Vat

Konsulting IT

Specjalizujemy się w doradztwie przy wyborze, wdrożeniach i utrzymaniu systemów klasy ERP, BI, CRM, ECM. 

Konsulting IT

Specjalizujemy się w doradztwie przy wyborze, wdrożeniach i utrzymaniu systemów klasy ERP, BI, CRM, ECM. Wspieramy przedsiębiorców przy projektowaniu i optymalizacji procesów oraz narzędzi bezpieczeństwa w obszarze IT. Wybór odpowiedniego narzędzia, jakość jego wdrożenia, a także optymalizacja procesów IT ma bezpośredni wpływ na wyniki finansowe firmy i efektywność jej funkcjonowania.

Zespół konsultingu Crowe zrealizował wiele projektów doradczych związanych z wyborem i wdrożeniem systemów informatycznych, a także outsourcingiem rozwiązań, które do dziś utrzymywane są na naszych serwerach oraz zarządzane przez doświadczony zespół ekspertów.

Konsulting IT – zakres usług:

 1. Doradztwo w wyborze, wdrożeniu i utrzymaniu systemów IT
 2. Zarządzanie projektami IT
 3. Wsparcie klientów przy zawieraniu umów z dostawcami IT
 4. Administracja systemami ERP
 5. Hosting rozwiązań IT w wymiarze SaaS lub IaaS
 6. Audyt bezpieczeństwa informatycznego przedsiębiorstw

Konsulting IT – etapy usługi:

 1. Audyt:
  • Potrzeb biznesowych całego przedsiębiorstwa
  • Infrastruktury teleinformatycznej
  • Bezpieczeństwa
  • Oprogramowania/licencji
  • Umów serwisowych i licencyjnych – maintenance agreements
  • Zgodności z dobrymi praktykami ITIL/ TOGAF
 2. Analiza i optymalizacja procesów biznesowych w obszarach podlegających wdrożeniu systemu informatycznego oraz procesów IT
 3. Opracowywanie wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych dla systemów informatycznych
 4. Wsparcie przy wyborze rozwiązań klasy ERP, BI, CRM, ECM
 5. Przygotowanie i zarządzanie procesami RFI (Request for information) czy RFP (Request for proposal)
 6. Wdrażanie/parametryzacja modułów lub całych systemów ERP/CRM
 7. Utrzymanie i bieżąca pomoc w zakresie wdrażanych rozwiązań
Wsparcie przy wyborze systemów ERP, BI, CRM, ECM

Wiemy, że wybór odpowiedniego systemu IT jest dużym wyzwaniem dla każdego przedsiębiorcy. Dlatego oferujemy wparcie i doradztwo doświadczonych ekspertów, którzy na bazie swoich doświadczeń popartych ciągłą analizą rynku IT pomogą wybrać rozwiązanie dopasowane do potrzeb firmy. W swoim podejściu analizujemy procesy biznesowe, które mają być wspierane przez poszukiwane rozwiązanie informatyczne, przygotowujemy wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne i na tej podstawie dobieramy systemy z rynku, które w największym stopniu gwarantują realizację procesów i spełnienie oczekiwań klienta. Badamy również potencjał dostawców, weryfikując ich standing finansowy i zasoby.

Przygotowanie i zarządzanie procesami RFI (Request for information) czy RFP (Request for proposal) 

W ramach tej usługi oprócz czynności opisanych w sekcji Wsparcie przy wyborze systemów ERP, BI, CRM, ECM zajmujemy się także przygotowaniem dokumentacji przetargowej, zapytań ofertowych oraz warsztatów z dostawcami. W kolejnych krokach przeprowadzamy ocenę dostawców i rekomendujemy wybór partnera wdrożeniowego i poszukiwanego rozwiązania IT. W końcowym etapie wspieramy klienta w negocjacjach treści oferty dotyczącej  zapisów umów wdrożeniowych i utrzymaniowych.

