crowe-Raportowanie Country-by-Country za 2019 rok-niebo

Raportowanie Country-by-Country za 2019 rok

2019-11-20
crowe-Raportowanie Country-by-Country za 2019 rok-niebo
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (t.j. z dnia 15 marca 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 648) nakłada na podmioty należące do międzynarodowych grup kapitałowych obowiązek automatycznej wymiany informacji podatkowych, czyli zastosowania mechanizmu raportowania CbC.

Kogo obowiązują raporty CBC-R, a kto zobowiązany jest złożyć powiadomienie CBC-P?

Podmioty należące do grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody w roku obrotowym przekroczyły:

  1. 3 250 mln PLN – w przypadku grup kapitałowych sporządzających skonsolidowane sprawozdania finansowe w polskich złotych,
  2. 750 mln EUR – w przypadku, gdy grupa kapitałowa, w której jednostka dominująca ma siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w innej walucie niż PLN,

zobowiązane są do przygotowania tzw. Country-by-Country Report (CbC- R).

Sprawozdanie to powinno zostać złożone w kraju jednostki dominującej, ale grupa kapitałowa może wyznaczyć również inny podmiot z grupy do przygotowania i złożenia CbC-R w kraju siedziby tego podmiotu.

Jednostki posiadające na terytorium Polski siedzibę lub zarząd, czy też działające poprzez zagraniczny zakład, powinny złożyć do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej powiadomienie, że podmiot ten:

  1. jest jednostką dominującą, wyznaczoną jednostką albo inną jednostką, składającą informację o grupie podmiotów – CbC-R albo
  2. wskazuje jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie kapitałowej podmiotów – CbC-P.

Jaki jest termin na złożenie wymaganych informacji?

Raport CbC-R należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, powiadomienie CbC-P w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego grupy podmiotów.

Zarówno raport CbC-R, jak i powiadomienie CbC-P powinny zostać przesłane do organu skarbowego wyłączenie drogą elektroniczną.

Służymy pomocą przy wypełnianiu powyższych obowiązków związanych ze składaniem wymaganych informacji. Zachęcamy do kontaktu w razie jakichkolwiek dodatkowych pytań.

[email protected]

 

 

 

 


Skontaktuj się z naszym ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Doradztwo podatkowe