SLIM VAT 3 - Wiążąca Informacja Stawkowa bez opłat

SLIM VAT 3 - Wiążąca Informacja Stawkowa bez opłat

20.07.2023
SLIM VAT 3 - Wiążąca Informacja Stawkowa bez opłat
1 lipca 2023 r. weszła w życie większość przepisów ustawy znanej jako pakiet SLIM VAT 3. Jednym z ważniejszych rozwiązań pakietu jest ujednolicenie zasad dotyczących wydawania wiążących informacji, w tym Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). Wyjaśniamy, co zmiany oznaczają dla podatników.

WIS od lipca bez opłat, ale są wyjątki

1 lipca zaczęła obowiązywać większość przepisów pakietu SLIM VAT 3, w tym te dotyczące wydawania WIS, Wiążącej Informacji Stawkowej. Zgodnie z ustawą, od 1 lipca 2023:

  • wydanie WIS nie podlega opłacie, chyba, że wymaga ono analizy lub badań,
  • WIS wydawana w innym celu niż określenie stawki VAT nie zawiera już jak dotąd rozstrzygnięcia w zakresie stawki podatku,
  • wydawanie wszystkich wiążących informacji leży w kompetencji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

O 1 lipca WIS są więc co do zasady wydawane bez opłat. Wyjątek stanowią sytuacje, w których rozpatrzenie wniosku o wydanie WIS wymaga przeprowadzenia badań i analiz.

Ponadto, nowelizacja doprecyzowała i ujednoliciła zasady dostarczania próbek oraz uiszczania zaliczki za przeprowadzenie badań w wymaganym terminie. Podatnik może również zaskarżyć postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIS bez rozpatrzenia w sytuacji niedostarczenia w wymaganym terminie próbek towaru lub nieuiszczenia zaliczki na pokrycie opłaty za badania próbki. Na wydane w tym trybie postanowienie podatnikowi przysługuje prawo wniesienia zażalenia.

Występowanie o WIS według nowych przepisów

Jak już wspomnieliśmy powyżej, generalnie wnioski o WIS od lipca 2023 r. nie podlegają opłacie. Decyzje dotyczące wydawania WIS podejmuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), a wnioski o WIS podatnicy mogą kierować bezpośrednio na adres Krajowej Informacji Skarbowej lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej - /KIS/wnioski.

Od 1 lipca 2023 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie WIS.

Nowelizacja pakietu SLIM VAT doprecyzowała ponadto uprawnienia organu w zakresie wezwania do uzupełnienia wniosku o wydanie WIS o dokumenty wymagane w celu właściwego zaklasyfikowania przedmiotu wniosku.

Jeśli podatnik w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wezwania nie dostarczy wymaganych dokumentów, organ wyda postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. Podatnikowi w takiej sytuacji przysługuje prawo wniesienia zażalenia.

Dodatkowo, doprecyzowano również zakres mocy wiążącej WIS. Obecnie sam WIS oraz decyzja o zmianie WIS wiążą także adresata decyzji. Oznacza to, że podatnik, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem WIS, nie może WIS zignorować. Tak samo organy podatkowe również zobowiązane są do stosowania klasyfikacji i stawki podatku stosownie do wydanej WIS w prowadzonym postępowaniu podatkowym, kontroli skarbowej i kontroli celno-skarbowej.

Okres ważności WIS, uchylenie oraz wygaśnięcie WIS

WIS jest wydawana na okres 5 lat. W świetle nowych przepisów, od 1 lipca 2023 r. Wiążąca Informacja Stawkowa jest ważna od dnia następującego po dniu jej doręczenia do dnia:

  • doręczenia decyzji o zmianie WIS albo decyzji o uchyleniu WIS albo,
  • poprzedzającego dzień wygaśnięcia albo,
  • upływu okresu, na jaki została wydana,

w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpiło wcześniej.

Ponadto, od 1 lipca 2023 r. Dyrektor KIS może uchylić lub zmienić ostateczną WIS. Wcześniej takie kompetencje posiadał wyłącznie Szef KAS. Uchyleniu podlegać też mogą decyzje o odmowie wydania WIS i inne ostateczne rozstrzygnięcia wydawane w sprawach WIS.

Dodatkowo, od 1 lipca 2023 r. Szef KAS może wystąpić do Dyrektora KIS z żądaniem wszczęcia postępowania w sprawie zmiany lub uchylenia WIS, o ile są lub mogą być przesłanki, że WIS może zawierać nieprawidłowości.

Jeśli zaś chodzi o wygaśnięcie mocy WIS, jest to możliwe i następuje jeśli w wyniku zmian w przepisach ustawy o VAT lub przepisach wykonawczych wskazana w WIS:

  • klasyfikacja statystyczna lub
  • stawka podatku właściwa dla towaru albo usługi lub
  • podstawa prawna stawki podatku,

okaże się nieaktualna.

Czytaj także: Ustawa SLIM VAT 3 opublikowana - podsumowanie najważniejszych zmian

Skontaktuj się z nami

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Doradztwo podatkowe