spotkanie-ludzie-biurko

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

2019-05-21
spotkanie-ludzie-biurko

Od 1 stycznia br. wprowadzony został obowiązek informowania organów skarbowych o schematach podatkowych. Informacje dotyczące schematów podatkowych udostępnionych lub wdrożonych po 1 stycznia 2019 roku należy składać w terminie 30 dni od dnia udostępnienia lub rozpoczęcia ich wdrażania.
Przepisy Ordynacji podatkowej wprowadzające MDR miały na celu wdrożenie Dyrektywy Rady UE 2016/1164 (Dyrektywa DAC6). Polska jako jedna  z pierwszych w Europie wprowadziła do porządku prawnego zalecenia Dyrektywy DAC6 oraz znacząco rozszerzyła definicję uzgodnień podatkowych objętych raportowaniem, włączając np. konieczność raportowania uzgodnień krajowych.

Co podlega raportowaniu?

Raportowaniu podlegają schematy podatkowe rozumiane jako czynność lub szereg powiązanych ze sobą czynności, w których co najmniej jedna strona jest podatnikiem, lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego spełniającego wskazane w ustawie kryteria. Kryteria te są odmienne dla schematów transgranicznych i krajowych:

 • Schematy krajowe podlegają raportowaniu, w szczególności, gdy korzystający będzie podmiotem kwalifikowanym, tj. gdy przychody, koszty lub aktywa korzystającego lub jego podmiotu powiązanego przekraczają 10 mln euro, lub gdy schemat dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej powyżej 2,5 mln euro. Raportowaniu podlegają krajowe schematy podatkowe, co do których pierwsza czynność związana z ich realizacją miała miejsce po 1 listopada 2018 roku,
 • Schematy transgraniczne podlegają raportowaniu bez względu na to, czy korzystający jest podmiotem kwalifikowanym. Raportowaniu podlega szereg informacji dotyczących schematu, m.in. jego szczegółowy opis, zastosowane przepisy prawa podatkowego, jak również spodziewana wysokość korzyści podatkowej. Raportowaniu podlegają transgraniczne schematy podatkowe, co do których pierwsza czynność związana z ich realizacją miała miejsce po 25 czerwca 2018 roku.

Terminy raportowania

Najpóźniej do 30 czerwca 2019 roku należy złożyć informacje o schematach podatkowych, których realizacja rozpoczęła się w 2018 roku.
30 kwietnia 2019 r. upłynął termin dotyczący obowiązku sprawozdawczego związanego z raportowaniem schematów podatkowych opracowanych/wdrażanych od 1 stycznia 2019 r. do końca marca br. Natomiast raporty dot. schematów udostępnianych/wdrażanych od kwietnia należy w ciągu 30 dni od udostępnienia/wdrożenia. Podatnicy, którzy jeszcze nie przeanalizowali swoich działań pod kątem występowania schematów podatkowych, powinni niezwłocznie przeprowadzić odpowiednie analizy, a w przypadku stwierdzenia wystąpienia schematu, dokonać zgłoszenia wraz z czynnym żalem.

Kto powinien raportować?

Korzystający - to podmiot, któremu udostępniane jest lub u którego wdrażane jest uzgodnienie.
Promotor - to podmiot, który opracowuje uzgodnienie mogące spełniać przesłanki do bycia uznanym za schemat podatkowy.

Sankcje

Brak zgłoszenia lub inna niezgodność w zakresie raportowania schematów podatkowych może wiązać się z następującymi karami:
 • do 20 mln zł w odniesieniu do podmiotów odpowiedzialnych za dokonanie zgłoszenia,
 • dodatkowo do 2 mln zł za brak wewnętrznej procedury dla Promotora.

Jak możemy pomóc?

 • Identyfikacja schematów.
 • Wsparcie w zidentyfikowaniu transakcji/zdarzeń mających miejsce po 25 czerwca 2018 roku mogących stanowić schemat podatkowy.   
 • Stworzenie wewnętrznej procedury należytej staranności.
 • Procedura umożliwi bieżącą identyfikację uzgodnień podatkowych podlegających raportowaniu jako schemat podatkowy w ujęciu regulacji MDR (cel: minimalizacja ryzyka związanego z niezgłoszeniem schematu, która w przypadku kontroli pozwoli wykazać, że  podjęto wszelkie racjonalne środki, aby zapobiec naruszeniom).
 • Szkolenie dla pracowników.
 • Przeszkolenie pracowników mogących uczestniczyć w czynnościach kwalifikowanych jako schematy podatkowe w rozumieniu przepisów o MDR pod kątem ich rozpoznawania.
 • Pomoc w zgłoszeniu schematów podatkowych.
 • Przygotowanie procedury wewnętrznej dla promotorów zgodnie z art. 86l Ordynacji podatkowej.
most-kobieta-usmiech

Dowiedz się, jak możemy wspomóc Twoją firmę

Kontakt

Skontaktuj się z naszym ekspertem, aby uzyskać więcej informacji. 
Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe