Zmiany w handlu e-commerce – rozporządzenie CESOP

Zmiany w handlu e-commerce – rozporządzenie CESOP

Szymon Lipiński, Tax Consultant
27.04.2023
Zmiany w handlu e-commerce – rozporządzenie CESOP
14 kwietnia 2023 r.Sejm przyjął kolejny pakiet zmian w prawie podatkowym. Tym razem ustawodawca wdrażazmiany w handlu e-commerce. Ogólne warunki proponowanych zmian zostałyokreślone w dyrektywie Rady (UE) 2020/284 z 18 lutego 2020 r. zmieniającejdyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do wprowadzenia pewnych wymogów dladostawców usług płatniczych i rozporządzenie Rady (UE) 2020/283 z 18 lutego2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do środkówsłużących wzmocnieniu współpracy administracyjnej w celu zwalczania oszustw wdziedzinie VAT, tzw. „rozporządzeniu CESOP”.

Zmian w e-commerce ciąg dalszy

Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich 3 lat UE kontynuuje wzmożone prace nad uszczelnieniem systemu VAT w handlu elektronicznym. Jednym z fundamentalnych działań Komisji w tym obszarze było wprowadzenie tzw. pakietu VAT
e-commerce. Wraz z pakietem e-commerce zmianom uległy rozliczenia podatkowe w handlu elektronicznym i wprowadzono szereg nowych rozwiązań, m.in.:

  • One Stop Shop – rozwiązanie pozwalające na rozliczenie VAT w jednym państwie członkowskim od elektronicznej sprzedaży B2C do wielu krajów w UE;
  • Import One Stop Shop – rozwiązanie pozwalające na rozliczenie VAT w jednym państwie członkowskim od elektronicznej sprzedaży B2C importowanych towarów do wielu krajów w UE;
  • Zastąpienie sprzedaży wysyłkowej wewnątrzwspólnotową sprzedażą towarów na odległości (WSTO);
  • Wprowadzenie uproszczeń w sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI).

Celem wdrażanych rozwiązań miało być uszczelnienie systemu VAT w handlu elektronicznym.

Co to jest CESOP?

CESOP to przydługi skrót od centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (ang. Central Electronic System of Payment information). Pomysł wprowadzenia takiego rozwiązania powstał po implementacji do europejskiego systemu prawnego pakietu VAT e-commerce. Aktualnie państwa członkowskie UE nie mają możliwości weryfikacji realizacji obowiązków podatkowych przez podmioty sprzedające towary na terenie UE, a posiadające siedzibę poza terytorium Wspólnoty. Według Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wprowadzone rozwiązania
w obszarze handlu elektronicznego były dotychczas niewystarczające do uszczelnienia systemu VAT. Rozwiązaniem tego problemu ma być właśnie CESOP.

Zgodnie z rozporządzeniem 904/2010 dodanego rozporządzeniem CESOP każde państwo członkowskie, nie później niż od 1 stycznia 2024, gromadzi informacje na temat odbiorców płatności oraz płatności, od dostawców usług płatniczych:

a) nie później niż do końca miesiąca następującego po upływie kwartału kalendarzowego, którego dotyczą informacje;

b) za pomocą standardowego formularza elektronicznego.

Zmiany w ustawie o VAT

Polski ustawodawca wdraża CESOP poprzez zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług. Zgodnie z przepisami przyjętymi przez Sejm określono obowiązek prowadzenia przez dostawców usług płatniczych elektronicznej ewidencji odbiorców płatności i płatności transgranicznych w odniesieniu do świadczonych usług płatniczych, za każdy kwartał, jeżeli w ciągu kwartału świadczy usługi płatnicze odpowiadające ponad 25 płatnościom transgranicznym na rzecz tego samego odbiorcy płatności. Płatność uznaje się za płatność transgraniczną w przypadku, gdy płatnik i odbiorca płatności znajdują się na terytorium różnych państw członkowskich lub gdy odbiorca płatności znajduje się na terytorium państwa trzeciego.

Obowiązek przesyłania informacji do Szefa KAS o zrealizowanych usługach płatniczych zapisano w nowelizacji prawa bankowego.

Nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2024 r.

Przebieg procesu legislacyjnego na stronie Senatu RP: Senat Rzeczypospolitej Polskiej / Prace / Proces legislacyjny w Senacie / ustawy uchwalone przez Sejm

Tax compliance i VAT – jak możemy pomóc?

Wypełnianie obowiązków z zakresu sprawozdawczości podatkowej może być sporym wyzwaniem dla firm, zwłaszcza biorąc pod uwagę częste zmiany w prawie podatkowym. Dlatego też zespół ekspertów Crowe oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie sprawozdawczości, rozliczeń podatkowych i tax compliance obejmujące m.in.:

  • rejestrację podatnika do CIT i VAT,
  • kalkulację i weryfikację kalkulacji należnego podatku,
  • prowadzenie przeglądów podatkowych,
  • analizę prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych,
  • przygotowywanie i weryfikację dokumentacji podatkowej,
  • doradztwo w zakresie optymalizacji rozliczeń podatkowych.

Dowiedz się więcej: Tax compliance - sprawdź nasze usługi

Tax compliance

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z nami

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe