Ulga na innowacyjnych pracowników

Ulga na innowacyjnych pracowników

Łukasz Kimsa, Tax Consultant
03.06.2024
Ulga na innowacyjnych pracowników
Ulga na innowacyjnych pracowników została wprowadzona w styczniu 2022 r. w ramach tzw. „Polskiego Ładu”, jako rozszerzenie ulgi B+R. Ma ona na celu wsparcie przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową, w którą są zaangażowani pracownicy. Z ulgi po raz pierwszy można było skorzystać w 2023 r. 

Ulga na innowacyjnych pracowników - kto może skorzystać?

Z ulgi na innowacyjnych pracowników mogą skorzystać podatnicy, którzy:

  • uzyskali przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych oraz prowadzą działalność badawczo-rozwojową

oraz

  • ponieśli za rok podatkowy stratę albo osiągnęli dochody niższe od kwoty przysługującego im w roku podatkowym odliczenia w ramach ulgi B+R.

Na czym polega ulga na innowacyjnych pracowników?

Ulga na innowacyjnych pracowników zapewnia możliwość pomniejszania kwot zaliczek na podatek dochodowy pracowników zaangażowanych w działalność B+R, które podlegają wpłacie do urzędu skarbowego, o iloczyn kwoty nieodliczonej ulgi B+R i stawki podatku właściwej dla podatnika w roku podatkowym.

Podatnicy, którzy posiadają nierozliczoną w latach poprzednich ulgę B+R, będą mogli ją odliczyć od zaliczek PIT pobieranych od dochodów (przychodów) osób fizycznych, z tytułu:

  • stosunku pracy,
  • wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
  • praw autorskich.

Warunkiem odliczenia jest, aby czas pracy pracownika lub zleceniobiorcy, od którego zaliczek na PIT będzie odliczana ulga, był przeznaczony na realizację działalności B+R i wynosił co najmniej 50% jego ogólnego czasu pracy w danym miesiącu.

Odliczeń można dokonywać po złożeniu zeznania podatkowego za poprzedni rok. Odliczenie przysługuje począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym zostało złożone zeznanie, do końca roku podatkowego, w którym to zeznanie zostało złożone. 

Kto nie może skorzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników ?

Z odliczenia nie mogą skorzystać:

  • podatnicy będący zakładami pracy chronionej, zatrudniający osoby niepełnosprawne, 
  • podatnicy, którzy utracili  status zakładu pracy chronionej w okresie ostatnich 5 lat,
  • podatnicy, którym przysługuje zwrot gotówkowy z tytułu poniesienia straty lub osiągnięcia dochodu niższego niż kwota przysługującego im odliczenia w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej.

Ulga na innowacyjnych pracowników stanowi atrakcyjny instrument, który umożliwia podatnikom korzystającym z ulgi B+R i nie mogącym w pełni odliczyć tej ulgi w zeznaniu składanym za dany rok podatkowy, na szybsze rozliczenie kosztów prowadzonej działalności B+R oraz przyspieszenia odzyskania nieodliczonej części ulgi badawczo-rozwojowej za lata poprzednie.

 

Nasz ekspert

Łukasz Kimsa, Tax Consultant
Łukasz Kimsa
Tax Consultant

Ulga B+R

Doradztwo podatkowe