Ulga na powrót – najważniejsze informacje

Ulga na powrót – najważniejsze informacje

Renata Ryzak, Specjalistka ds. PIT
29.08.2022
Ulga na powrót – najważniejsze informacje
Ulga na powrót to zwolnienie podatkowe, które weszło w życie od 1 stycznia 2022 roku w ramach tzw. Nowego Polskiego Ładu. Celem rozwiązania jest zachęcenie Polaków (ale i osób innych narodowości) do powrotu z zagranicy i zamieszkania na stałe w Polsce. 

Kto może skorzystać z ulgi na powrót?

Z ulgi na powrót mogą skorzystać osoby fizyczne osiedlające się w Polsce po dniu 31 grudnia 2021 roku. Jak stanowi art. 21 ust. 1 pkt. 152 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) wolne od podatku dochodowego są przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Co znaczy, że ulga obejmuje dochody uzyskane przez takiego podatnika już w Polsce. Wspomniany przepis reguluje kwotę wolną od podatku, która wynosi 85 528 zł w roku podatkowym. Po przekroczeniu tego progu, ulga nie znajduje zastosowania, a przychody podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Co ważne, ulga przysługuje, gdy przychody zostały osiągnięte m.in.:

 • ze stosunku pracy,
 • z umów zlecenia i umów o dzieło,
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27 ustawy o PIT (skala podatkowa), art. 30c ustawy o PIT (podatek liniowy), jak również w art. 30ca (podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej) albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, oraz zgodnie z najnowszą zmianą z czerwca tego roku także
 • z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł swoje miejsce zamieszkania do Polski, albo od początku roku następnego.

Z powyższego wynika, że osoba uprawniona do ulgi będzie mogła korzystać z niej aż przez 4 lata. Jednocześnie uprawnienie to przysługuje tylko raz. Zatem gdy w trakcie 4-letniego okresu obowiązywania ulgi podatnik ponownie zmieni miejsce zamieszkania, po powrocie do Polski nie będzie mógł skorzystać z ulgi jeszcze raz.

Warunki skorzystania z ulgi na powrót

Podatnik, który chce skorzystać z ulgi na powrót, musi spełnić łącznie 5 warunków określonych w art. 21 ust. 43 ustawy o PIT.

1. Pierwszy z nich dotyczy nieograniczonego obowiązku podatkowego, któremu podlega podatnik w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium RP, a więc obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia ich źródeł. Należy mieć na uwadze, że stosownie do treści art. 3 ust. 1a ustawy o PIT, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

2. Drugim warunkiem jest brak miejsca zamieszkania podatnika na terytorium RP w okresie obejmującym:

 • trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium RP, oraz
 • okres od początku roku, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium RP, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium RP.

3. Podatnik musi posiadać obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej. Podatnik może spełnić ten warunek również, gdy miał miejsce zamieszkania:

 • nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 lat kalendarzowych w państwie członkowskim UE lub państwie należącym do EOG, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki lub
 • na terytorium RP nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających trzyletni okres (kiedy nie miał miejsca zamieszkania na terytorium RP).
 • Aby skorzystać z ulgi na powrót podatnik musi posiadać certyfikat rezydencji podatkowej lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia

4. Ostatni, piąty warunek zostanie spełniony, jeśli podatnik nie korzystał uprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia – w przypadku podatników, którzy ponownie przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium RP.

Atrakcyjna preferencja podatkowa dla cudzoziemców

Ulga na powrót może stanowić atrakcyjną preferencję podatkową także dla cudzoziemców, którzy na terytorium RP znaleźli się po raz pierwszy. Przykładowo, osoba mieszkająca w UE, która przyjeżdża do Polski w ramach oddelegowania na jeden rok do pracy i deklaruje, że będzie rezydentem podatkowym w Polsce i spełni powyższe warunki, może skorzystać z ulgi na powrót, choć de facto nie wraca do kraju i co więcej, nie zamierza pozostać w Polsce na dłużej.

Taką możliwość skorzystania z ulgi na powrót przez cudzoziemców oddelegowanych czasowo do pracy do Polski potwierdziła Krajowa Informacja Podatkowa.

Global Mobility Services (GMS)

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z nami

Renata Ryzak
Renata Ryzak
Specjalista ds. PIT
Crowe