Raportowanie Country-by-Country 2021

Raportowanie Country-by-Country 2021

Ilona Twardowska, Tax Specialist
2022-01-18
Raportowanie Country-by-Country 2021
Międzynarodowe grupy kapitałowe, spełniające określone kryteria przychodowe, zobowiązane są do przygotowywania raportu Country-by-Country. Do kiedy należy złożyć raport za 2021 rok?

Przypominamy, iż podmioty należące do grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody w roku obrotowym przekroczyły:

  • 3 250 mln PLN – w przypadku grup kapitałowych sporządzających skonsolidowane sprawozdania finansowe w polskich złotych,
  • 750 mln EUR – w przypadku grup kapitałowych, których jednostka dominująca ma siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, sporządzających skonsolidowane sprawozdania finansowe w innej walucie niż polski złoty,

zobowiązane są do przygotowania tzw. Country-by-Country Report (CbC- R).

Sprawozdanie złożone zostać powinno w kraju jednostki dominującej, ale grupa kapitałowa może także wyznaczyć inny podmiot z grupy do przygotowania i złożenia CbC-R w kraju siedziby tego podmiotu.

Jednostki posiadające na terytorium Polski siedzibę lub zarząd, czy też działające poprzez zagraniczny zakład, powinny złożyć do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej powiadomienie, że podmiot ten:

  • Jest jednostką dominującą, wyznaczoną jednostką albo inną jednostką, składającą informację o grupie podmiotów – CbC-R

albo

  • Wskazuje jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie kapitałowej podmiotów – CbC-P.

Raportowanie Country-by-Country – do kiedy?

  • Powiadomienie CbC-P składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego grupy podmiotów.
  • Raport CbC-R składa się w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego.
  • Zarówno raport CbC-R, jak i powiadomienie CbC-P przesyła się wyłącznie drogą elektroniczną.

Jak możemy pomóc?

Zapewniamy wsparcie przy wypełnianiu powyższych obowiązków związanych ze składaniem wymaganych informacji. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z nami

Ilona Twardowska
Ilona Twardowska
Specjalista ds. podatków
Crowe