Weryfikacja efektywności audytu wewnętrznego

Weryfikacja efektywności audytu wewnętrznego

Usługa jest dedykowana firmom posiadającym dział audytu wewnętrznego, które chcą zweryfikować poprawność i efektywność jego działania.

Weryfikacja efektywności audytu wewnętrznego

Konsulting

Czy w Twojej organizacji audyt wewnętrzny przechodzi weryfikację?

Dział audytu wewnętrznego jest tworzony w organizacji w celu usprawnienia jej działalności operacyjnej, a także przysporzenia wartości. Funkcja ta jest realizowana poprzez analizę i weryfikację działań innych obszarów firmy. Audyt wewnętrzny wpływa na efektywność zasad ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej. Zapewnia również zgodność działań i operacji z regulacjami oraz procedurami wewnętrznymi. Prawidłowo wykonany audyt wewnętrzny może pozytywnie wpłynąć na realizację celów biznesowych oraz stanowi wartość dodaną dla organizacji.

Funkcja audytu wewnętrznego jest jednak rzadko weryfikowana. Kierownictwo firmy nie zawsze ma pewność czy audyt funkcjonuje efektywnie oraz osiąga założone cele. Monitorowanie czy działania audytu prowadzone są zgodne ze strategią oraz przyjętymi w organizacji standardami, czy spełniają oczekiwania osób zarządzających oraz czy są właściwie oceniane przez poszczególne działy powinno być wykonywane na bieżąco. Regularny monitoring pomaga zapewnić efektywność i rzetelność audytu wewnętrznego.

Na czym polega weryfikacja działania audytu wewnętrznego?

Kontrola audytu wewnętrznego to analiza i weryfikacja funkcjonowania tego obszaru w organizacji pod kątem efektywności, zgodności z celami oraz polityką firmy. Efektem końcowym jest identyfikacja ewentualnych nieprawidłowości oraz wypracowanie możliwych zmian i usprawnień.

Przykładowy zakres działań w ramach audytu wewnętrznego działu audytu:

 1. Analiza struktury całej organizacji oraz struktury działu audytu wewnętrznego
 2. Potwierdzenie z osobami zarządzającymi firmą celów biznesowych, głównych wyzwań i ryzyk, a także oczekiwań w stosunku do działań audytu wewnętrznego
 3. Zapoznanie się z funkcjonowaniem obszaru audytu wewnętrznego
 4. Analiza audytów prowadzonych przez wewnętrzny dział audytu
 5. Dokumentacja procesów przebiegających w ramach obszaru audytu wewnętrznego
 6. Rekomendacje zmian – przygotowanie propozycji usprawnień
 7. Wsparcie podczas wdrożenia zaakceptowanych propozycji zmian

Audyt realizowany przez niezależnych ekspertów

Eksperci z zewnątrz zapewniają bezstronną ocenę oraz spojrzenie na organizację z innej perspektywy. Posiadają kompetencje i doświadczenie w obszarze kontroli audytu wewnętrznego, realizowanej dla firm z różnych sektorów. Do zakresu zadań audytora zewnętrznego należy m.in.:

 1. Weryfikacja zgodności z założeniami, procedurami i regulacjami
 2. Sprawdzenie czy funkcja audytu wewnętrznego realnie spełnia oczekiwania kierownictwa
 3. Weryfikacja stopnia w jakim działania audytu wewnętrznego usprawniają działania organizacji i zapewniają dla niej wartość dodaną

Korzyści z okresowej weryfikacji obszaru audytu wewnętrznego realizowanej przez ekspertów Crowe:

 • Bezstronna ocena działań audytu wewnętrznego
 • Zwiększenie efektywności funkcjonowania obszaru
 • Usprawnienie realizowanych procesów audytowych
 • Uzgodnienie odpowiedniego umiejscowienia obszaru w organizacji
 • Sprawdzenie czy działania audytu zewnętrznego wspierają wszystkie cele organizacji oraz oczekiwania kierownictwa
 • Weryfikacja czy wszystkie niezbędne obszary są audytowane i analizowane
 • Weryfikacja czy dzięki działaniom audytu wewnętrznego wszystkie ryzyka, obszary wymagające usprawnień i kluczowe dla osiągnięcia celów firmy procesy są identyfikowane i monitorowane

Audyt wewnętrzny

Skontaktuj się z nami

Jacek Włodarczyk
Jacek Włodarczyk
Senior Manager
Crowe