spotkanie-ludzie-biurko

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

spotkanie-ludzie-biurko

Od 1 stycznia 2019 r.  wprowadzony został obowiązek informowania organów skarbowych o schematach podatkowych. Informacje dotyczące schematów podatkowych udostępnionych lub wdrożonych po 1 stycznia 2019 roku należy składać w terminie 30 dni od dnia udostępnienia lub rozpoczęcia ich wdrażania.


Przepisy Ordynacji podatkowej wprowadzające MDR miały na celu wdrożenie Dyrektywy Rady UE 2016/1164 (Dyrektywa DAC6). Polska jako jedna  z pierwszych w Europie wprowadziła do porządku prawnego zalecenia Dyrektywy DAC6 oraz znacząco rozszerzyła definicję uzgodnień podatkowych objętych raportowaniem, włączając np. konieczność raportowania uzgodnień krajowych.

MDR - Co podlega raportowaniu?

Raportowaniu podlegają schematy podatkowe rozumiane jako czynność lub szereg powiązanych ze sobą czynności, w których co najmniej jedna strona jest podatnikiem, lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego spełniającego wskazane w ustawie kryteria. Kryteria te są odmienne dla schematów transgranicznych i krajowych:

 • Schematy krajowe podlegają raportowaniu, w szczególności, gdy korzystający będzie podmiotem kwalifikowanym, tj. gdy przychody, koszty lub aktywa korzystającego lub jego podmiotu powiązanego przekraczają 10 mln euro, lub gdy schemat dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej powyżej 2,5 mln euro. Raportowaniu podlegają krajowe schematy podatkowe, co do których pierwsza czynność związana z ich realizacją miała miejsce po 1 listopada 2018 roku,
 • Schematy transgraniczne podlegają raportowaniu bez względu na to, czy korzystający jest podmiotem kwalifikowanym. Raportowaniu podlega szereg informacji dotyczących schematu, m.in. jego szczegółowy opis, zastosowane przepisy prawa podatkowego, jak również spodziewana wysokość korzyści podatkowej. Raportowaniu podlegają transgraniczne schematy podatkowe, co do których pierwsza czynność związana z ich realizacją miała miejsce po 25 czerwca 2018 roku.

Terminy raportowania schematów podatkowych

1 lipca 2020 r., 30 czerwca 2020 r. oraz 24 czerwca 2020 r. weszły w życie regulacje trzech aktów prawnych istotnie modyfikujących obowiązki w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR).

Zgodnie z tzw. Tarczą 4.0 terminy na przekazywanie informacji o schematach podatkowych innych niż transgraniczne zostały zawieszone od dnia 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Z kolei nowelizacja z dnia 28 maja 2020 r. wprowadziła obowiązek ponownego raportowania schematów transgranicznych, w odniesieniu do których pierwsza czynność związana z ich wdrażaniem nastąpiła od 25 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. terminy na wykonanie obowiązku ponownego raportowania schematów transgranicznych zostały ustalone  w następujący sposób:

 • do 31 grudnia 2020 – dla promotorów;
 • do 31 stycznia 2021 – dla korzystających;
 • do 28 lutego 2021 – dla wspomagających.

Rozporządzenie przedłuża również terminy dotyczące raportowania schematów transgranicznych po raz pierwszy, tj. gdy obowiązek raportowy powstał albo powstanie do 31 grudnia 2020 r.). W takim przypadku terminy na raportowanie rozpoczną bieg od 1 stycznia 2021 r.

Dodatkowo obowiązek złożenia informacji MDR-3 oraz MDR-4 dotyczących schematów podatkowych transgranicznych został przedłużony do 30 kwietnia 2021 r.

Ponadto, wspomniana nowelizacja z dnia 28 maja 2020 r. wprowadziła obowiązek retrospektywnego przekazania przez wspomagających informacji o schemacie podatkowym transgranicznym, gdy pierwsza czynność związana z wdrożeniem nastąpiła po 25 czerwca 2018 r. Dotychczas obowiązek raportowania retrospektywnego dotyczył wyłącznie promotorów i korzystających.

Kto powinien raportować MDR?

 • Korzystający - to podmiot, któremu udostępniane jest lub u którego wdrażane jest uzgodnienie.
 • Promotor - to podmiot, który opracowuje uzgodnienie mogące spełniać przesłanki do bycia uznanym za schemat podatkowy.
 • Wspomagający -  to podmiot, który udziela pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia.

Sankcje

Brak zgłoszenia lub inna niezgodność w zakresie raportowania schematów podatkowych może wiązać się z następującymi karami:

 • do 20 mln zł w odniesieniu do podmiotów odpowiedzialnych za dokonanie zgłoszenia,
 • dodatkowo do 2 mln zł za brak wewnętrznej procedury dla Promotora.

Raportowanie MDR - jak możemy pomóc?

 • Identyfikacja schematów.

Wsparcie w zidentyfikowaniu transakcji/zdarzeń mających miejsce po 25 czerwca 2018 roku mogących stanowić schemat podatkowy.   

 • Stworzenie wewnętrznej procedury należytej staranności.

Procedura umożliwi bieżącą identyfikację uzgodnień podatkowych podlegających raportowaniu jako schemat podatkowy w ujęciu regulacji MDR (cel: minimalizacja ryzyka związanego z niezgłoszeniem schematu, która w przypadku kontroli pozwoli wykazać, że podjęto wszelkie racjonalne środki, aby zapobiec naruszeniom).

 • Szkolenie dla pracowników.

Przeszkolenie pracowników mogących uczestniczyć w czynnościach kwalifikowanych jako schematy podatkowe w rozumieniu przepisów o MDR pod kątem ich rozpoznawania.

 • Pomoc w zgłoszeniu schematów podatkowych.
 • Przygotowanie procedury wewnętrznej dla promotorów zgodnie z art. 86l Ordynacji podatkowej.

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Zobacz także

Obejrzyj nasz webinar i dowiedz się, jak kompleksowo przygotować się do raportowania MDR.
Sprawdź jak się przygotować do złożenia raportu dla korzystających przed 30 września 2019 roku
1 lipca 2020 weszły w życie nowe przepisy dotyczące raportowania MDR,.
Obejrzyj nasz webinar i dowiedz się, jak kompleksowo przygotować się do raportowania MDR.
Sprawdź jak się przygotować do złożenia raportu dla korzystających przed 30 września 2019 roku
1 lipca 2020 weszły w życie nowe przepisy dotyczące raportowania MDR,.