Raport do KOBiZE tylko do końca lutego

Raport do KOBiZE tylko do końca lutego

22.02.2024
Raport do KOBiZE tylko do końca lutego
Prowadzenie działalności wiąże się z wieloma obowiązkami, m.in. dotyczącymi ochrony środowiska. Jednym z nich jest składanie corocznych raportów do KOBiZE. Termin upływa już 29 lutego 2024 r., a za niedopełnienie obowiązków środowiskowych grożą kary.

Czym jest KOBiZE?

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) odpowiada za m.in. Krajową Bazę o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Substancjach („Krajowa Baza”) oraz przekazuje administracji rządowej i samorządowej oraz zainteresowanym podmiotom zestawienia, analizy, raporty. Krajowa Baza to system informatyczny zawierający informacje m.in. o podmiotach korzystających ze środowiska, osobach uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów oraz osobach będących użytkownikami Krajowej bazy (art. 6 ust. 2 Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, „USZE”).

Raportowanie do KOBiZE – kto, co i kiedy przekazuje?

Do składania corocznych raportów dotyczących wielkości emitowanych gazów cieplarnianych i innych substancji, zgodnie z USZE z 17 lipca 2009 r, zobowiązany jest każdy podmiot korzystający ze środowiska, czyli taki którego działalność powoduje emisje.

Wystarczy używanie przez przedsiębiorcę np. jednego samochodu osobowego, aby powstał obowiązek przesłania raportu do KOBiZE. Nie ma znaczenia czy samochód jest własnością przedsiębiorcy lub jest przez niego leasingowany, czy też jest własnością pracownika, który używa go do celów służbowych. Przepisy o Krajowej Bazie nie przewidują minimalnych progów raportowania. Raport musi zatem złożyć każdy podmiot gospodarczy emitujący zanieczyszczenia do powietrza.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 USZE podmiot korzystający ze środowiska sporządza i wprowadza do Krajowej bazy, raport dotyczący danych z poprzedniego roku kalendarzowego w terminie do końca lutego każdego roku.

W roku bieżącym termin składania raportu do KOBiZE upływa 29 lutego.

Raport podmiotu korzystającego ze środowiska obejmuje m.in. informacje o:

  • miejscach korzystania ze środowiska, gdzie prowadzona jest działalność powodująca emisje;
  • urządzeniach, których eksploatacja powoduje emisje;
  • instalacjach, źródłach powstawania i miejscach emisji;
  • środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji;
  • wielkościach emisji;
  • wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom.

Raportowanie do KOBiZE – jakie sankcje?

Choć ustawa USZE nie wskazuje bezpośrednich kar za niezłożenie raportu do KOBiZE, nie oznacza to, że przedsiębiorcy, który nie wywiąże się z obowiązku nie grożą żadne sankcje. Jeśli podczas kontroli Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zażąda przedstawienia raportu złożonego do KOBiZE i okaże się, że podmiot raportu nie złożył, WIOŚ może nałożyć karę grzywny za brak raportu. Mandat karny może maksymalnie wynieść 50 000 PLN.

Ponadto, odpowiedzialność względem szkód poczynionych w środowisku regulują również - Kodeks karny oraz Kodeks wykroczeń. Przedsiębiorca, który nie złoży raportu może odpowiadać także na gruncie Kodeksu Karnoskarbowego za nieprzedłożenie sprawozdań i brak ksiąg i ewidencji.

Raportowanie do KOBiZE – jak możemy pomóc?

Oferujemy kompleksowe doradztwo dotyczące wywiązywania się podmiotów z obowiązków w zakresie ochrony środowiska. Pomożemy m.in. przygotować Państwa raport do KOBiZE w ustawowym terminie i zgodnie z przepisami dotyczącymi raportowania. Po otrzymaniu od Państwa wymaganych danych, nasi eksperci opracują i prześlą gotowy raport do Państwa akceptacji.

Raportowanie CBAM

Doradztwo podatkowe

Nasz ekspert

Szymon Lipiński
Szymon Lipiński
Tax Consultant
Crowe Polska