Vat

Zmiany w CIT i PIT w 2021 r.

2020-09-11
Vat
Ministerstwo Finansów przygotowuje projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych zakładający przebudowę obecnego sytemu opodatkowania działalności gospodarczych. Wśród zmian znajdują się m.in. rozwiązania dotyczące opodatkowania spółek komandytowych i jawnych, a także podniesienie limitu przychodów uprawniającego do obniżonej stawki CIT. Przyjęcie projektu nowelizacji przez Radę Ministrów ma nastąpić jeszcze w III kwartale br.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znalazły się założenia do projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Najważniejszymi zmianami wymienianymi przez Ministerstwo Finansów są: podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego dla podatników CIT, zbliżenie zasad ustalania wysokości odpisów amortyzacyjnych określonych w przepisach ustawy CIT do zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości, wprowadzenie tzw. estońskiego CIT oraz podatku CIT dla spółek komandytowych i jawnych.

Najważniejsze zmiany od 2021 r. dla przedsiębiorstw

Przedstawione 4 września br. założenia do projektu nowelizacji obejmują szereg zmian mających na celu uszczelnienie systemu podatku dochodowego. Do najistotniejszych planowanych zmian w opodatkowaniu osób prawnych należą:

  • podniesienie do 2 mln euro z 1,2 mln euro limit przychodów uprawniających do skorzystania z obniżonej 9-proc. stawki CIT,
  • objęcie zakresem ustawy o CIT spółek komandytowych, które mają siedzibę lub zarząd na terenie Polski, oraz spółek jawnych, w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach nie są ujawniani,
  • wprowadzenie tzw. estońskiego CIT,
  • zmiana płatnika w przypadku daniny od zbycia udziałów w spółce nieruchomościowej, czyli spółce, której majątek stanowią w większości nieruchomości, z udziałowca na spółkę,
  • wprowadzenie obowiązku sporządzania przez podatników CIT i podawania do publicznej wiadomości polityki podatkowej za dany rok,
  • wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zapisów o limitowaniu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego,
  • ograniczenie możliwości rozliczania straty w sytuacji, gdy spółka przejęła inny podmiot lub wniesiono do niej aport w postaci przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części, ewentualnie wkład pieniężny, za który nabyto przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część,
  • zbliżenie zasad ustalania wysokości odpisów amortyzacyjnych określonych w przepisach ustawy CIT do przepisów ustawy o rachunkowości,
  • uznanie za przychód przeniesienia przez likwidowaną spółkę (spółdzielnię) majątku rzeczowego ma rzecz jej wspólników, akcjonariuszy lub członków spółdzielni.

Ceny transferowe i podatek u źródła

Przygotowywane zmiany objąć mają również ceny transferowe i podatek u źródła (WHT). W zakresie cen transferowych planowane jest rozszerzenie grup transakcji podlegających weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej, w szczególności, gdy rzeczywisty właściciel (beneficial owner) ma siedzibę w tzw. raju podatkowym, oraz zwiększenie obowiązków dokumentacyjnych dla takich transakcji.

Jeśli chodzi o podatek u źródła, rząd przewiduje wprowadzenie od 1 stycznia 2021 r. obowiązku pobierania WHT od dywidend, odsetek i należności licencyjnych wypłacanych podmiotom zależnym według stawek ustawowych w wysokości 19% lub 20%. Pobranie podatku ma nastąpić nawet w przypadku możliwości zastosowania zwolnienia przewidzianego w umowie w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub przepisach krajowych opartych na dyrektywach UE. Jednakże pobrana danina ma być zwracana w ciągu 6 miesięcy, jeśli podatnik spełni odpowiednie warunki.

Proponowane zmiany zakładają również przedłużenie do końca roku 2023 r. ważności wydanych opinii zabezpieczających oraz doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela (beneficial owner) i wymogów dochowania należytej staranności przy stosowaniu zwolnienia z podatku u źródła.

Zmiany w podatku od osób fizycznych (PIT)

Kolejną nowością przygotowywaną przez Ministerstwo Finansów do wprowadzenia od 2021 roku jest poszerzenie grupy podatników uprawnionych do skorzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego poprzez podwyższenie limitu przychodów z obecnych 250 tys. euro do 2 mln euro. Zmieniona zostanie też definicja wolnych zawodów, zlikwidowane ma zostać wyłączenie z opodatkowania kartą podatkową w sytuacji prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka oraz zniesiona ma być dotychczasowa ulga abolicyjna.

Przygotowywana nowelizacja obejmie także ograniczenie możliwości ustalania stawki amortyzacyjnej w sytuacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia oraz wprowadzi rozwiązania uprawniające podatników do skorzystania ze zwolnienia z podatku od przychodów z budynków, analogicznie jak w ustawie o CIT.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów powyżej wspominane zmiany mają zacząć obowiązywać od 2021 r. Projektowane przepisy mają na celu uszczelnienie systemu podatku dochodowego, natomiast dla wielu podatników oznaczają one rewolucję, często wymuszając dostosowanie struktur biznesowych, czy też systemów księgowych do nowych rozwiązań.

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Doradztwo podatkowe