Wzrost limitów finansowych w ustawie o rachunkowości

Wzrost limitów finansowych w ustawie o rachunkowości 

05.03.2024
Wzrost limitów finansowych w ustawie o rachunkowości
W wykazie prac legislacyjnych KPRM pojawił się projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Zakłada ona m.in. podniesienie limitu przychodów, od którego podmiot jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustawy (dalej: nowelizacja ustawy o rachunkowości) ma na celu wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw:

 1. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. odnoszącej się do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tekst aktu) – termin wdrożenia to 6 lipca 2024 r.
 2. Dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2023/2775 z dnia 17 października 2023 r. zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE w odniesieniu do dostosowania kryteriów wielkości przedsiębiorstwa dla mikro-, małych, średnich i dużych jednostek lub grup (tekst aktu) (dalej: dyrektywa delegowana) – termin wdrożenia to 24 grudnia 2024 r.

Nowe unijne limity definiujące kategorie jednostek

Państwa członkowskie stosują wspólną definicję jednostek i grup ze względu na rozmiar podmiotu. Dyrektywa delegowana podniosła wysokość sumy bilansowej i przychodów netto ze sprzedaży, czyli dwa z trzech kryteriów używanych do definiowania podmiotów. Kryterium średniej liczby zatrudnionych w roku obrotowym nie zostanie podwyższone!

 • Podwyższone unijne progi finansowe definiujące jednostkę (wymagane spełnienie 2 z 3 podanych progów)

Jednostka

Suma bilansowa

Przychody netto

Średnia liczba zatrudnionych

mikro

Do 450.000 EUR (z 350 tys. EUR)

Do 900.000 EUR (z 700 tys. EUR)

Do 10 (bez zmian)

małe

Do 5.000.000 EUR (z 4 mln EUR)

Do 10.000.000 EUR (z 8 mln EUR)

Do 50 (bez zmian)

średnie

Do 25.000.000 EUR (z 20 mln EUR)

Do 50.000.000 EUR (z 40 mln EUR)

Do 250 (bez zmian)

duże

Powyżej 25.000.000 EUR (z 20 mln EUR)

Powyżej 50.000.000 EUR (z 40 mln EUR)

Powyżej 250 (bez zmian)

 

O ile zostaną podniesione progi finansowe?

Decyzja unijnych organów o podniesieniu progów finansowych definiujących poszczególne kategorie jednostek, tj. mikro, małe, średnie i duże jednostki, to odpowiedź na wysoki poziom inflacji w UE w ostatnich latach. Ma to uchronić mniejsze podmioty przed obciążeniem, na skutek inflacji, wymogami, które dotyczą dużych jednostek np. obowiązek badania sprawozdania finansowego.

W projekcie nowelizacji ustawy o rachunkowości, w zakresie implementacji dyrektywy delegowanej, zaproponowano podniesienie o 25% i zaokrąglenie w górę progów:

 1. definiujących poszczególne kategorie jednostek
 2. określających obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego

Jakie jeszcze progi finansowe zostaną podniesione?

Pośrednią konsekwencją podniesienia progów w dyrektywie delegowanej ma być również:

1. Podniesienie o 25% wysokości przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i stosowania ustawy o rachunkowości dla

 • osób fizycznych
 • spółek cywilnych i jawnych osób fizycznych
 • przedsiębiorstw w spadku
 • spółek partnerskich
 • przedsiębiorstw w spadku działających zgodnie z ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw

Jeżeli nowelizacja ustawy o rachunkowości zostanie przyjęta przez Sejm, nowy limit decydujący o obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych dla w/w podmiotów będzie wynosił 2.500.000 mln EUR.

2. Podniesienie o 25% wysokości kryteriów przychodów netto ze sprzedaży oraz sumy aktywów bilansu, których spełnienie umożliwia jednostkom stosowanie niektórych uproszczeń (np. klasyfikowanie umów leasingu finansowego według kryteriów określonych przepisami prawa podatkowego, a nie ustawy o rachunkowości)

Ile aktualnie wynosi limit decydujący o obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w Polsce?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobligowane są:

 • osoby fizyczne
 • spółki cywilne i jawne osób fizycznych
 • przedsiębiorstwa w spadku
 • spółki partnerskie
 • przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw

jeżeli mają siedzibę/miejsce sprawowania zarządu w Polsce, a ich przychody za ubiegły rok podatkowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 EUR. Limit przychodów za 2023 r. decydujący o obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych wynosi w przeliczeniu 9.218.200 zł.

Ważne: limit ten przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez NBP, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. W 2023 r. był to kurs z dnia 2 października, czyli 4,6091 zł/euro (tabela nr 190/A/NBP/2023).

Ile ma wynosić nowy limit decydujący o obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Jeżeli nowelizacja ustawy o rachunkowości zostanie przyjęta przez Sejm, nowy limit decydujący o obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych będzie wynosił 2.500.000 mln EUR.

Kiedy wejdą w życie nowe limity finansowe w ustawie o rachunkowości?

Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w II kwartale 2024 r. Polska zobowiązana jest implementować unijną dyrektywę delegowaną, na której kanwie mają być zwiększone limity, do 24 grudnia br.

Doradztwo w zakresie rachunkowości

Audyt

Nasz ekspert

Monika Byczyńska
Monika Byczyńska
Partner, Dział Audytu
Crowe