Podatek od przerzuconych dochodów – zbliża się termin rozliczenia za 2022 rok

Podatek od przerzuconych dochodów – zbliża się termin rozliczenia za 2022 rok

07.02.2023
Podatek od przerzuconych dochodów – zbliża się termin rozliczenia za 2022 rok
W 2022 r. wprowadzony został nowy podatek – tzw. podatek od przerzuconych dochodów, którym objęte są koszty z tytułu niektórych usług niematerialnych i finansowych poniesione od 1 stycznia 2022 roku na rzecz podmiotów powiązanych. 

Zgodnie z art. 24aa ust. 3 ustawy o CIT, w 2022 roku do katalogu kosztów stanowiących przerzucone dochody zaliczamy następujące koszty:

 • usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym charakterze;
 • wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw własności intelektualnej (tzw. należności licencyjne);
 • przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika;
 • finansowania dłużnego związane z uzyskaniem środków finansowych i korzystaniem z tych środków (m.in. odsetki, opłaty, prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań);
 • opłat i wynagrodzeń za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk (tzw. exit fee)

jeżeli ich suma poniesiona w roku podatkowym na rzecz podmiotów powiązanych i niepowiązanych, stanowi co najmniej 3% sumy kosztów uzyskania przychodów (w tym amortyzacji ŚT i WNIP) poniesionych w tym roku w jakiejkolwiek formie.

Z przerzuconym dochodem mamy do czynienia, jeśli spełnione są następujące warunki:

 • polski podmiot poniósł koszty ww. usług na rzecz podmiotu powiązanego (bezpośrednio lub pośrednio),
 • stawka podatku stosowanego przez ten podmiot powiązany za rok, w którym otrzymał od nas należność, jest niższa niż 14,25%,
 • podatek ten nie podlegał zwrotowi ani odliczeniu w jakiejkolwiek formie (w tym na rzecz innego podmiotu),
 • koszty te podlegały zaliczeniu do KUP (w tym jako odpisy amortyzacyjne), odliczeniu od dochodu, odliczeniu od podstawy opodatkowania, bądź odliczeniu od podatku tego podmiotu powiązanego lub zostały przez ten podmiot powiązany wypłacone dalej w formie dywidendy lub innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych za rok, w którym otrzymał on należność, jeśli stanowiły one co najmniej 50% wartości uzyskanych przez ten podmiot przychodów.

Przepisów o podatku od przerzuconych dochodów nie stosuje się, jeśli ww. koszty zostały poniesione na rzecz podmiotu powiązanego podlegającego opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie Unii Europejskiej lub należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przy czym podmiot ten musi prowadzić
w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą.

Stawki podatku

Jeśli spełnione zostaną warunki do uznania ww. kosztów za przerzucone dochody, to polski podmiot występuje w roli podatnika i zobowiązany jest zapłacić 19% podatku od tych przerzuconych dochodów.

Za podstawę opodatkowania przyjmuje się sumę przerzuconych dochodów w roku podatkowym.

Termin rozliczenia podatku od przerzuconych dochodów

Podatek od przerzuconych dochodów oblicza się za rok podatkowy w zeznaniu podatkowym i wpłaca na rachunek urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania rocznego. Przerzuconych dochodów nie łączy się z innymi dochodami (przychodami) podatnika.

Po raz pierwszy podatek od przerzuconych dochodów należy rozliczyć w zeznaniu CIT za rok 2022.

Jak możemy pomóc?

Ustalenie czy wydatki poniesione na wymienione powyżej usługi będą kwalifikowały się do objęcia ich podatkiem od przerzuconych kosztów będzie ogromnym wyzwaniem dla podatników dokonujących rozliczeń z tych tytułów w ramach grupy.

Pomożemy Państwu:

 • dokonać analizy kosztów, które mogą spełniać definicję „przerzuconych dochodów”
 • zweryfikować współczynnik takich wydatków w kosztach podatkowych danego roku ogółem
 • dokonać analizy warunków na poziomie odbiorcy należności wraz z analizą dokumentacji źródłowej
 • dokonać analizy statusu odbiorcy należności jako prowadzącego istotną rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju swojej rezydencji (UE/EOG).

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z nami

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe