Wsparcie podczas audytu sprawozdań finansowych

Wsparcie podczas audytu sprawozdań finansowych

Wsparcie podczas audytu sprawozdań finansowych

Outsourcing usług księgowych

Obowiązek badania sprawozdania finansowego powstaje, gdy w poprzednim roku obrotowym spełnione zostały dwa z poniższych warunków:

 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 EUR

Badanie sprawozdań finansowych – które spółki obowiązuje?

O obowiązku badania sprawozdania finansowego, bez względu na powyższe limity, może również decydować rodzaj prowadzonej działalności. Do tej grupy należą m.in.:

 • banki
 • zakłady ubezpieczeń
 • SKOKi
 • fundusze inwestycyjne
 • fundusze emerytalne

Obowiązkowemu badaniu w każdym przypadku podlegają również sprawozdania spółek akcyjnych.

Często spotykane jest także badanie sprawozdania lub jego najistotniejszych elementów dla celów sprawozdawczości grupowej.

Badanie sprawozdań finansowych - limity

W roku 2020 obowiązują następujące limity (dane za 2019 r. przeliczone po średnim kursie NBP z 31 grudnia 2019 r.):

 • zatrudnienie co najmniej 50 osób
 • suma aktywów - 10.646.250 zł (2.500.000 euro × 4,2585 zł/EUR)
 • suma przychodów - 21.292.500 zł (5.000.000 euro × 4,2585 zł/EUR)

Wsparcie podczas badania sprawozdania finansowego – zakres usługi

Podmiotom, których sprawozdania podlegają badaniu oferujemy wsparcie w następującym zakresie:

 • obsługa audytora w naszym biurze
 • przygotowanie sprawozdania do badania wstępnego oraz rocznego
 • przygotowanie szczegółowej informacji dla audytora dotyczącej pozycji wykazanych w sprawozdaniu
 • przedstawieniu dokumentacji źródłowej
 • współpracy z audytorem podczas przygotowania sprawozdania rocznego

Po każdym zamknięciu roku sprawdzimy czy Państwa sprawozdanie będzie podlegało obowiązkowi badania w kolejnym roku.

 

Skontaktuj się z ekspertem

Małgorzata Dobrowolska
Małgorzata Dobrowolska
Partner, Dyrektor Działu Księgowości
Crowe