Programy motywacyjne - preferencyjne opodatkowanie pracowników

Programy motywacyjne - preferencyjne opodatkowanie pracowników

Kinga Szmitkowska, Asystent podatkowy, Crowe
2021-07-22
Programy motywacyjne - preferencyjne opodatkowanie pracowników
Polscy rezydenci podatkowi coraz częściej korzystają z programów motywacyjnych, będących częścią wynagrodzenia oferowanego przez podmioty, dla których świadczą pracę. Przychody z tego tytułu mogą korzystać z preferencyjnego opodatkowania, należy jednak spełnić kilka warunków. 

Programy motywacyjne są instrumentem, który powszechnie funkcjonuje na terenie Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii oraz Stanów Zjednoczonych w ramach polityki wynagrodzeń. Polscy rezydenci podatkowi coraz częściej są beneficjentami takich programów, świadcząc pracę na podstawie umów o pracę lub w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej na rzecz podmiotów, które należą do krajowych bądź międzynarodowych grup kapitałowych, w których te programy funkcjonują. Po spełnieniu jakich warunków mogą skorzystać z preferencyjnych stawek opodatkowania dochodów z tego tytułu?

Preferencyjne opodatkowanie dochodów z programów motywacyjnych

Art. 24 ust. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa w sposób szczegółowy jakie warunki muszą zostać spełnione, aby przychody uzyskane w ramach programu motywacyjnego mogły skorzystać z preferencyjnej stawki podatku, tj. 19% od dochodów kapitałowych i tylko w momencie sprzedaży akcji nabytych w ramach tego programu. Pierwszym z warunków jest konieczność uchwalenia założeń programu motywacyjnego przez walne zgromadzenie wspólników spółki akcyjnej będącej pracodawcą lub spółki akcyjnej będącej jednostką dominującą w stosunku do spółki-pracodawcy, jako systemu wynagradzania. Kolejnym z warunków jest nabycie prawa do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki akcyjnej będącej pracodawcą lub spółki dominującej, o której mowa w zdaniu poprzednim. Podsumowując, aby dochody mogły korzystać z preferencyjnego opodatkowania:

  • program motywacyjny powinien być utworzony przez:
    • spółkę akcyjną (pracodawcę) lub
    • spółkę dominującą (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości) w stosunku do spółki-pracodawcy;
  • program ten powinien być zatwierdzony uchwałą walnego zgromadzenia wspólników spółki;
  • uczestnik programu (pracownik) powinien objąć lub nabyć akcje spółki.

Kiedy program motywacyjny nie spełnia warunków programu motywacyjnego?

W interpretacji indywidualnej z dnia 5 maja 2021 r., nr 0113-KDIP2-3.4011.100.2021.2.IR, wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przedstawiona jest sytuacja, kiedy to jeden z warunków jest niespełniony. Opisany we wniosku program motywacyjny nie został utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia tylko został wprowadzony przez zarząd spółki (Board of Directors), zgodnie z przepisami korporacyjnymi obowiązującymi w spółce amerykańskiej oraz w oparciu o obowiązujące w USA prawo handlowe. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w świetle przedstawionej sytuacji wyjaśnił, że program motywacyjny nie został utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy ani nie został wprowadzony na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale walnego zgromadzenia akcjonariuszy w związku z czym należy uznać, że warunki określone w art. 24 ust. 11b dla tego programu nie zostały spełnione. Zatem dochód uzyskany z tytułu uczestnictwa w tym programie nie może korzystać z preferencyjnego opodatkowania.

Global Mobility Services (GMS)

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe