Podatek od przerzuconych dochodów - zmiany od stycznia 2023 r.

Podatek od przerzuconych dochodów - zmiany od stycznia 2023 r.

21.02.2023
Podatek od przerzuconych dochodów - zmiany od stycznia 2023 r.
1 stycznia 2022 r. wprowadzony został nowy podatek – podatek od przerzuconych dochodów. Przepisy w pierwotnym brzmieniu budziły wiele kontrowersji, stąd też z dniem 1 stycznia 2023 roku wprowadzone zostały zmiany mające na celu doprecyzowanie niejasnych zapisów. Niestety, jak to często w podatkach bywa, zmiany te rozwiewają tylko część wątpliwości, a dodatkowo prowadzą do powstania kolejnych. 

Zmiana warunków zastosowania podatku od przerzuconych dochodów

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 24aa ust. 3 ustawy o CIT, do katalogu kosztów stanowiących przerzucone dochody zaliczamy następujące koszty:

 • usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym charakterze;
 • wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw własności intelektualnej (tzw. należności licencyjne);
 • przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika;
 • finansowania dłużnego związane z uzyskaniem środków finansowych i korzystaniem z tych środków (m.in. odsetki, opłaty, prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań);
 • oopłat i wynagrodzeń za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk (tzw. exit fee).

Od 1 stycznia 2023 r. zmianie uległy warunki dla uznania, czy dokonane przez polski podmiot wypłaty należności będą stanowiły przerzucone dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce. I tak, podatek od przerzuconych dochodów jest należny jeśli dokonane przez polski podmiot płatności na rzecz podmiotu powiązanego niemającego siedziby lub zarządu na terytorium Polski spełniają łącznie następujące warunki:

 • według przepisów prawa podatkowego obowiązujących w państwie siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia podmiotu powiązanego, uzyskany przez niego dochód (przychód) z jednego z powyższych tytułów, podlega opodatkowaniu według stawki podatku niższej niż 14,25%, zwolnieniu, lub wyłączeniu z opodatkowania tym podatkiem (obliczenia stawki dokonuje się w sposób wskazany w ustawie),
 • podmiot ten uzyskuje z tytułów usług wymienionych powyżej, od podatnika lub innych spółek powiązanych z tym podatnikiem, co najmniej 50% ogółu przychodów określonych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym lub przepisami o rachunkowości,
 • podmiot ten przekazuje, w jakiejkolwiek formie, co najmniej 10% tych przychodów, na rzecz innego podmiotu:
 • zaliczając w związku z tym przekazaniem wydatki do kosztów podatkowych, lub wydatki te lub przychody odlicza od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku w jakiejkolwiek formie,

lub

 • w formie dywidendy lub innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych,
 • suma kosztów z tytułu wymienionych powyżej usług poniesionych przez podatnika w roku podatkowym na rzecz podmiotów powiązanych, które zaliczone zostały w roku podatkowym do kosztów podatkowych tego podatnika, stanowi co najmniej 3% sumy kosztów podatkowych podatnika za ten rok.

Wyłączenia ze stosowania przepisów
o podatku od przerzuconych dochodów

Warto przypomnieć, że przepisów o podatku od przerzuconych dochodów nie stosuje się jeśli ww. koszty zostały poniesione na rzecz podmiotu powiązanego podlegającego opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie Unii Europejskiej lub należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przy czym podmiot ten musi prowadzić w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą. Przesłanki uznania, czy działalność podmiotu powiązanego ma istotny i rzeczywisty charakter zostały wskazane w ustawie.

Stawka podatku od przerzuconych dochodów i podstawa opodatkowania

Jeśli spełnione zostaną warunki do objęcia poniesionych wydatków podatkiem od przerzuconych dochodów, to podmiot wypłacający takie należności występuje w roli podatnika i zobowiązany jest zapłacić 19% podatku od tych przerzuconych dochodów (tj. poniesionych przez siebie kosztów ww. świadczeń). Za podstawę opodatkowania przyjmuje się sumę przerzuconych dochodów w roku podatkowym.

W przypadku grupy kapitałowej podstawę opodatkowania stanowi suma przerzuconych dochodów w roku podatkowym spółek tworzących tę grupę, ale to grupa kapitałowa jest podatnikiem podatku od przerzuconych dochodów. W dotychczas obowiązujących przepisach podatnikiem była każda ze spółek tworzących grupę kapitałową.

Podatek od przerzuconych dochodów
– termin rozliczenia

Podatek od przerzuconych dochodów oblicza się za rok podatkowy w zeznaniu podatkowym i wpłaca na rachunek urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania rocznego. Przerzuconych dochodów nie łączy się z innymi dochodami (przychodami) podatnika.

Po raz pierwszy podatek od przerzuconych dochodów należy rozliczyć w zeznaniu CIT za rok 2022.

W przypadku braku wykazania, że któryś z warunków pobrania podatku jest niespełniony, polski podatnik może być zobowiązany do zapłaty podatku. 

Podatek od przerzuconych dochodów
– nowy obowiązek dokumentacyjny

Zgodnie z nowelizacją obowiązującą od 1 stycznia 2023 r., ciężar dowodu, że nie został spełniony co najmniej jeden z warunków prowadzących do opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów, spoczywa na podatniku, który wydatki na ww. usługi zaliczył do kosztów podatkowych.

W praktyce oznacza to, że podatnik ponoszący tego typu koszty będzie zmuszony do pozyskania od podmiotu powiązanego szeregu informacji dot. zasad opodatkowania przychodów/dochodów tego podmiotu, przepływów pieniężnych czy struktury jego przychodów.

Podsumowując, w wyniku powyższej zmiany przepisów począwszy od 1 stycznia 2023 roku ciężar udowodnienia, że dany wydatek nie spełnia definicji przerzuconego dochodu w zasadzie będzie spoczywał na wszystkich podatnikach dokonujących płatności za ww. usługi do zagranicznych podmiotów powiązanych.

Podatek u źródła WHT, a podatek od przerzucanych dochodów

W nowelizacji doprecyzowano też kwestie pobieranego podatku u źródła. Zgodnie z przepisami pomniejszenie o pobrany podatek u źródła nie może przekroczyć kwoty podatku od przerzuconych dochodów. W przypadku pomniejszenia kwoty podatku u źródła już po obliczeniu podatku od przerzuconych dochodów, podatnik będzie doliczał w zeznaniu rocznym kwotę nienależnie dokonanego pomniejszenia podatku od dochodów przerzuconych.

Jak możemy pomóc?

Ustalenie czy wydatki poniesione na wymienione powyżej usługi będą kwalifikowały się do objęcia ich podatkiem od przerzuconych kosztów będzie ogromnym wyzwaniem dla podatników dokonujących rozliczeń z tych tytułów w ramach grupy.

W tym zakresie jesteśmy gotowi:

 • dokonać analizy kosztów, które mogą spełniać definicję „przerzuconych dochodów”
 • zweryfikować współczynnik takich wydatków w kosztach podatkowych danego roku ogółem
 • dokonać analizy warunków na poziomie odbiorcy należności wraz z analizą dokumentacji źródłowej
 • dokonać analizy statusu odbiorcy należności jako prowadzącego istotną rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju swojej rezydencji (UE/EOG).

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z nami

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe