Dyrektywa FASTER ureguluje kwestie zwrotu podatku u źródła

Dyrektywa FASTER ureguluje kwestie zwrotu podatku u źródła

24.05.2024
Dyrektywa FASTER ureguluje kwestie zwrotu podatku u źródła
Dyrektywa FASTER zaproponowana przez KE ma stanowić ważny krok w kierunku wprowadzenia ułatwień dla transgranicznych inwestycji w Unii Europejskiej. Ma ona także stymulować wzrost gospodarczy, a wszystko za sprawą rewolucyjnych zmian dotyczących kwestii tzw. podatku u źródła.

Dyrektywa FASTER – ułatwienia i oszczędności

Obecny system opodatkowania transgranicznych inwestycji generuje nie tylko problemy, ale także koszty. Według danych zgromadzonych przez Komisję Europejską koszty obecnego systemu obejmujące m.in. procedury zwrotu podatku, utracone ulgi podatkowe i inne wydatki wynoszą 8,4 miliarda EUR rocznie. Odpowiedzią ma być dyrektywa FASTER.

Dyrektywa FASTER wprowadzi następujące kluczowe zmiany:

  • Elektroniczny certyfikat rezydencji podatkowej: Inwestorzy będą mogli uzyskać elektroniczny certyfikat rezydencji, który ułatwi im składanie wniosków o zwrot podatku w formie cyfrowej
  • Dwie nowe procedury: Oprócz standardowej procedury zwrotu, dyrektywa wprowadza dwa nowe mechanizmy: ulgę u źródła i system szybkiego zwrotu (państwa członkowskie same zdecydują czy chcą wprowadzić obie procedury czy tylko jedną z nich)
  • Większa harmonizacja: Procedury zwrotu podatku zostaną ujednolicane w całej Unii Europejskiej, co ułatwi ich zrozumienie i stosowanie

Ministrowie finansów zgodzili się na nowe rozwiązania, jednak zaproponowali też pewne wyjątki. Kraje będą mogły zachować dotychczasowe procedury w dwóch przypadkach:

  • Dywidendy z akcji notowanych na giełdzie: Jeżeli system danego kraju skutecznie zwraca nadwyżkę podatku u źródła od dywidend wypłacanych z akcji notowanych na giełdzie publicznej, wyemitowanych przez rezydenta w danym kraju, a kapitalizacja rynkowa tych akcji jest niższa niż 1,5%, to kraj ten może zachować swoje dotychczasowe procedury,
  • Odsetki od obligacji notowanych na giełdzie: kraje, które już oferują zwolnienie z podatku u źródła od odsetek płaconych od obligacji notowanych na giełdzie publicznej, również będą mogły skorzystać z tego wyjątku.

Wyjątki te mają na celu ochronę interesów krajów, w których siedzibę mają spółki o niskiej kapitalizacji rynkowej lub emitujących obligacje zwolnione z podatku. W takich przypadkach stosowanie elektronicznego certyfikatu rezydencji podatkowej mogłoby okazać się nieefektywne lub nadmiernie skomplikowane.

Dyrektywa FASTER - oczekiwane korzyści

Dyrektywa FASTER ma ułatwić dokonywanie transgranicznych inwestycji w UE. Ocenia się, że jej wdrożenie przyniesie wymierne korzyści inwestorom, firmom, a także poprawi działania administracji państw członkowskich.

Główne korzyści z wdrożenia dyrektywy FASTER to:

  • Szybszy i prostszy zwrot podatku dla inwestorów
  • Niższe koszty dla firm i administracji
  • Zwiększenie transgranicznych inwestycji w UE
  • Bardziej sprawiedliwe zasady opodatkowania

Warto zwrócić jednak uwagę, że dyrektywa FASTER nie rozwiąże wszystkich problemów związanych z podwójnym opodatkowaniem. Nadal będą zdarzały się sytuacje, w których inwestorzy napotkają pewne trudności z odzyskaniem nadpłaconego podatku.

Długa droga do wdrożenia dyrektywy FASTER

Chociaż ministrowie finansów państw członkowskich UE osiągnęli porozumienie w sprawie dyrektywy FASTER, proces legislacyjny nadal jest w toku i nie została ona jeszcze przyjęta.

Przed formalnym zatwierdzeniem dyrektywy przez Radę Unii konieczne będzie jeszcze skonsultowanie jej z Parlamentem Europejskim. Parlament posiada w tej kwestii rolę doradczą, co oznacza, że ma prawo zgłaszać uwagi i sugestie, ale nie ma może blokować przyjęcia dyrektywy.

Po konsultacji z Parlamentem Europejskim, ministrowie państw członkowskich ponownie spotkają się, aby oficjalnie zatwierdzić dyrektywę FASTER.

Następnie kraje członkowskie będą miały czas do końca 2028 r. na implementację przepisów dyrektywy w swoich systemach prawnych. Oznacza to, że od 1 stycznia 2029 r. nowe zasady dotyczące zwrotu podatku u źródła mogą zacząć obowiązywać we wszystkich krajach UE.

Doradztwo podatkowe

Nasz ekspert

Agata Nieżychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego, Partner
Crowe