Raportowanie MDR – obowiązek wraca od 1 sierpnia 2023 r.

Raportowanie MDR – obowiązek wraca od 1 sierpnia 2023 r. 

25.07.2023
Raportowanie MDR – obowiązek wraca od 1 sierpnia 2023 r.
W następstwie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, od 1 sierpnia 2023 r. raportowanie krajowych schematów podatkowych MDR znów jest obowiązkowe. Co to oznacza dla firm? 

Powrót raportowania krajowych schematów podatkowych MDR

1 lipca 2023 r. w Polsce na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia odwołany został stan zagrożenia epidemicznego. Skutkiem jest powrót wielu ważnych obowiązków z zakresu zarówno prawa pracy, jak i podatków. Dowiedz się więcej: Koniec stanu zagrożenia epidemicznego – od 1 lipca ważne zmiany dla pracodawców

Jednym z powracających obowiązków jest raportowanie krajowych schematów podatkowych MDR. Raportowanie MDR ponownie stanie się obligatoryjne od 1 sierpnia 2023 r. Od roku 2020 obowiązek ten był zawieszony zgodnie przepisami tzw. ustawy covidowej. Taki stan obowiązuje do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia, a więc do 31 lipca 2023 r. włącznie.

Omawiając powrót raportowania MDR, warto zwrócić uwagę na fakt, że od 1 sierpnia 2023 r. zgłoszeniu podlegać będą wszystkie schematy MDR z całego 3-letniego okresu trwania zawieszenia. Zgłosić należy więc MDR-y z 3 lat wraz z nowymi zaistniałymi już po odwieszeniu biegu terminów.

Potrzebujesz pomocy? Sprawdź usługę: Raportowanie schematów podatkowych MDR

Raportowanie schematów podatkowych - sankcje za niedopełnienie obowiązków

Niedopełnienie obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR) może skutkować dotkliwymi sankcjami. Za brak zgłoszenia lub inną niezgodność w zakresie raportowania schematów podatkowych grożą następujące kary finansowe:

 • do ponad 34,5 mln zł w odniesieniu do osób fizycznych za brak raportowania lub nieterminowe składanie informacji w ramach indywidualnej odpowiedzialności karno-skarbowej;
 • dodatkowo do 2 mln zł za brak wewnętrznej procedury dla Promotora.

Warto też wspomnieć, iż w przypadku skazania za przestępstwo skarbowe dotyczące naruszenia przepisów o raportowaniu schematów podatkowych sąd może również orzec o zakazie prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Raportowanie MDR – kluczowe informacje

1 sierpnia 2023 r. powraca obowiązek raportowania krajowych schematów podatkowych. Na czym polega raportowanie i czym jest schemat podatkowy?

W Polsce raportowanie MDR odbywa się na mocy przepisów o raportowaniu schematów podatkowych będących częścią nowelizacji Ordynacji podatkowej z roku 2019 (rozdział 11a ustawy). Przepisy te stanowią implementację unijnej Dyrektywy DAC6, ale mają od niej szerszy zakres.

W przepisach wyróżnia się dwa rodzaje schematów podatkowych:

 • schematy podatkowe transgraniczne (jest to uzgodnienie, które spełnia kryterium transgraniczne oraz:

  a) spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada którąkolwiek z ogólnych

  cech rozpoznawczych, lub

  b) posiada szczególną cechę rozpoznawczą,

 • schematy podatkowe standaryzowane inne niż transgraniczne (schemat podatkowy możliwy do wdrożenia lub udostępnienia u więcej niż jednego korzystającego bez konieczności zmiany jego istotnych założeń, w szczególności dotyczących rodzaju czynności podejmowanych lub planowanych w ramach schematu podatkowego).

Schematem podatkowym jest natomiast uzgodnienie, które:

 • spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą,
 • posiada szczególną cechę rozpoznawczą, lub
 • posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą.

