Vat

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) - zmiany w przepisach 

2020-04-10
Vat
22 czerwca 2020 r. Prezydent podpisał nowelizację przepisów odnoszących się m.in. do raportowania schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rules – MDR). Głównym celem zmian jest dostosowanie zakresu informacji uzyskiwanych od podatników do wymogów tzw. unijnej schemy, która umożliwi automatyczną wymianę informacji podatkowej z innymi krajami UE.

Raportowanie MDR – najważniejsze zmiany

1. Ponowne raportowanie schematów transgranicznych

Nowelizacja nakłada na promotorów, korzystających i wspomagających obowiązek ponownego raportowania wszystkich schematów transgranicznych, jeśli pierwszej czynności wdrożeniowej dokonano w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

Obowiązek ponownego raportowania schematów transgranicznych dotyczy schematów, w stosunku do których uprzednio została przekazana stosowna informacja do Szefa KAS - z mocy prawa z dniem 1 lipca 2020 r. wydany dla takiego schematu NSP staje się nieważny.

Terminy na ponowne przekazanie informacji o schematach transgranicznych przewidziane w nowelizacji zostały wydłużone na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 30 czerwca 2020 r. i są następujące:

 • dla promotora - 31 grudnia 2020 r.
 • dla korzystającego – 31 stycznia 2021 r.
 • dla wspomagającego – 28 lutego 2021 r.

Dodatkowo do 30 kwietnia 2021 r. konieczne będzie również ponowne złożenie informacji o kwartalnych udostępnieniach takich schematów, o ile stanowią one schematy standaryzowane, których dokonano od 26 czerwca 2018 do 30 czerwca 2020 r.

Obowiązek ponownego raportowania schematu transgranicznego ciąży na podmiocie, który uprzednio przekazał tę informację do Szefa KAS (dotyczy to sytuacji, gdy do przekazania informacji o schemacie zobowiązany był więcej niż jeden podmiot).

2. Pozostałe zmiany

 • zmiana wymogów dot. podpisywania MDR-3 - informacja ta będzie mogła być podpisana przez:
  1. osobę fizyczną – w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną,
  2. osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podatnika będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. w przypadku pozostałych podatników - osobę uprawnioną do reprezentacji (zamiast przez wszystkich członków zarządu); w dalszym ciągu nie będzie możliwe podpisanie tej informacji przez pełnomocnika.
 • rozszerzenie zakresu pełnomocnictwa szczególnego na potrzeby MDR - pełnomocnictwo szczególne udzielone w jednej sprawie z zakresu MDR będzie upoważniało również do działania w innych sprawach z tego zakresu.
 • rozszerzenie jednej ze szczególnych cech rozpoznawczych dotyczącej podlegających zaliczeniu do KUP transgranicznych płatności między podmiotami powiązanymi, gdy odbiorca płatności ma siedzibę/zarząd w raju podatkowym o sytuacje, gdy odbiorca płatności ma siedzibę w kraju wskazanym w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych (wykaz ten został ujęty w obwieszczeniu wydanym przez MF w dniu 7 lipca 2020 r.)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z 30 czerwca 2020 r. przedłuża również terminy dotyczące raportowania schematów transgranicznych po raz pierwszy (chodzi o sytuacje, gdy obowiązek raportowy powstał albo powstanie do 31 grudnia 2020 r.). W takim przypadku terminy na raportowanie rozpoczną bieg od 1 stycznia 2021 r. Dodatkowo obowiązek złożenia informacji MDR-3 oraz MDR-4 dotyczących schematów podatkowych transgranicznych został przedłużony do 30 kwietnia 2021 r.

 

Skontaktuj się z expertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)