Rozliczenie PIT dla cudzoziemców

Rozliczenie PIT dla cudzoziemców

08.02.2023
Rozliczenie PIT dla cudzoziemców
Jak rozliczyć podatek dochodowy w Polsce  w 100% zgodnie z przepisami i uniknąć potencjalnych sankcji?

Cudzoziemcy, którzy osiągają dochody w Polsce, mają obowiązek składania rocznych zeznań podatkowych do Urzędu Skarbowego. Mogą także korzystać z dostępnych ulg i odliczeń.

Podatnicy posiadający obowiązek rozliczania PIT w Polsce

Obowiązek składania deklaracji PIT w Polsce posiadają cudzoziemcy:

 • zatrudnieni w Polsce na podstawie:
  • umowy o pracę
  • umowy zlecenia
  • umowy o świadczenie usług
  • kontraktu managerskiego
  • powołania
 • zatrudnieni przez zagranicznego pracodawcę, ale wykonujący obowiązki w Polsce
 • oddelegowani do pracy do Polski
 • prowadzący w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą
 • będący wspólnikami spółek cywilnych i osobowych zarejestrowanych w Polsce
 • uzyskujący w Polsce przychody kapitałowe

Sposób przygotowania zeznania podatkowego jest różny w zależności od statusu podatnika oraz miejsca i rodzaju osiąganych przychodów.

PIT dla rezydentów podatkowych

Co do zasady, status polskiego rezydenta podatkowego posiadają osoby, które:

 • mają w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych,
 • przebywają w Polsce więcej niż 183 dni w roku podatkowym.

Rezydenci podatkowi mają obowiązek rozliczenia całości swoich dochodów w Polsce, niezależnie od miejsca pochodzenia ich źródeł.

PIT dla osób bez polskiej rezydencji podatkowej

Nierezydenci są objęci ograniczonym obowiązkiem podatkowym, czyli są zobligowani do rozliczenia tylko dochodów uzyskanych na terytorium Polski. Opodatkowaniu podlegają dochody pochodzące z następujących źródeł bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia:

 • pracy wykonywanej na terytorium Polski
 • działalności wykonywanej osobiście na terytorium Polski
 • działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce
 • nieruchomości położonej na terytorium Polski – także w przypadku sprzedaży nieruchomości

Nierezydent do deklaracji podatkowej jest zobowiązany dołączyć certyfikat rezydencji kraju, w którym posiada status rezydenta podatkowego.

PIT z działalności wykonywanej osobiście

Przychody z działalności wykonywanej osobiście (dotyczy, m.in. członków zarządów i rad nadzorczych), są opodatkowane w zależności od statusu podatnika:

 • dla polskich rezydentów podatkowych – na zasadach ogólnych,
 • dla nierezydentów nieprowadząych w Polsce działalności gospodarczej – zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20%.

Uwaga: Rozliczenie podatku w Polsce i złożenie zeznania podatkowego przez obcokrajowca wymaga posiadania numeru PESEL lub NIP.

Ulgi podatkowe

Cudzoziemcy, którzy w Polsce osiągają przychody i rozliczają PIT mogą korzystać z dostępnych preferencji podatkowych, ulg i odliczeń, po spełnieniu określonych ustawowo warunków.

Przykłady dostępnych preferencji podatkowych:

 • rozliczenie PIT z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko
 • odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłaconych w Polsce oraz w kraju UE, EOG lub w Szwajcarii
 • ulga prorodzinna
 • ulga na internet
 • ulga na powrót
 • ulga B+R
 • ulga IP Box

Jak możemy pomóc?

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla cudzoziemców objętych obowiązkiem podatkowym w Polsce oraz pracodawców zatrudniających osoby z zagranicy lub delegujących pracowników.

