Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

Polityka zarządzania ryzykiem i jej efektywne wdrożenie

Jeżeli firma narażona jest na niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych, np.:

 • zmieniających się regulacji prawnych
 • niestabilnych parametrów rynkowych - kursów walutowych, cen towarów, stóp procentowych
 • ataków hackerskich i innych incydentów naruszenia bezpieczeństwa informatycznego
 • kradzieży, włamań, i incydentów naruszenie bezpieczeństwa fizycznego
 • kataklizmów
 • nieprzewidzianych zachowań odbiorców i dostawców

oraz czynników wewnętrznych, np.:

 • braku realizacji celów biznesowych i finansowych
 • awarii systemów teleinformatycznych oraz ich wadliwego funkcjonowania
 • zawodności procesów
 • błędów ludzkich
 • nadużyć (przekroczenie kompetencji, kradzieże) i defraudacji

oznacza to, że czas na wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem.

Wdrożenie polityki i procesów zarządzania ryzykiem w firmie może mieć miejsce na każdym etapie jej rozwoju. Mitem jest, że tylko te firmy, które już napotkały na swojej drodze trudności powinny o tym pomyśleć. Identyfikacja ryzyka i zapobieganie wystąpieniu negatywnych efektów jest najbardziej rekomendowaną procedurą, niezależnie od skali, formy i sektora, w którym firma funkcjonuje.

Rozwiązania

Profesjonalne zarządzanie ryzykiem polega na:

 • identyfikacji kluczowych ryzyk zarówno na poziomie procesów biznesowych, jak i całej organizacji
 • wypracowaniu skutecznych narzędzi w zakresie zarządzania ryzykiem, tj.:
  o diagnozowaniu ryzyka
  o właściwej reakcji na ryzyko
  o działaniu prewencyjnym oraz kształtującym poziom ryzyka
  o stałej kontroli
 • wypracowaniu systemu, pozwalającego na skuteczne alokowanie zasobów do zarządzania ryzykiem
 • wypracowaniu modelu świadomego i zrównoważonego kształtowania profilu ryzyka firmy.

Stosowane przez nas formy współpracy obejmują:

 • w przypadku braku systemu zarządzania ryzykiem, opracowanie i wdrożenie od podstaw
 • przegląd obecnie obowiązujących w firmie rozwiązań pod kątem ich efektywności i dostosowania do najlepszych praktyk rynkowych
 • budowę mechanizmów raportowania i monitorowania ryzyka, wspierających podejmowanie trafnych decyzji
 • regularne wsparcie w procesie zarządzania ryzykiem poprzez powierzenie nam roli wewnętrznego Menedżera ds. Ryzyka
 • działalność edukacyjną, prowadzenie szkoleń i warsztatów.

Korzyści

Wdrożony i odpowiednio utrzymywany system zarządzania ryzykiem:

 • zmniejsza prawdopodobieństwo nieoczekiwanych strat oraz minimalizuje ich skutki, co pozytywnie wpływa na wynik finansowy
 • wzmacnia kontrolę nad procesami i systemami firmy
 • poprawia reputację i postrzeganie firmy
 • umacnia wiarygodność firmy w relacji z bankami, leasingodawcami, ubezpieczycielami, inwestorami i innymi interesariuszami
 • zmniejsza prawdopodobieństwo pociągnięcia członków zarządu i innych organów do odpowiedzialności majątkowej i karnej.

Kontakt

Maciej Karzekotowski
Maciej Krzekotowski
Dyrektor Działu Konsultingu
Crowe