podatek, usługi, hosting

Podatek u źródła przy usługach hostingowych

Małgorzata Ziemek
2020-01-24
podatek, usługi, hosting
Nowe zasady poboru podatku u źródła, które weszły w życie 1 stycznia 2020 r., mogą stwarzać trudności przy kwalifikacji niektórych usług niematerialnych pod kątem obowiązku pobrania podatku u źródła przy wypłacie wynagrodzenia za ww. usługi.
Katalog usług niematerialnych podlegających podatkowi u źródła jest katalogiem otwartym, co powoduje liczne rozbieżności interpretacyjne po stronie organów podatkowych. Jedną z dyskusyjnych pozycji są usługi hostingowe.

Na potrzeby podatku u źródła usługi hostingowe są rozpatrywane w kategorii usług przetwarzania danych oraz użytkowania urządzenia przemysłowego. Zgodnie z przeważającą linią orzeczniczą usługi hostingowe polegające wyłącznie na udostępnieniu przestrzeni dyskowej (serwerów) i przechowywaniu danych, bez elementu ich przetwarzania, nie podlegają podatkowi u źródła.

Problematyczne okazuje się jednak kwalifikowanie usług hostingowych w kontekście traktowania serwera jako urządzenia przemysłowego. Pojawiły się stanowiska organów podatkowych, zgodnie z którymi urządzenie przemysłowe należy rozumieć maksymalnie szeroko, nie tylko w kontekście produkcji materialnej, co w praktyce oznacza, że serwer może być traktowany jako urządzenie przemysłowe. Przyjęcie tak szerokiej interpretacji prowadzi do opodatkowania usług hostingowych podatkiem u źródła.

W ostatnim czasie pojawiły się wyroki sądów negujące możliwość traktowania serwerów jako urządzeń przemysłowych (m.in. wyrok NSA z dnia 10 kwietnia 2019 r., sygn. II FSK 1120/17, wyrok z dnia 6 listopada 2019 r. sygn., akt III SA/Wa 958/19). Zgodnie z tymi orzeczeniami, w kontekście usługi polegającej na udostępnieniu przestrzeni dyskowej (serwera) w celu przechowywania danych, serwer nie stanowi urządzenia przemysłowego. Prezentowane podejście oznacza, że usługi hostingowe w opisanym zakresie nie podlegają podatkowi u źródła.

Warto jednak zwrócić uwagę, że każda tego typu usługa powinna być analizowana oddzielnie na gruncie podatku u źródła – niezbędna jest bowiem całościowa ocena nabywanej usługi.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Doradztwo podatkowe