Compliance

Compliance

Compliance

Zgodność z prawem, najlepszymi standardami oraz wysoki poziom etyki usprawnia funkcjonowanie procesów wewnątrz firmy

Wielkość organizacji nie determinuje jej stabilności. To stosowane przez nią procedury i narzędzia, pozwalają zminimalizować prawdopodobieństwo zmaterializowania się potencjalnego ryzyka. Jeśli w przedsiębiorstwie obserwuje się:

 • nałożenie sankcji wynikających z nieprzestrzegania prawa
 • niskie standardy etyczne
 • nieprzestrzeganie polityki wewnątrz firmy
 • częste pomyłki pracownicze
 • brak zrozumienia zasad przez pracowników
 • nieprzeszkolony personel
 • rozmytą odpowiedzialność
 • korupcję, defraudację oraz czyny niezgodne z prawem
 • utratę wizerunku

proponujemy nasze wsparcie w zakresie regulacji compliance.

Rozwiązania

Nasze doradztwo obejmuje:

 • wdrażanie oraz przegląd regulacji Compliance oraz procesów z nich wynikających, tj.:
  o regulacji w zakresie ochrony danych osobowych
  o regulacji dotyczące informacji poufnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa
  o polityki uczciwości postępowania
  o kodeksu Etyki
  o zasad współpracy z właściwymi instytucjami zewnętrznymi, w szczególności o charakterze nadzorczym
  o systemu kontroli wewnętrznej, w szczególności pod kątem zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom
  o polityki ochrony anonimowych kanałów zgłaszania nadużyć
  o polityki przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym zasady „poznaj swojego klienta”
  o zasad związanych z unikaniem konfliktu interesów
  o zasad „poznaj swojego pracownika”
 • analizę i badanie istniejących rozwiązań organizacyjnych pod kątem ich zgodności z powszechnie obowiązującymi regulacjami, standardami i najlepszymi praktykami rynkowymi
 • rekomendacje zmian, które powinny zostać wdrożone, w celu wyeliminowania nieprawidłowości i wprowadzenia rozwiązań dostosowanych do powszechnie obowiązujących regulacji, standardów i najlepszych praktyk rynkowych
 • w zależności od potrzeb naszych Klientów, wdrażamy również rekomendowane zmiany
 • inicjowanie i prowadzenie działań kontrolnych oraz postępowań wyjaśniających
 • wsparcie w aktualizacji przepisów wewnętrznych i umów oraz modyfikacji produktów i usług pod kątem zmian regulacji prawnych
 • doradzanie Zarządowi i jednostkom organizacyjnym firmy, w szczególności w kwestii nowych rozwiązań prawnych
 • gromadzenie i raportowanie informacji o zagadnieniach compliance
 • organizowanie szkoleń dla pracowników Państwa firmy.

Korzyści

Wdrożenie narzędzi i systemów Compliance pozwala na:

 • zapewnienie zgodności procesów, procedur i technologii firmy z powszechnie obowiązującymi regulacjami oraz najlepszymi praktykami rynkowymi
 • minimalizację ryzyka compliance - wynikającego z braku zgodności z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego, standardami dobrych praktyk, wewnętrznymi regulacjami:
  o sankcji prawnych
  o strat finansowych
  o utraty reputacji
  o wzrost jakości i stabilności zarządzania organizacją
  o optymalizację wewnętrznych rozwiązań organizacyjnych
  o wzmocnienie kontroli wewnętrznej
  o poprawę wizerunku firmy.

Kontakt

Maciej Karzekotowski
Maciej Krzekotowski
Dyrektor Działu Konsultingu
Crowe