Ceny transferowe 2023 – najważniejsze zmiany

Ceny transferowe 2023 – najważniejsze zmiany

07.08.2023
Ceny transferowe 2023 – najważniejsze zmiany
W 2023 r. zmieniły się terminy sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych (TPR). Zwiększeniu uległy także limity dla niektórych transakcji rajowych. Przedstawiamy szczegóły najważniejszych zmian, które obowiązują dla obowiązku sprawozdawczego dla transakcji wewnątrzgrupowych zrealizowanych w 2022 roku.

Na mocy ustawy z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z 29 sierpnia 2022 roku, a także w rezultacie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce:

 • zmianie uległ formularz TPR-C i terminy jego sporządzania,
 • podniesiono progi dokumentacyjne,
 • uchylono obowiązek dokumentacyjny dla pośrednich transakcji rajowych.

Zmiany w składaniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, czyli TPR-C po nowemu

Zmiany w terminach i sporządzaniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oznaczają, iż w 2023 r.:

 • zmienia się adresat TPR-C – raportuje się do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, a nie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) jak dotychczas;
 • zmieniają się terminy raportowania:
  • do 31 października 2023 r. – czas na sporządzenie elektronicznej lokalnej dokumentacji cen transferowych (do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego),
  • do 30 listopada 2023 r. – czas na złożenie informacji o cenach transferowych TPR (do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego),
  • do 31 grudnia 2023 r. – czas na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych do lokalnej dokumentacji cen transferowych (do końca 12 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego),
 • oświadczenie i formularz TPR-C zostały scalone – oświadczenie jest teraz integralną częścią formularza TPR-C, a więc złożenie formularza tożsame jest ze złożeniem oświadczenia,
 • zmienia się sposób podpisywania TPR-C - informacja o cenach transferowych za rok 2022 r. wymaga podpisu kierownika jednostki lub osoby wyznaczonej spośród członków organu lub pełnomocnika. W przypadku podpisu pełnomocnika, pełnomocnikiem musi być profesjonalny pełnomocnik, czyli adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub biegły rewident. Ponadto, pełnomocnik musi być uprzednio zgłoszony do US poprzez złożenie odrębnego formularza UPL-1.

Ponadto, wprowadzony został wymóg:

 • przyporządkowania wartości transakcji do poszczególnych krajów, czyli rozbicia sumy wartości transakcji przypadających na poszczególnych kontrahentów (dotychczas wymagane było jedynie wskazanie krajów rezydencji kontrahentów),
 • wykazania dodatkowego piątego wskaźnika prezentującego stosunek kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi w kosztach działalności operacyjnej ogółem (dotychczas wymagane były cztery wskaźniki - marża operacyjna, marża zysku brutto, rentowność aktywów oraz rentowność kapitału własnego),
 • uzupełnienia nowo dodanego pola obowiązującego przy transakcjach dotyczących restrukturyzacji,
 • uszczegółowienia informacji o korektach porównywalności (jeśli dotyczy, konieczne będzie wskazanie, czy korekta wpłynęła na wynik w mniej lub więcej niż 30% lub wskazanie, że brak jest możliwości ustalenia takiego wpływu).

Dodatkowo, ustawodawca przeniósł raportowanie refaktur do odrębnej kategorii „F”. Podatnicy posiadający status małego- lub mikro-przedsiębiorcy zyskali natomiast możliwość wskazania posiadanego statusu. Jeśli wykażą, że spełniają określone warunki, nie będą podlegać pod wymóg podawania szczegółowych danych dotyczących informacji o stosowanych cenach transferowych oraz metodach ich weryfikacji.

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj o ofertę: Doradztwo podatkowe - Ceny transferowe

Wyższe progi dokumentacyjne

W ramach wdrożonych zmian legislacyjnych uchylono przepisy dotyczące pośrednich transakcji rajowych. Jednak regulacje dotyczące bezpośrednich transakcji rajowych wciąż obowiązują. Tym, co uległo zmianie, jest wysokość progów dokumentacyjnych.

W przypadku transakcji kontrolowanych i transakcji innych niż transakcje kontrolowane z podmiotem rajowym lub zagranicznym zakładem położonym w raju podatkowym progi dokumentacyjne wynoszą:

 • 2 500 000 zł dla transakcji finansowej,
 • 500 000 zł dla transakcji innej niż transakcja finansowa.

Progi obowiązują dla transakcji za 2021 i 2022 rok. Przypomnijmy, iż wcześniej limit wynosił 100 000 zł, niezależnie od rodzaju transakcji.

Obowiązek dokumentacyjny dla pośrednich transakcji rajowych uchylony

Z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje przepis uchylający obowiązek dokumentacyjny w stosunku do pośrednich transakcji rajowych. Brak obowiązku obejmuje transakcje rozpoczęte i niezakończone przed 1 stycznia 2021 roku, a więc dotyczy także raportowania za rok 2022.

Ceny transferowe 2023 - wyższe sankcje za nieprawidłowości

W roku 2023 r. poświadczenie dokumentacji niezgodnej ze stanem rzeczywistym, niesporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych, sporządzenie dokumentacji po terminie lub niedołączenie grupowej dokumentacji tzw. Master File zagrożone są karą grzywny od 240 do 720 stawek dziennych.

Przypomnijmy, iż stawka dzienna ustalana jest w stosunku do minimalnej płacy w Polsce. W związku ze faktem, iż minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 lipca 2023 r. wynosi 3600 zł, maksymalna stawka dzienna wynosi aż 48 000 zł. Dowiedz się więcej: Wykroczenia i przestępstwa skarbowe – kary grzywny w 2023 r. ostro w górę

Maksymalna kara grzywny za nieprzygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych może więc wynieść nawet 34 mln zł. Warto więc znacznie wcześniej zacząć przygotowywać się do wypełnienia obowiązków w zakresie raportowania cen transferowych oraz skorzystać z pomocy ekspertów, by uniknąć niepotrzebnego ryzyka.

Zapytaj o kompleksowe doradztwo w zakresie raportowania cen transferowych

Ceny transferowe

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z nami

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe