Raportowanie Country-by-Country 2020

Raportowanie Country-by-Country 2020

Renata Ryzak, Konsultant podatkowy Crowe
2021-03-02
Raportowanie Country-by-Country 2020
Międzynarodowe grupy kapitałowe, spełniające określone kryteria przychodowe, zobowiązane są do przygotowywania raportu Country-by-Country (CbC- R). Do kiedy należy złożyć raport za 2020 rok? 

Raportowanie Country-by-Country służy do oceny ryzyka związanego z cenami transferowymi i ma na celu ograniczanie nadużyć podatkowych prowadzących do przeniesienia zysków m.in. do rajów podatkowych. W Polsce wymóg ten wprowadzony został w 2017 r.

Obowiązek składania raportów Country-by-Country mają podmioty będące częścią grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody w roku obrotowym były większe niż:

  • 3 250 mln PLN – w przypadku grup kapitałowych sporządzających skonsolidowane sprawozdania finansowe w polskich złotych,
  • 750 mln EUR – dla grup kapitałowych, gdzie jednostka dominująca ma siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, ale skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sporządzane w innej walucie niż PLN.

Raport Country-by-Country powinien zostać złożony w kraju podmiotu dominującego, jednak w ramach grupy kapitałowej do złożenia CbC-R można wyznaczyć podmiot z innego kraju, wówczas to w miejscu jego siedziby realizowany jest obowiązek raportowania.

Powiadomienie CbC-P

Jednostki z grup kapitałowych podlegających obowiązkowi raportowania Country-by-Country, które posiadają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski lub działają przez zagraniczny zakład, są zobowiązane do złożenia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej powiadomienia CbC-P.

  • CbC-P – to informacja o tym, przez który podmiot i w jakim kraju będzie składany raport Country-by-Country dla danej grupy kapitałowej

Powiadomienie CbC-P należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego.

Powiadomienia CbC-P nie mają obowiązku składać jednostki konsolidowane metodą praw własności.

CbC-R – do kiedy?

W ramach raportowania Country-by-Country grupy kapitałowe zobowiązane są do informowania organów podatkowych m.in. o:

  • zakresie prowadzonej działalności w tym o wielkości aktywów, wysokości kapitału zakładowego oraz liczbie zatrudnionych osób,
  • osiąganych zyskach lub stratach, zapłaconym i/lub należnym podatku oraz wielkości generowanych przychodów,
  • informacji o grupie podmiotów, w tym o miejscu prowadzenia działalności oraz jej przedmiocie.

W raporcie CbC wykazywane są wszystkie jednostki wchodzące w skład danej grupy kapitałowej, także te, które zostałyby objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym tej grupy, gdyby ich udziały kapitałowe były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym (z ang. deemed listed provision).

CbC-R składa wyłącznie jednostka dominująca lub inny wyznaczony podmiot z grupy kapitałowej i przekazuje go organom podatkowym krajów, w których grupa posiada rezydencję podatkową na ostatni dzień sprawozdawczego roku obrotowego. Lista państw, z którymi Polska przystąpiła do wymiany raportów aktualizowana jest raz w roku.

Jednostki składające raport Country-by-Country są zobowiązane zrobić to w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego.

Raportowanie Country-by-Country – sankcje

Niedopełnienie obowiązków związanych z raportowaniem CbC jest zagrożone grzywną w wysokości do 1 mln PLN. Sankcjom podlegają:

  • Niezłożenie powiadomienia CbC-P
  • Niezłożenie raportu CbC-R
  • Przekazanie niepełnych lub nieprawidłowych danych – dotyczy zarówno CbC-P, jak i CbC-R

Jak możemy pomóc?

Jednostkom podlegającym raportowaniu Country-by-Country oferujemy wsparcie w zakresie przygotowania i złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe