Na terminowych wpłatach podatków wciąż można zarobić

Na terminowych wpłatach podatków wciąż można zarobić 

Szymon Lipiński, Tax Consultant
18.09.2023
Na terminowych wpłatach podatków wciąż można zarobić
Do końca 2023 r. obowiązują podwyższone stawki wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa. Obecnie płatnicy mogą otrzymać nawet 0,6% kwoty pobranego PIT i 0,3% pozostałych podatków. 

Płatnik skorzysta  

Zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej płatnikom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe wpłaty potrąconych podatków. W przepisach mowa o płatniku, czyli podmiocie zobowiązanym do naliczenia, pobrania i wpłaty do urzędu podatku potrąconego od podatnika. Instytucja płatnika występuje najczęściej w podatkach dochodowych i lokalnych. Rzadziej płatnikami są organy egzekucyjne w podatkach obrotowych, czy tzw. płatnicy VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, którym również przysługuje wynagrodzenie od terminowych wpłat. 

Ordynacja Podatkowa nie przewiduje ograniczeń w zakresie kategorii podatków, od których wpłat przysługuje płatnikom wynagrodzenie. Kluczowym pozostaje jednak, aby podatek został wpłacony przez płatnika w terminie przewidzianym w przepisach. Jeżeli płatnik dochował terminu wpłaty podatku tylko w odniesieniu do części pobranego podatku, to co do zasady, może otrzymać wynagrodzenie naliczone tylko od części podatku wpłaconej w terminie. 

Podwyższone kwoty wynagrodzeń tylko do końca 2023

Płatnik pobierając podatek sam nalicza kwotę wynagrodzenia i odlicza je od kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu. Podstawą do ustalenia stopy wynagrodzenia jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa (Dz. U. poz. 1377, dalej: „Rozporządzenie”). Zgodnie z Rozporządzeniem wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa wynosi 0,3% kwoty tych podatków pobranych przez płatnika. 
Po wdrożeniu przez ustawodawcę „Polskiego Ładu” ministerstwo finansów zdecydowało się na czasową podwyżkę wynagrodzenia za terminowe wpłaty PIT. Zgodnie ze znowelizowanym Rozporządzeniem w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. wynagrodzenie płatnika podatku obliczanego według skali podatkowej wynosi 0,6% kwoty pobranego podatku. Co do zasady, za wpłaty pozostałych zobowiązań podatkowych płatnikom przysługuje wynagrodzenie według podstawowej stawki 0,3% pobranego podatku. 

Aż do przedawnienia zobowiązania

Najczęściej płatnicy naliczają wynagrodzenie od terminowych wpłat na bieżąco, np. razem z wpłatą zaliczki na PIT pracowników. Takie podejście może okazać się jednak ryzykowne. Zgodnie z utrwalonym podejściem sądów administracyjnych, jeżeli przy rozliczeniu pobranych przez płatnika podatków okaże się, że powstała nadpłata, płatnik będzie zobowiązany do zwrotu wynagrodzenia: 

Skoro właściwy organ podatkowy stwierdził nadpłatę w pobranym przez płatnika podatku (który tym samym okazał się być podatkiem pobranym nienależnie lub w wysokości wyższej niż należna), płatnik obowiązany jest zwrócić stosowną część wynagrodzenia bez względu na okoliczność, kiedy zaistniały przesłanki stwierdzenia nadpłaty, a także wtedy, gdy pojawiły się one już po pobraniu podatku przez płatnika. Okoliczność, że stwierdzenie nadpłaty stało się możliwe, ponieważ podatnik przedłożył certyfikat rezydencji już po pobraniu podatku, nie zwalnia płatnika, od obowiązku zwrotu wynagrodzenia. - Wyrok NSA z 30.06.2014 r., II FSK 1784/12, LEX  

Warto wówczas pamiętać, że w przypadku, gdy płatnik wcześniej nie skorzystał z możliwości naliczenia wynagrodzenia za terminowe wpłaty może je naliczyć aż do przedawnienia zobowiązania podatkowego. Przepisy Ordynacji Podatkowej nie wymagają, aby płatnik dokonywał potrąceń z należnego wynagrodzenia w tym samym miesiącu, w którym uiścił pobrany podatek, ani nie ustalają odrębnego terminu, w którym taka możliwość przepada. Zastosowanie mają zatem ogólne zasady wygasania zobowiązań podatkowych. Takie podejście potwierdza również Dyrektor KIS: 

Należy zauważyć, iż żaden przepis Ordynacji podatkowej, nie narzuca na płatnika obowiązku dokonywania potrąceń należnego mu wynagrodzenia, o którym mowa w art. 28 Ordynacji podatkowej w tym samym miesiącu, w którym wpłacił uprzednio pobrany podatek, ani też nie określa terminu w jakim to uprawnienie płatnika może być zrealizowane. 

Oznacza to, że nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań prawnych do potrącania wynagrodzeń raz na kwartał, czy też raz do roku bądź za kilka lat. Należy jednak przyjąć, iż uprawnienie to przysługuje przez cały okres istnienia zobowiązania, a więc do upływu terminu jego przedawnienia.
- interpretacja indywidualna z dnia 6.06.2023 r. 0111-KDIB2-2.4017.1.2023.2.MM 

Jednocześnie należy pamiętać, że naliczone wynagrodzenie od terminowych wpłat podatków należy wykazać w deklaracji podatkowej odpowiadającej pobranemu przez płatnika podatkowi, np. PIT-4r czy CIT-10.  

Wraz z naliczeniem przez płatnika wynagrodzenia za terminowe wpłaty za dany okres, organy podatkowe mogą weryfikować prawidłowość ustalonego wynagrodzenia. Dobrym rozwiązaniem może okazać się wówczas przedstawienie organowi dokumentacji potwierdzającej kwoty pobranych podatków i terminowości wpłat, które pozwalają na ustalenie zasadności pobranego przez płatnika wynagrodzenia.  

Zapewnienie prawidłowego naliczenia wynagrodzenia za terminowe wpłaty oraz profesjonalne wsparcie przy przygotowaniu dokumentacji to klucz do skutecznego wykorzystania korzyści wynikających z aktualnych przepisów. Specjaliści w dziedzinie podatków pomogą uniknąć błędów oraz osiągnąć maksymalne korzyści finansowe związane z terminowym opłacaniem podatków. 

Jak możemy pomóc? 

Oferujemy klientom wsparcie podczas kontroli podatkowych i skarbowych oraz w trakcie postępowań podatkowych. W imieniu naszych klientów występujemy także z wnioskami o indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego. 

Usługi doradztwa podatkowego Crowe obejmują ponadto zarówno bieżące wsparcie w obszarze podatków CIT, PIT oraz VAT. Oferujemy także pomoc w wybranych przez firmę obszarach takich jak: 

 

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Doradztwo podatkowe