Ponadto, obowiązek przekazania informacji o schematach podatkowych, zgodnie z ustawą, dotyczy trzech kategorii podmiotów:

 • promotora – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, w szczególności doradca podatkowy, adwokat, radca prawny, pracownik banku lub innej instytucji finansowej doradzający klientom, również w przypadku gdy nie posiada miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu na terytorium kraju;
 • korzystającego – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której udostępniane jest uzgodnienie lub u której wdrażane jest uzgodnienie lub która jest przygotowana do wdrożenia uzgodnienia lub która dokonała czynności służącej wdrożeniu uzgodnienia;
 • wspomagającego – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w szczególności biegły rewident, notariusz, osoba świadcząca usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowy lub dyrektor finansowy, bank lub inna instytucja finansowa a także ich pracownik, która przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności, obszaru specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych czynności, podjęła się udzielić, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia.

Informacje o schematach podatkowych przekazywane są elektronicznie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Szef Krajowej Administracji Skarbowej nadaje specjalny numer schematu podatkowego NSP, chyba że informacja o schemacie podatkowym zawiera NSP nadany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Informacja o schemacie podatkowym zawiera:

 • dane identyfikujące przekazującego informację oraz korzystającego, któremu udostępniony został schemat podatkowy, w tym informacje dotyczące firmy lub imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, identyfikator podatkowy, miejsce zamieszkania, siedziby lub zarządu, a w przypadku osoby niemającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania lub podmiotu niemającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu –numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, jeżeli osoba ta nie posiada identyfikatora podatkowego oraz w przypadkach, gdy uzgodnienie dotyczy osób będących podmiotami powiązanymi z promotorem lub korzystającym;
 • podstawę prawną przekazywania informacji o schematach podatkowych wraz ze wskazaniem przesłanek skutkujących uznaniem danego uzgodnienia za schemat podatkowy, w tym wskazaniem cechy rozpoznawczej oraz roli przekazującego tę informację;
 • wskazanie, czy przekazywana informacja o schemacie podatkowym dotyczy schematu podatkowego standaryzowanego lub schematu podatkowego transgranicznego;
 • streszczenie opisu uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy, nazwę uzgodnienia, jeżeli ją nadano, opis działalności gospodarczej, do której ma zastosowanie schemat podatkowy, bez ujawnienia danych objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego;
 • wyczerpujący, według wiedzy przekazującego informację, opis uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy, wraz ze wskazaniem wartości przedmiotów tych czynności, założeń uzgodnienia, czynności dokonywanych w ramach uzgodnienia i ich chronologii oraz występujących powiązań pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 • wskazanie znanych przekazującemu informację celów, których realizacji schemat podatkowy ma służyć;
 • przepisy prawa podatkowego znajdujące, według wiedzy przekazującego informację, zastosowanie w schemacie podatkowym;
 • szacunkową wartość korzyści podatkowej lub przybliżoną wartość aktywa w podatku odroczonym, jeżeli występują i są znane przekazującemu informację lub możliwe do oszacowania przez niego;
 • wskazanie dokonanych czynności, które skutkowały przekazaniem informacji o schemacie podatkowym, wraz ze wskazaniem dnia, w którym została lub zostanie dokonana pierwsza czynność służąca wdrożeniu tego schematu;
 • wskazanie etapu, na jakim zgodnie z wiedzą przekazującego informację znajduje się schemat podatkowy, w szczególności informacji o terminach jego udostępniania lub wdrażania lub o dacie czynności w ramach uzgodnienia;
 • wskazanie danych identyfikujących, znanych przekazującemu informację podmiotów uczestniczących, mających uczestniczyć w schemacie podatkowym lub na które może mieć wpływ schemat podatkowy, oraz państw i terytoriów, w których podmioty te posiadają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd, lub których schemat ten może dotyczyć;
 • wskazanie danych identyfikujących, znanych przekazującemu informację innych podmiotów obowiązanych do przekazania informacji o schemacie podatkowym, jeżeli występują;
 • adres do doręczeń elektronicznych, na który będą doręczane potwierdzenie nadania NSP oraz inne pisma, przy czym wskazanie tego adresu traktuje się na równi z wyrażeniem zgody na ich doręczanie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • wskazanie NSP nadanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej w odniesieniu do schematu podatkowego transgranicznego – w przypadku gdy NSP został nadany temu schematowi przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Jak możemy pomóc? Sprawdź naszą usługę: Raportowanie schematów podatkowych MDR

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z nami

Agata Nieżychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego, Partner
Crowe