Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem 

Konsulting

W ramach usługi zarządzania ryzykiem stworzymy politykę zarządzania ryzykiem i zadbamy o jej efektywne wdrożenie.

Zarządzanie ryzykiem – usługę kierujemy w szczególności do firm, które są narażone na niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych, np.:

 • zmieniające się regulacje prawne
 • zmienne otoczenie
 • niestabilne parametry rynkowe - kursy walut, ceny towarów, stopy procentowe
 • ataki hakerskie i inne incydenty naruszenia bezpieczeństwa informatycznego
 • kradzieże, włamania i incydenty naruszenia bezpieczeństwa fizycznego
 • kataklizmy
 • epidemie
 • nieprzewidziane zachowania odbiorców i dostawców

oraz czynników wewnętrznych, np.:

 • brak realizacji celów biznesowych i finansowych
 • awaria systemów teleinformatycznych oraz ich wadliwe funkcjonowanie
 • zawodność procesów
 • błędy ludzkie
 • nadużycia (przekroczenie kompetencji, kradzieże) i defraudacja

Wdrożenie polityki i procesów zarządzania ryzykiem w firmie może nastąpić na każdym etapie jej rozwoju, nie tylko już po wystąpieniu nieprawidłowości. Identyfikacja ryzyka i zapobieganie wystąpieniu jego negatywnych efektów jest optymalną procedurą, niezależnie od skali i formy działania oraz sektora, w którym firma funkcjonuje.

Zarządzanie ryzykiem – zakres usługi:

 • identyfikacja kluczowych ryzyk, zarówno na poziomie procesów biznesowych, jak i całej organizacji
 • wypracowanie skutecznych narzędzi w zakresie zarządzania ryzykiem:
  • diagnozowanie ryzyka
  • właściwa reakcja na ryzyko
  • działania prewencyjne oraz kształtujące poziom ryzyka
  • stała kontrola
 • wypracowanie systemu, pozwalającego na skuteczne alokowanie zasobów do zarządzania ryzykiem
 • wypracowanie modelu świadomego i zrównoważonego kształtowania profilu ryzyka firmy
 • wsparcie w wyborze odpowiedniego narzędzia wspierającego proces zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem – forma współpracy Crowe z klientem:

 • w przypadku braku systemu zarządzania ryzykiem, opracowanie i wdrożenie takiego systemu od podstaw
 • przegląd obecnie obowiązujących w firmie rozwiązań pod kątem ich efektywności i dostosowania do najlepszych praktyk rynkowych
 • budowa mechanizmów raportowania i monitorowania ryzyka, wspierających podejmowanie trafnych decyzji
 • wdrożenie systemów monitorowania i raportowania ryzyka oraz działań korygujących
 • regularne wsparcie w procesie zarządzania ryzykiem poprzez powierzenie nam roli wewnętrznego Menedżera ds. Ryzyka
 • działalność edukacyjna, prowadzenie szkoleń i warsztatów

Zarządzanie ryzykiem – korzyści:

Wdrożony i odpowiednio utrzymywany system zarządzania ryzykiem:

 • zmniejsza prawdopodobieństwo nieoczekiwanych strat oraz minimalizuje ich skutki, co pozytywnie wpływa na wynik finansowy przedsiębiorstwa,
 • wzmacnia kontrolę nad procesami i systemami firmy,
 • poprawia reputację i postrzeganie firmy,
 • umacnia wiarygodność firmy w relacji z bankami, leasingodawcami, ubezpieczycielami, inwestorami i innymi interesariuszami,
 • zmniejsza prawdopodobieństwo pociągnięcia członków zarządu i innych organów do odpowiedzialności majątkowej oraz karnej.

Case study: Zarządzanie ryzykiem

Audyt ryzyka w procesie Order-To-Pay dla globalnego potentata z branży chemicznej

Nasz ekspert

Maciej Karzekotowski
Maciej Krzekotowski
Dyrektor Działu Konsultingu
Crowe