Wdrożenie systemów ERP, BI, CRM, ECM
Po dokonaniu wyboru systemu informatycznego konieczne jest jego odpowiednie wdrożenie. Nie zawsze firmy posiadają zasoby, które można wykorzystać do procesu implementacji systemu, tym bardziej, że w wielu przypadkach będzie to 100 % ich czasu pracy. Odpowiednie zaangażowanie zasobów po stronie klienta w całym projekcie wdrożeniowym stanowi gwarancję zakończenia implementacji systemu z sukcesem.
Nasi konsultanci mogą zasilić zespoły wdrożeniowe klientów, wpierać ich na etapie analiz, szkoleń, testów oraz odbiorów funkcjonalności dostarczanych w poszczególnych etapach realizacji projektu wdrożeniowego. Mogą być liderami takich zespołów oraz wspomóc organizacje w raportowaniu statusu realizacji projektów do ich zarządów.
Utrzymanie systemów ERP, BI, CRM, ECM

Wdrożenie systemu informatycznego ERP, BI, CRM lub ECM to dopiero początek. Nie wszyscy użytkownicy opanowali już wdrożony system, dlatego konieczne są wewnętrzne szkolenia, tworzenie instrukcji stanowiskowych oraz uzupełnianie funkcjonalności, które nie zostały jeszcze wdrożone. Wiele wymagań funkcjonalnych czy wydajnościowych pojawia się już po wdrożeniu. Wymagają one przeprowadzenia dodatkowych analiz, w zakresie których również wspieramy klientów. Wszystko to wiąże się z ciągłym kontaktem z partnerem wdrożeniowym oraz jednoczesną koordynacją wielu działań. Nasi konsultanci pomogą wspierać Działy IT firmy po wdrożeniu systemu zapewniając płynną pracę w nowym systemie i gwarantując, że będzie on stale rozwijany i dopasowany do potrzeb organizacji i zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Zarządzanie projektami IT
W ramach usługi zarządzania projektami IT nasi certyfikowani Kierownicy projektów prowadzą projekty w imieniu naszych klientów. W zależności od oczekiwań mogą również być członkami Komitetów Sterujących oraz wspierać kierownictwo w strategicznym zarządzaniu projektami. W zależności od potrzeb możemy pracować w metodykach waterfallowych (PRINCE2, PMBOK) lub agileowych (SCRUM).
Bezpieczeństwo informacji

W ramach tej usługi analizujemy bezpieczeństwo danych weryfikując infrastrukturę teleinformatyczną klienta np.:

 • Organizację serwerowni (sposób dostępu, zabezpieczenia zasilania, przeciwpożarowe)
 • Sposób przechowywania danych na dyskach i system backup’u
 • Sieć i podsieci
 • Urządzenia typu firewall
 • WAN, dostęp do Internetu, łącza zapasowe
 • Usługa Active Directory – zakres wdrożenia
 • Sposób zarządzania zasobami i poszczególnymi aplikacjami
 • Zarządzanie hasłami (okres obowiązywania, długość, duże litery, cyfry, znaki specjalne)
 • Przestrzeganie postanowień RODO.

Świadczymy również audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) zgodnie z normą EN ISO/IEC 27001. W ramach tej usługi nasi audytorzy dokonują szerokiego przeglądu SZBI i weryfikują przynajmniej 114 wymaganych przez normę zabezpieczeń.

Zgodność z regulacjami i wytycznymi

Działając interdyscyplinarnie sprawdzamy zgodność postępowania firmy z wytycznymi oraz regulacjami nadrzędnymi. Dodatkowo świadczymy usługi związane z wdrożeniem regulacji i procedur oraz monitorujemy ich wykonywanie. Zapewniamy naszym klientom wsparcie i doradztwo w zakresie zgodności z:
•    ISO 27001
•    ISO 9001
•    SOX

Walidacja systemów informatycznych
 • Pomagamy zweryfikować, czy system komputerowy w odpowiedni sposób wspiera procesy biznesowe
 • Oceniamy zgodność systemu z polityką, strategią i kulturą organizacyjną firmy
 • Prowadzimy walidację zgodności systemu IT z wymogami prawnymi.

Sprawdź