sporządzeniu, roczne sprawozdanie należy podpisać w terminie nie później niż do 31 marca 2023 r.

Następnym krokiem jest badanie rocznego sprawozdania finansowego (jeśli podmiot ma taki obowiązek) i jego zatwierdzenie. W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia następuje złożenie sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami we właściwym rejestrze sądowym (KRS) lub w przypadku podatników PIT przekazanie najpóźniej do 2 maja 2023 r. rocznego sprawozdania finansowego do Szefa KAS.

Podpisanie sprawozdania finansowego

Od 1 stycznia 2022 r. wprowadzono przepis, zgodnie z którym sprawozdanie finansowe może podpisać tylko jeden członek zarządu (organu wieloosobowego), pod warunkiem złożenia przez pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu oświadczeń potwierdzających, że sprawozdanie finansowe spełnia ustawowe wymagania. Jest to uproszczony sposób podpisywania sprawozdania dla jednostek kierowanych przez organ wieloosobowy.

Uproszczony sposób podpisywania sprawozdania wymaga jednak określonej kolejności czynności poprzedzających sam akt podpisywania. W pierwszej kolejności sprawozdanie powinna podpisać osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Później członkowie zarządu składają stosowne oświadczenia i dopiero wówczas podpis elektroniczny składa jeden członek zarządu.

Nie ma możliwości, aby sporządzenie oświadczeń nastąpiło po podpisaniu sprawozdania, ponieważ oświadczenia te zgodnie z art. 52 ust. 2b ustawy o rachunkowości powinny być dołączane do sprawozdania finansowego.

Przygotowanie sprawozdania finansowego

Outsourcing usług księgowych

Skontaktuj się z nami

Małgorzata Dobrowolska
Małgorzata Dobrowolska
Partner, Dyrektor Działu Księgowości
Crowe