Terminy sprawozdawcze za rok 2021 wydłużone

Terminy sprawozdawcze za rok 2021 wydłużone 

2022-03-14
Terminy sprawozdawcze za rok 2021 wydłużone
10 marca 2022 r. w życie weszło rozporządzenie Ministra Finansów, które wydłuża terminy wypełniania obowiązków ewidencyjnych oraz sprawozdawczych. Przedsiębiorcy zyskali więcej czasu na sporządzenie, zatwierdzenie, udostępnienie i przekazanie do właściwego rejestru sprawozdań finansowych za 2021 r.

Więcej czasu na sprawozdania finansowe za 2021 r.

Rozporządzenie przedłużające terminy ewidencyjne i sprawozdawcze to odpowiedź resortu finansów na postulaty księgowych i przedsiębiorców, którzy m.in. z powodu pandemii i wdrożenia Polskiego Ładu potrzebują więcej czasu na sporządzenie sprawozdania finansowego za rok 2021, w tym także sprawozdania skonsolidowanego.

Zgodnie z rozporządzeniem, terminy sprawozdawcze przypadające w 2022 r. dla poszczególnych jednostek wydłużono o:

  • 3 miesiące - dla jednostek sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF działających na rynku finansowym),
  • 1 miesiąc - dla jednostek sektora finansów publicznych,
  • 3 miesiące – dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS).

Dłuższe terminy sprawozdawcze dla przedsiębiorców prywatnych

Terminy w zakresie wypełniania przez przedsiębiorców obowiązków obejmujących sporządzenie, zatwierdzenie, udostępnienie i przekazanie do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań zasadniczo wynikają z ustawy o rachunkowości, ale te przypadające w roku 2022 zmieniło rozporządzenie Ministra Finansów z 7 marca 2022 r.

Poniższa tabela prezentuje zasady przesunięcia terminów sprawozdawczych, których termin nie upłynął przed 31 marca 2022 r., w odniesieniu do poszczególnych czynności podejmowanych w jednostkach sektora prywatnego (dla których rok obrotowy kończy się po 29 września 2021 r., ale nie później niż 30 kwietnia 2022 r.):

Czynność

Termin zgodny z ustawą o rachunkowości

Zmiana terminu zgodnie z rozporządzeniem

zamknięcie ksiąg rachunkowych

nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzeń powodujących obowiązek zamknięcia

przedłużono o 3 miesiące

sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy

 

nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym

przedłużono o 90 dni

zakończenia inwentaryzacji składników aktywów – z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych

 

do 15 dnia następnego roku obrotowego

przedłużono o 90 dni

sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego

 

nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego

przedłużono o 3 miesiące

zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego

 

nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego

przedłużono o 3 miesiące

sporządzenie sprawozdania z działalności

wraz ze sprawozdaniem finansowym (nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego)

przedłużono o 3 miesiące

sporządzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej

nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, na który jednostka dominująca

sporządza roczne sprawozdanie finansowe

przedłużono o 3 miesiące

sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, na który jednostka dominująca sporządza roczne sprawozdanie finansowe

przedłużono o 3 miesiące

zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej

przedłużono o 3 miesiące

Przedłużenie terminów sprawozdawczych przypadających w roku 2022 to dobra wiadomość dla przedsiębiorców i księgowych, zwłaszcza biorąc pod uwagę dodatkowe obciążenie pracą wynikające z pandemii, wdrożenia nowego podatkowego ładu oraz wszelkich działań nakierowanych na pomoc dla Ukrainy. 

Przygotowanie sprawozdania finansowego

Outsourcing usług księgowych

Skontaktuj się z nami

Małgorzata Dobrowolska
Małgorzata Dobrowolska
Partner, Dyrektor Działu Księgowości
Crowe