podatek, audyt, usługa

Audyt podatkowy

Audyt podatkowy jest jednym z narzędzi zarządzania ryzykiem podatkowym - jego celem jest weryfikacja czy dany podmiot prawidłowo stosuje przepisy prawa podatkowego i ujmuje transakcje we właściwych okresach rozliczeniowych. Dobrze przeprowadzony audyt podatkowy umożliwia przede wszystkim identyfikację obszarów potencjalnych ryzyk podatkowych i nieprawidłowości w rozliczeniach oraz oszacowanie ewentualnych negatywnych konsekwencji finansowych dla firmy i kadry zarządzającej.

Audyt podatkowy daje również możliwość zidentyfikowania obszarów pozwalających na uzyskanie oszczędności podatkowych.

Audyt podatkowy może obejmować następujące obszary:

 • Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
 • Podatek VAT
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
 • Podatek od nieruchomości

Audyt podatkowy - zarządzanie ryzykiem podatkowym

W ramach audytu podatkowego szczególny nacisk kładziemy na obszary najbardziej narażone na ryzyko w kontekście dynamicznych zmian prawa podatkowego oraz zmieniających się interpretacji wydawanych przez organy skarbowe.

W toku audytu badana jest dokumentacja źródłowa firmy w wybranych obszarach pod kątem prawidłowości rozliczeń podatkowych.

Audyt podatkowy - raport

Przedmiotem audytu podatkowego jest wyrywkowa analiza wybranej dokumentacji źródłowej (m.in. ksiąg rachunkowych, faktur, ewidencji i deklaracji oraz umów handlowych) oraz weryfikacja wewnętrznych procedur obowiązujących w spółce.

Efektem przeglądu podatkowego jest raport podsumowujący zidentyfikowane nieprawidłowości i obszary ryzyk wraz ze wskazaniem praktycznych sposobów ich usunięcia oraz rekomendacji co do możliwości ograniczenia tego ryzyka w przyszłości.

Lista działań naprawczych obejmuje konieczne korekty i uzupełnienia w dokumentacji.

Przykładowe obszary ryzyk 2019/2020

 • Biała lista podatników VAT- zapłata za transakcję o określonej wartości na rachunek kontrahenta niewidniejący na tzw. „białej liście”, skutkuje wyłączeniem tego wydatku z kosztów uzyskania przychodów; dodatkowo nabywca odpowie solidarnie ze sprzedawcą, jeśli sprzedawca nie rozliczy VAT od tej transakcji.
 • Ulga na złe długi i ustawa antyzatorowa - ciężar fiskalny nieopłaconych faktur zostaje przeniesiony na dłużnika.
 • Raportowanie schematów podatkowych (MDR) – niezidentyfikowanie i niezgłoszenie schematu zagrożone jest karą finansową do 21,6 mln PLN.
 • Mikrorachunek podatkowy - zapłata podatku na niewłaściwy rachunek podatkowy nie jest uznawana za skuteczne rozliczenie z fiskusem.
 • Nowa matryca stawek VAT – całkowita zmiana podejścia do ustalania stawki VAT na towary i usługi o obniżonych stawkach. 
 • Split payment – zapłata z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności to brak prawa do zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów podatkowych oraz dodatkowa sankcja w wysokości 30% VAT wykazanego na fakturze; możliwa odpowiedzialność karnoskarbowa w postaci grzywny do 25 mln PLN.
 • Podatek u źródła – regułą będzie pobranie podatku według stawki krajowej; zastosowanie zwolnienia lub obniżonej stawki będzie wymagało spełnienia określonych warunków formalnych.

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Zobacz także:

Od stycznia 2020 roku każdy podatnik dokonując wpłat z tytułu podatku PIT, CIT i VAT będzie zobowiązany wykorzystywać tzw. mikrorachunek podatkowy
1 IX 2019r. zaczęła funkcjonować tzw. biała lista podatników VAT, jej celem jest jest umożliwienie polskim podatnikom VAT weryfikacji kontrahentów
W kwietniu 2020 r. wejdą w życie ważne zmiany w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku VAT.
Dowiedz się więcej o nowym obowiązku podatkowym 
Od stycznia 2020 roku każdy podatnik dokonując wpłat z tytułu podatku PIT, CIT i VAT będzie zobowiązany wykorzystywać tzw. mikrorachunek podatkowy
1 IX 2019r. zaczęła funkcjonować tzw. biała lista podatników VAT, jej celem jest jest umożliwienie polskim podatnikom VAT weryfikacji kontrahentów
W kwietniu 2020 r. wejdą w życie ważne zmiany w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku VAT.
Dowiedz się więcej o nowym obowiązku podatkowym 

Audyt podatkowy

Doradztwo podatkowe