Raportowanie Country-by-Country – ważny obowiązek coraz bliżej

Raportowanie Country-by-Country 2022 – ważny obowiązek coraz bliżej

09.03.2023
Raportowanie Country-by-Country – ważny obowiązek coraz bliżej
Podmioty należące do grup kapitałowych i spełniające określone kryteria mają obowiązek przygotowywania raportu Country-by-Country. Do kiedy należy raportować i do kogo złożyć sprawozdanie CbC-R?

Country-by-Country – kto ma obowiązek raportować?

Obowiązek przygotowania tzw. Country-by-Country Report (CbC- R) spoczywa na podmiotach należących do grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody w roku obrotowym przekroczyły:

  1. 3 250 mln PLN – w przypadku grup kapitałowych sporządzających skonsolidowane sprawozdania finansowe w polskich złotych (PLN),
  2. 750 mln EUR – albo równowartość tej kwoty przeliczonej według:

a) zasad określonych przez państwo lub terytorium, w którym jednostka dominująca ma siedzibę lub zarząd - w przypadku grupy kapitałowej, której jednostka dominująca ma siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień roku obrotowego poprzedzającego sprawozdawczy rok obrotowy - w przypadku gdy:

  • grupa kapitałowa, w której jednostka dominująca ma siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w innej walucie niż złoty,
  • państwo lub terytorium, o których mowa w lit. a, nie określiło zasad przeliczania tej kwoty.

Raportowanie Country-by-Country – gdzie i kiedy złożyć raport CbC-R?

Sprawozdanie powinno zostać złożone w kraju jednostki dominującej, ale grupa kapitałowa może wyznaczyć również inny podmiot z grupy do przygotowania i złożenia CbC-R w kraju siedziby tego podmiotu.

Jednostki posiadające na terytorium Polski siedzibę lub zarząd, czy też działające poprzez zagraniczny zakład, powinny złożyć do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej powiadomienie, że podmiot ten:

  1. jest jednostką dominującą, wyznaczoną jednostką albo inną jednostką, składającą informację o grupie podmiotów – CbC-R albo
  2. wskazuje jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie kapitałowej podmiotów – CbC-P.

Raport CbC-R składa się w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego. Powiadomienie CbC-P składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów.

Zarówno raport CbC-R, jak i powiadomienie CbC-P mogą być przesłane do organu skarbowego wyłączenie drogą elektroniczną.

Jak możemy pomóc?

Służymy pomocą i zapewniamy pełne wsparcie przy wypełnianiu powyższych obowiązków związanych ze składaniem wymaganych informacji. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z nami

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe