Compliance

Compliance

Compliance

Konsulting

Usługa compliance zapewnia zgodność działań organizacji z obowiązującym prawem i najlepszymi standardami oraz gwarantuje wysoki poziom etyki biznesu. Pozwala także usprawnić funkcjonowanie procesów wewnątrz firmy.

Wielkość organizacji nie determinuje jej stabilności. To stosowane przez nią procedury i narzędzia pozwalają zminimalizować prawdopodobieństwo zmaterializowania się potencjalnego ryzyka.

Usługa compliance jest przeznaczona w szczególności dla firm, w których obserwuje się:

 • nałożenie sankcji wynikających z nieprzestrzegania prawa
 • niskie standardy etyczne
 • nieprzestrzeganie polityki wewnątrz firmy
 • częste pomyłki pracownicze
 • brak zrozumienia zasad przez pracowników
 • nieprzeszkolony personel
 • rozmytą odpowiedzialność
 • korupcję, defraudację oraz czyny niezgodne z prawem
 • utratę wizerunku

Compliance – zakres usługi:

 • wdrożenie oraz przegląd regulacji Compliance oraz procesów z nich wynikających, tj.:
 1. regulacji w zakresie ochrony danych osobowych
 2. regulacji dotyczących informacji poufnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa
 3. polityki uczciwości postępowania
 4. kodeksu Etyki
 5. zasad współpracy z właściwymi instytucjami zewnętrznymi, w szczególności o charakterze nadzorczym
 6. systemu kontroli wewnętrznej, w szczególności pod kątem zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom
 7. polityki ochrony anonimowych kanałów zgłaszania nadużyć
 • analiza i badanie istniejących rozwiązań organizacyjnych pod kątem ich zgodności z powszechnie obowiązującymi regulacjami, standardami i najlepszymi praktykami rynkowymi
 • rekomendacje zmian, które powinny zostać wdrożone w celu wyeliminowania nieprawidłowości i wprowadzenia rozwiązań dostosowanych do powszechnie obowiązujących regulacji, standardów i najlepszych praktyk rynkowych
 • wdrożenie rekomendowanych zmian
 • inicjowanie i prowadzenie działań kontrolnych oraz postępowań wyjaśniających
 • wsparcie w aktualizacji przepisów wewnętrznych i umów oraz modyfikacji produktów i usług pod kątem zmian regulacji prawnych
 • doradztwo dla Zarządu i jednostek organizacyjnych firmy, w szczególności w kwestii nowych rozwiązań prawnych
 • gromadzenie i raportowanie informacji o zagadnieniach Compliance
 • organizowanie szkoleń dla pracowników

Wdrożenie compliance - korzyści

 • zapewnienie zgodności procesów, procedur i technologii firmy z powszechnie obowiązującymi regulacjami oraz najlepszymi praktykami rynkowymi
 • minimalizacja ryzyka:
  1. sankcji prawnych
  2. strat finansowych
  3. utraty reputacji, uszczerbku na wizerunku firmy
  4. spadku jakości i stabilności zarządzania organizacją
  5. nieskutecznych wewnętrznych rozwiązań organizacyjnych
  6. niedostatecznej kontroli wewnętrznej

Skontaktuj się z ekspertem

Maciej Karzekotowski
Maciej Krzekotowski
Dyrektor Działu Konsultingu
Crowe