Obszar

Zakres wsparcia

 

Deklaracje PIT

Przygotowanie deklaracji PIT dla:

 • osób zatrudnionych w Polsce i wykonujących pracę w Polsce
 • osób prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą, wykonujących swoje obowiązki na podstawie umowy zlecenia, umowy
  o świadczenie usług, umowy o dzieło, kontraktu managerskiego, powołania
 • wspólników spółek cywilnych i osobowych zarejestrowanych w Polsce
 • osób uzyskujących w Polsce przychody kapitałowe
 • osób zatrudnionych u pracodawców zagranicznych, a wykonujących pracę
  w Polsce
 • osób oddelegowanych z Polski do pracy zagranicę
 • osób oddelegowanych do pracy do Polski (osób zagranicznych)

Usługa obejmuje:

 • analizę rezydencji podatkowej pracownika na podstawie polskich oraz międzynarodowych przepisów
 • analizę przysługujących ulg podatkowych i odliczeń z przygotowaniem szczegółowej instrukcji dla poprawnego rozliczenia się z urzędem skarbowym

Usługi dodatkowe

 • Rejestracja osoby fizycznej/pracownika jako podatnika podatku
  dochodowego od osób fizycznych w Polsce
 • Reprezentacja płatnika/podatnika przed organami podatkowymi
 • Uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej w Polsce
 • Rejestracja pracodawców zagranicznych (bez siedziby w Polsce) dla potrzeb uzyskania numeru identyfikacji podatkowej NIP i rejestracji w ZUS
 • Uzyskiwanie zaświadczeń, np. o niezaleganiu w podatkach
 • Przygotowywanie wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe
 • Pomoc przy wypełnianiu deklaracji podatkowych i informacji podatkowych

Wsparcie dla pracowników delegowanych

 • Koordynacja rozliczeń podatkowych w kraju oddelegowującym i w kraju oddelegowania/przyjmującym, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Koordynacja ubezpieczeń społecznych na podstawie przepisów krajowych i UE, uzyskanie poświadczenia A1
 • Przygotowanie rocznej kalkulacji rozliczeniowej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, w przypadku, gdy pracownik objęty jest tzw. polityką ochrony podatkowej (TEQ – tax equalization calculation)

Wsparcie dla pracodawców delegujących pracowników

 • Analiza i doradztwo w zakresie możliwości planowania podatkowego związanego z oddelegowaniem pracownika za granicę
 • Planowanie struktur delegowania pracowników w świetle przepisów prawa krajowego i międzynarodowego
 • Przygotowanie przykładowej kalkulacji kosztowej (hipotetycznej listy płac) z uwzględnieniem polityki ochrony podatkowej dla pracowników
  oddelegowanych


Wsparcie ekspertów Crowe - najważniejsze korzyści

 • Rozliczenie PIT zgodne z polskimi i międzynarodowymi przepisami
 • Wyeliminowanie ryzyka sankcji finansowych za niedopełnienie obowiązku podatkowego
 • Wykorzystanie dostępnych w Polsce preferencji podatkowych
 • Możliwość wyboru optymalnej formy zatrudnienia pracownika w Polsce
 • Wyjaśnienie w przejrzysty sposób obowiązków i odpowiedzialności płatników oraz podatników

Najczęstsze pytania

Pomożemy wyjaśnić najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące rozliczania podatku PIT w Polsce przez obcokrajowców:

 • Jaki jest status podatnika w Polsce?
 • Jak uzyskać status rezydenta podatkowego?
 • Które zeznanie PIT powinien wypełnić?
 • Z których ulg podatkowych może skorzystać?
 • W jakim przypadku rozliczać podatek dochodowy w Polsce, a w jakim przypadku w kraju pochodzenia?
 • Jak rozliczyć podatek, kiedy praca wykonywana jest w kilku krajach?
 • W jaki sposób opodatkować i wykazać dochody z rożnego rodzaju umów?
 • Jak opodatkować przychody z inwestycji?
 • Czy podatnik może rozliczyć się wspólnie ze współmałżonkiem?
 • Jakie obowiązki ma pracodawca zatrudniający obcokrajowca?
 • Jakie obowiązki podatkowe w Polsce posiada zagraniczny pracodawca?

 

Rozliczenie PIT dla cudzoziemców
- pobierz broszurę:Pobierz
Rozliczenie PIT dla cudzoziemców

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z nami

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe