Projekty ustaw - SLIM VAT 3 i zwalczanie oszustw VAT

Projekty ustaw - SLIM VAT 3 i zwalczanie oszustw VAT 

23.08.2022
Projekty ustaw - SLIM VAT 3 i zwalczanie oszustw VAT
Ministerstwo Finansów konsultuje dwa projekty ustaw - projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Jakie zmiany proponuje ustawodawca?

Do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych trafiły dwa projekty ustaw przygotowane przez Ministerstwo Finansów. Pierwszy projekt dotyczy wprowadzenia SLIM VAT 3 i przewiduje szereg uproszczeń w dotychczas obowiązujących przepisach, natomiast drugi projekt zmian ma na celu poprawę skuteczności zwalczania oszustw VAT poprzez wdrożenie nowych narzędzi takich jak ewidencja płatności transgranicznych.

SLIM VAT 3 - uproszczenia w podatku VAT

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. SLIM VAT 3, to kolejny pakiet uproszczeń w podatku VAT. Realizuje on wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-935/19 poprzez zmianę przepisów w zakresie sankcji. Nowe przepisy mają umożliwić organom podatkowym ustalanie sankcji VAT w sposób zindywidualizowany, uwzględniając konkretne okoliczności sprawy.

Pakiet uproszczeń SLIM VAT 3 m.in. obejmuje:

  • mniejszą liczbę obowiązków w zakresie fakturowania, w tym rezygnację z obowiązku drukowania dokumentów przez kasy online (Czytaj także: Obowiązkowa faktura ustrukturyzowana od 2023 r.),
  • prostsze fakturowanie i wprowadzenie nowych zasad w zakresie przeliczania kursów walut w przypadku wystawienia faktur korygujących,
  • poprawę płynności finansowej firm poprzez liberalizację warunków dla podatnika bezgotówkowego, zwrot VAT w 15 dni,
  • ułatwienia dotyczące pakietu VAT e-commerce,
  • obniżenie sankcji VAT,
  • mniej formalności w zakresie VAT w obrocie międzynarodowym,
  • szerszy zakres zwolnień z VAT,
  • przyjazne rozliczanie VAT i mniej korekt.

Ponadto, zapowiadana poprawa płynności finansowej firm dotyczyć będzie również korzystania z mechanizmu podzielonej płatności, czyli split paymentu. Środki z rachunku VAT będą bowiem mogły być ponownie wykorzystane na uregulowanie kolejnych należności podatkowych i opłat.

Ustawodawca zaproponował także zwiększenie limitu wartości sprzedaży uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika. Limit wzrośnie z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro. Bardziej dostępna stanie się też metoda kasowa, według której VAT rozliczany jest dopiero w okresie, w którym nastąpiła płatność od klienta.

Konsultacje projektu SLIM VAT 3 potrwają do 26 sierpnia 2022 r., a proponowany termin wejścia w życie nowych regulacji to 1 stycznia 2023 r.

Dowiedz się więcej: Grupy VAT od 1 stycznia 2023 roku oraz Pakiet SLIM VAT 2

Większa skuteczność zwalczania oszustw VAT – projekt zmian

Drugi projekt ustawy dotyczy wprowadzenia nowych narzędzi mających zwiększyć skuteczność zwalczania oszustw VAT, szczególnie w obszarze e-commerce. Stanowi on implementację przepisów dyrektywy 2020/284 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do wprowadzenia określonych wymogów dla dostawców usług płatniczych.

Projektowane przepisy określają wprowadzenie nowych obowiązków dla dostawców transgranicznych usług płatniczych takich jak m.in. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe itp. Obowiązki te obejmą dwa kluczowe wymogi:

  • konieczność prowadzenia i przechowywania ewidencji płatności i odbiorców płatności w odniesieniu do świadczonych transgranicznie usług płatniczych przez okres 3 lat (ewidencja prowadzona, jeżeli dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału więcej niż 25 takich płatności na rzecz tego samego odbiorcy),
  • wymóg dotyczący udostępniania ewidencji Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (dane będą przechowywane przez Szefa KAS, będą też umieszczone w unijnym systemie CESOP).

Konsultacje projektu potrwają do 23 sierpnia 2022 r., natomiast Polska zobowiązana jest wdrożyć przepisy dyrektywy najpóźniej do 31 grudnia 2023 r.

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z nami

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe