Pakiet SLIM VAT 2 - uproszczenia podatkowe od 1 października 2021 r.

Pakiet SLIM VAT 2 - uproszczenia podatkowe od 1 października 2021 r.

2021-07-12
Pakiet SLIM VAT 2 - uproszczenia podatkowe od 1 października 2021 r.
26 maja 2021 r. Sejm uchwalił pakiet SLIM VAT 2 obejmujący kilkanaście zmian, które od 1 października mają ułatwić przedsiębiorcom rozliczanie podatku od towarów i usług oraz zwiększyć elastyczność odliczeń VAT.    

Przyjęty przez rząd pakiet SLIM VAT 2, czyli Simple Local and Modern VAT 2, to już drugi zestaw rozwiązań z zakresu podatku od towarów i usług, bowiem pierwszy pakiet SLIM VAT wszedł w życie w styczniu tego roku. SLIM VAT to szereg uproszczeń wypracowanych w porozumieniu z biznesem, które mają zdjąć z przedsiębiorców część dotychczasowych obowiązków związanych z rozliczaniem podatku VAT.

Pakiet Slim VAT 2 to także odpowiedź na postulaty przedsiębiorców kierowane do Prezesa Rady Ministrów oraz do Ministra Finansów dotyczące potrzeby przeciwdziałania negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19.

Najważniejsze rozwiązania pakietu SLIM VAT 2

Proponowane w ramach pakietu SLIM VAT 2 rozwiązania dotyczą m.in. rozliczeń WNT, importu usług oraz rozliczeń podatku z tytułu importu towarów oraz zakładają wdrożenie kilku zmian w ustawie Prawo Bankowe. Jednak, mimo iż projekt ustawy jest dość obszerny, to nadrzędnym celem płynącym z nowych przepisów ma być redukcja ilości obowiązków dla przedsiębiorców.

Do najważniejszych rozwiązań pakietu SLIM VAT 2 należą:

 • ułatwienie korzystania z Mechanizmu Podzielonej Płatności (split payment) w VAT;
 • wprowadzenie możliwości przekazywania środków między rachunkami VAT w różnych bankach;
 • zwiększenie elastyczności realizacji prawa do odliczenia VAT, rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik może dokonać odliczenia przez korektę deklaracji,
 • opcja składania oświadczenia o wyborze opodatkowania nieruchomości bezpośrednio w akcie notarialnym;
 •  rezygnacja z warunku uzależniającego dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy (implementacja do polskiego porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19 A);
 • opcja dokonania korekty z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej, jeśli w pierwotnej deklaracji rozliczający nie rozliczył prawidłowej wysokości podatku;
 • 100% odliczeń od wydatków na samochody (wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd samochodowy wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, w powiązaniu z momentem złożenia JPK za zakończony okres);
 • więcej czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi (wydłużenie terminu z 2 do 3 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę dokumentującą wierzytelność);
 • poszerzenie zastosowania ulgi na złe długi - dłużnik nie musi w dniu dostawy towarów/świadczenia usługi oraz w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty być zarejestrowany jako podatnik VAT oraz może być w tym czasie w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego;
 • uregulowanie kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny;
 • większa neutralność VAT w transakcjach międzynarodowych, wprowadzenie regulacji określającej, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport w przypadku eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
 • zgoda na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty;
 • umożliwienie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT, na uregulowanie składki na rzecz KRUS.

Pakiet SLIM VAT 2 – od kiedy?

Większość rozwiązań przewidzianych w pakiecie SLIM VAT 2 ma wejść w życie 1 października 2021 r.

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe